تبلیغات
برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی و منابع طبیعی - Organic seed production

برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی و منابع طبیعی

به بزرگ ترین ،کامل ترین و معتبرترین وبلاگ تخصصی منابع کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی کشور خوش آمدید

Collector scholar search: morteza mollazadeh

Epidemiology of dark leaf spot caused by Alternaria brassicicola and A. brassicae in organic seed production of cauliflower

J Köhl, CAM Van Tongeren… - Plant …, 2010 - Wiley Online Library
In organic seed production of Brassica vegetables, infections by Alternaria brassicicola and
A. brassicae can cause severe losses of yield and seed quality. Four field experiments with or
without artificial inoculation with A. brassicicola were conducted in organically managed ...
Cited by 2 - Related articles - All 3 versions

[PDF] from uasd.eduBS Lokesh, TA Malabasari… - Karnataka Journal of …, 2010 - journals.uasd.edu
Abstract:A field investigation on organic seed production in comparison with varieties and manures
on seed yield and quality of cotton revealed that the adoption of recommended variety Sahana
gave higher seed yield and yield attributes with better seed quality parameters compared ...
Related articles - All 3 versions

B Connolly - 2011 - books.google.com
Copyright © 2004, 2011 by the Northeast Organic Farming Association Interstate Council. All
rights reserved. No part of this book may be transmitted or reproduced in any form by any means
without permission in writing from the publisher. Originally published in 2004 as The ...
Related articles

B Boelt, S Tveden-Nyborg… - 2010 - orgprints.org
White clover (Trifolium repens L.) is an important component in grassland mixtures and as a
green manure crop. Since Denmark has excellent conditions for white clover seed production
and holds the position of the largest producer within the EU emphasis has been placed ...
Related articles - Cached - All 5 versions

[PDF] from ucbiotech.orgLA Morandin… - Ecological Applications, 2005 - Eco Soc America
The ecological impacts of agriculture are of concern, especially with genetically modified and
other intensive, modern cropping systems, yet little is known about effects on wild bee populations
and subsequent implications for pollination. Pollination deficit (the difference between ...
Cited by 83 - Related articles - All 9 versions

LC Deleuran… - V International Symposium on Seed, Transplant …, 2009 - actahort.org
Abstract To maintain integrity in organic farming, availability of organically produced GM-free
seed of varieties adapted to organic production systems is of vital impor- tance. Despite recent
achievements, organic seed supply for a number of vegetable species is insufficient. Still, ...
Cited by 1 - Related articles

[PDF] from ruc.dkLC Deleuran - Renewable Agriculture and Food Systems, 2010 - Cambridge Univ Press
Abstract In this study, the focus is on babyleaf products and the potentials that an increased interest
in these products might bring to vegetable seed growers. Case studies on babyleaf products
illustrate how consumers perceive babyleaf products and which parameters they give ...
Related articles - All 4 versions

[PDF] from uasd.eduSC Bendegumbal, AS Sajjan… - Karnataka Journal of …, 2010 - journals.uasd.edu
Organic Agriculture is gaining movement in India due to the individual as well as group effort
to conserve environment and contamination of farm produce from use of chemical fertilizers and
pesticides. The importance of organic food movement that promotes ecological ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

LC Deleuran… - … Scandinavica Section B–Soil and Plant …, 2009 - Taylor & Francis
In Denmark, organic vegetable seed production is possible for some of the late-maturing species
when the maturing is performed in lightweight tunnels which are also relevant for the isolation
of small-scale production. The tunnel system offers several advantages, eg, it is possible ...
Cited by 1 - Related articles - All 3 versions

[PDF] from clrri.orgLD Tung… - Omonrice, 2007 - clrri.org
... 83 DISCUSSION AND CONCLUSIONS Based on the results, it can be concluded that organic
soybean crop or seed production using cow manure and botanicals (garlic, chili and lemon grass)
is feasible but need to be validated if indeed differences from biodynamic approach. ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

[HTML] from wssajournals.orgBD Maxwell, RG Smith… - Weed science, 2007 - JSTOR
... The fallow treatment was tillage with a disk three to four times during the growing season so that
weed seed production did not ... and wheat) and pea (Pisum sativum L.) crops sown and periodic
summer fallows (Table 2). Management was typical of organic transition systems in ...
Cited by 8 - Related articles - BL Direct - All 9 versions

[DOC] from orgprints.orgB Boelt - … Fifth International Herbage Seed Conference, Gatton, …, 2003 - orgprints.org
In general seed yield in organic production is decreased compared to conventional
production. In perennial ryegrass the seed yield reduction is approximately 25% whereas it similarly
are 80% in white clover. Until now research initiatives has not been able to increase seed ...
Cited by 10 - Related articles - All 5 versions

MO Ünal - 2009 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Try it! To compare seed yield and quality in organic and
conventional seed production on some vegetables. Ünal, MO, Ege University,
Graduate School of Natural and Applied Sciences, İzmir (Turkey). Title ...
Cached

ET Lammerts van Bueren, H Verhoog, P Kristiansen… - Notes, 2006 - library.wur.nl
... Article title, Organic plant breeding and seed production: ecological and ethical aspects. ... About,
In the introduction a flow chart of organic plant breeding and propagation and a time schedule
for steps and results towards organic varieties and seed production is presented. ...
Cited by 5 - Related articles - Cached - All 2 versions

[PDF] from orgprints.orgJ Köhl, C Van Tongeren, BH De Haas… - 2006 - orgprints.org
Abstract – Dark leaf spot caused by Alternaria brassi- cicola is a seed-borne disease of
Brassicae. Produc- tion of healthy seed is essential for the organic vege- table production. Literature
on the epidemiology of the disease in organic seed production of Brassica was reviewed ...
All 6 versions

RE Valdez - 2007 - agris.fao.org
... AGRIS Categories, Seed production. ... Season]) to compare the performance of PhilRice - developed
or maintained varieties (Dinorado Gold, PSB Rc82 and PSB Rc72H) under four pesticide-free
production practices: synthetic(or chemical fertilizer), organic(composted poultry ...
Cached

 

WM Nascimento, JV Vieira, FV Rezende… - … Symposium on Seed, …, 2006 - actahort.org
Abstract Organic carrot production has increased over the last five years in Brazil. The organic
cultivation system demands that seeds be obtained exclusively from organic sources. To establish
an organic carrot seed production program, studies were conducted to develop new ...
Related articles - BL Direct

[DOC] from orgprints.orgI Skrabule… - 2006 - orgprints.org
The regulation about using only organically grown seed material for organic crop production
has been enacted in Latvia since January 1 st , 2006. Unfortunately seed producers are not able
to supply demand yet. The seed growing in organic conditions is more complicated as in ...
All 4 versions

[HTML] from google.comJ Velema… - Challenges and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Challenges and opportunities in organic seed production Jan Velema Vitalis Biologische Zaden
BV Hengelderweg 6, NL 7383RG Voorst, The Netherlands Email: j. velema@ vitaliszaden. nl
For every species, variety or other group of plants, there are always two reasons for seed ...
Cited by 4 - Related articles

[PDF] from orgprints.orgB Boelt, LC Deleuran… - IHSG Newsletter, 2002 - orgprints.org
Introduction Organic plant production must be based on organically pro- duced seed,
however, if not available, a dispensation allows the farmer in EU to use conventionally grown
seed. This dis- pensation is valid until 31st December 2003 and unless the dispensation ...
Cited by 7 - Related articles - View as HTML - All 4 versions

L Legzdina - 2006 - agris.fao.org
... seed treatment with humin substances, use of coarse fractions of seed (above 3 mm of riddle)
and impact of seed treatment with warm and hot water on significant data of the barley varieties
'Idumeja', 'Ruja' and line PR-2797 in organic agriculture seed production were tested. ...
Cached - All 2 versions

M Milovanović, M Staletić, V Perišić… - Savremena …, 2009 - scindeks.nb.rs
Organska proizvodnja u nekim zemljama već dostiže preko deset procenata od ukupne poljoprivredne
proizvodnje. Samim tim nameće se potreba za obezbeđenjem semena koje će odgovoriti strogim
zahtevima organske poljoprivrede i obezbediti nesmetanu realizaciju ove proizvodnje ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - All 2 versions

[PDF] from eau.eeJ Slepetys - Fostering on healthy food systems through organic …, 2009 - eau.ee
Abstract. Experiments conducted during the period 2003–2008 were designed to study the effects
of six legume species (Trifolium pratensis, Medicago sativa, Trifolium repens, Galega
orentalis, Medicago lupulina, Trifolium resupinatum) ploughed down as green manure on ...
Related articles - View as HTML - All 3 versions

[PDF] from revagrois.roC Saicu - Lucrări Ştiinţifice, Universitatea de Stiinte Agricole …, 2009 - revagrois.ro
The researches were accomplished during period 2005-2008 at Agricultural Research and Development
Station of Suceava and followed the nitrogen fertilizer effect in comparison with nitrogen from
purin upon the seed production at the fescue crop (Festuca pratensis). We observed the ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

[PDF] from eau.eeH Meripõld, H Lõiveke… - … on healthy food systems through organic …, 2009 - eau.ee
Abstract Different sowing rates, row spacing, optimal and reasonable mixtures of herbicides were
investigated for the seed production of the Estonian fodder galega Gale (Galega orientalis
Lam.). The control of dicotyledonous weeds with herbicides is well justified in the year of ...
Related articles - View as HTML - All 3 versions

[HTML] from google.comR Peerenboom - Challenges and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Putting organic seed production in perspective Roland Peerenboom Chairman ISF Working
Group Organic Seeds Enza Zaden B. K, Haling lE 1602 DB Enkhuizen The Netherlands
Email: r. peerenboom@ enzazaden. nl Introduction: At the end of the 1980's when the ...
Cited by 3 - Related articles

[PDF] from orgprints.orgLC Deleuran… - IHSG Newsletter, 2002 - orgprints.org
A major problem in organic grass seed production on arable farms is to provide for a sufficient
nitrogen supply. A nitro- gen-fixing crop may be able to cover the nitrogen requirement - wholly
or partly. However mixed cropping of a grass seed crop and a nitrogen-fixing crop is ...
Cited by 6 - Related articles - All 4 versions

I Skrabule - Latvian journal of agronomy, 2008 - agris.fao.org
The application of mineral fertilisers and pesticides is not allowed in organic farming. The exploitation
of some crop management methods were evaluated in potato seed production. The choice of
the potato variety that is able to use the nutrition from soil effectively and is resistant to ...
Cached - All 2 versions

[PDF] from ncsu.eduSJ Ruark - 2008 - repository.lib.ncsu.edu
... Johnson, WC, III, and Mullinix, BG, Jr. 2008. Potential weed management systems for organic
peanut production. Peanut Sci. 35:67-72. ... Spears, JF, Jordan, DL, and Bailey, JE 2002. A guide
for producers of virginia-type peanut seed. In: Peanut Seed Production. Coop. Ext. Serv. ...
All 2 versions

CN Merfield - 2006 - researcharchive.lincoln.ac.nz
... carrot infesting fungi. Overall, the study confirmed current crop densities and spacings
as suitable for organic carrot seed production, and that higher plant densities may
increase pathogen infestation of seed. The BCA failed ...
Cited by 2 - Related articles - Cached

LD Tung - 2006 - agris.fao.org
... AGRIS Categories, Seed production. ... was conducted in the Mekong Delta during 2005 wet season
to compare soybean productivity, seed quality and economics of 'OMDN111' (modern) and
'Namvang' (traditional) under four production practices: organic (cow manure at 40-105 ...
Cached

[PDF] from wsu.eduJA CUMMINGS - 2007 - mountvernon.wsu.edu
... Organic production .....10 1.5. Spinach 1.5.1. Spinach and spinach seed production .....13
1.5.2. Diseases affecting spinach and spinach seed production.....15 1.6. ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

LC Deleuran… - 2006 - orgprints.org
Aiming at developing ways to produce organic GMO-free seeds, trials on different vegetable
species were conducted in lightweight tunnels. Organic vegetable seed production is possible
in Denmark for some of the late maturing vegetable species - when performed in tunnels. ...
Cached - All 4 versions

C Sadowski, L Lenc, TR Akademia - Journal of Research and …, 2006 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (2006).
Out of experiments on possibility of organic vegetable seed production. ...
Cached - All 2 versions

KP Wilbois - … for plant breeding and seed production ( …, 2005 - en.scientificcommons.org
Publikationsansicht. 50042168. Challenges and problems of organic seed production
in the EU – the EU Organic Seed Regulation (2005). Wilbois, Klaus-Peter. Abstract.
Content: - Organic Seed regime in the EU - Overview EU ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - All 4 versions

[HTML] from google.comC Micheloni, A Giubilato - … and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
On-farm seed production: integrity of organic farming system and biodiversity safeguard Cristina
Micheloni and Andrea Giubilato Italian Association for Organic Agriculture/AlAB Via Ponte Muratori
6, 1-41058 Vignola, Italy Email: c. micheloni@ aiab. it Abstract If organic farmers intends ...
Cited by 2 - Related articles

[PDF] from attra.orgKL Adam - ATTRA Publication# IP272, 2005 - attra.org
Robert L. Johnston of Johnny's Seeds ques- tions whether seed companies will want to invest
in developing organic-specific variet- ies and does not advocate that the USDA's National Organic
Program (USDA/NOP) mandate a requirement for organic seed. In a February 2004 ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 6 versions

V Langer… - Grass and Forage Science, 2005 - Wiley Online Library
Factors reducing yield of organic white clover seed production were investigated in
Denmark. In thirty-six fields from different regions, density of flower heads, and weevils of the
genera Apion and Hypera, hatching from flower heads, were assessed. In fifteen of these ...
Cited by 1 - Related articles - All 5 versions

V Strazdina… - 2006 - agris.fao.org
The aim of investigation is to clarify optimal agrotechnic methods of organic seed production
in barley, oats, winter wheat and rye sowings. The task - to clarify suitable sowing times and sowing
rates of cereals varieties - the barley 'Sencis', the oat 'Laima', the winter wheat 'Krista' ...
Cached - All 2 versions

[PDF] from orgprints.orgI BELICKA… - 2006 - orgprints.org
In order to provide successful implementation of EU regulations 2092/91, 1257/1999 and
1452/2003 regarding organic agriculture in the new Baltic Member States (Estonia, Latvia,
Lithuania) the project “Environmental friendly food production system: requirements for ...
View as HTML - All 3 versions

I Skrabule - 2006 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Evaluation of different agrotechnical methods efficiency for seed
potatoes production in organic agriculture. Skrabule, I. Record number, LV2007000282.
Alternative Title, Dazadu agrotehnisko metozu efektivitates ...
Cached - All 2 versions

J Vigovskis, A Svarta… - 2006 - agris.fao.org
The aim of the investigation is to clarify suitable field crop varieties and agrotechnics for seed
and grain production in organic farming. After investigation results can conclude that for biological
farming in Latvia suitable varieties are: (1) winter wheat 'Sakta' and 'Krista'; winter triticale ' ...
Cached - All 2 versions

[PDF] from inia.esIE Paunero, GB Corbino, O Bazzigalupi… - Span J Agric Res, 2003 - revistas.inia.es
The objective of this study was to characterize the organic seed production of leek for a representative
site of the northeastern of Buenos Aires. The Monstruoso de Carentán cultivar was studied in
an Argiudol vertic soil, Ramallo series. The seed to seed method was used. Green ...
Cited by 2 - Related articles - All 8 versions

[HTML] from google.comD Gregg… - Challenges and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Grower perspective on organic seed production Dean Gregg Mission Ranches 100 Broadway
King City, California 93930 USA Email: dgregg@ missionranches. com Mission Ranches with
their joint venture Natural Selection Foods and its grower/partners are growing on 13000 ...
Cited by 1 - Related articles

[HTML] from google.comW Vogt-Kaute - … and opportunities for organic agriculture and the …, 2004 - books.google.com
Organic cereal seed production and quality issues in Germany Werner Vogt-Kaute
Naturlande. V., Kleinhaderner Weg I, 82166 Grafelfmg, Germany Email: w. vogt-kaute@
naturland. de Abstract At present there is no official data about organic seed production in ...
Cited by 1 - Related articles

[HTML] from google.comMA Larinde - … and opportunities for organic agriculture and the …, 2004 - books.google.com
Seed quality: an important aspect of organic seed production and seed trade' Michael Abimbola
Larinde Seed and Plant Genetic Resources Service (AGPS), FAO, Rome Viale Delle Terme di
Caracalla, 00100 Rome, Italy Email: m. larind@ fao. org Summary Seed quality ...
Cited by 1 - Related articles

B Boelt, AMD Jensen… - … First World Conference on Organic …, 2004 - orgprints.org
Boelt, Birte; Jensen, Anne Mette Dahl and Bjørn, Gitte Kjeldsen (2004) Seed quality in organic
carrot seed production. Does tunnel production in Denmark provide sufficient seed quality? First
World Conference on Organic Seed: Challenges and Opportunities for Organic ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - All 2 versions

C Almekinders… - 2002 - en.scientificcommons.org
Publikationsansicht. 1144123. On visions and new approaches Case studies of
organisational forms in organic plant breeding and seed production (2002). ...
Cited by 5 - Related articles - Cached - All 2 versions

Z Gaile - Agro Tops, 2005 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Agro Tops (2005). Organic seed production: problems and a vision for the
future. Gaile, Z.(Latvia Univ. of Agriculture, Jelgava (Latvia)). Record number, LV2005000378.
Alternative Title, Biologiska seklaudzesana - problemas un nakotnes redzejums. ...
Cached

J Köhl… - 2005 - en.scientificcommons.org
Publikationsansicht. 1160212. Alternaria brassicicola and Xanthomonas campestris
pv. campestris in organic seed production of Brassicae: Epidemiology and seed
infection (2005). Kohl, J. Abstract. Alternaria brassicicola and ...
Related articles - Cached - All 4 versions

B Boelt - 2005 - orgprints.org
Co-existence is defined as the farmers being able to choose between conventional, organic
and genetically modified (GM) crop production, in compliance with the relevant legislation on
labelling rules and purity standards. Genes of cultivated plants spread in time and space ...
Cached - All 2 versions

[PDF] from orgprints.orgA Sliesaravicius, V Rutkoviene… - OF THE SEMINAR, 2005 - orgprints.org
ORGANIC SEED PRODUCTION IN LITHUANIA Algirdas Sliesaravicius, Vida Rutkoviene, Juozas
Pekarskas Lithuanian University of Agriculture, Studentu street 11, LT 53361 Akademija, Kaunas
district, Lithuania, e-mail: ai@ nora. lzuu. lt Abstract A program for organic seed ...
Related articles - View as HTML - All 5 versions

G Ravichandran, N Natarajan… - 2005 - indianjournals.com
Investigations were carried out during Summer 2003 and 2004 at Muthorai on sandy loam soils
in RBD with six treatments (P1 : Seed tuber soaking in panchakavya (3%) + spraying panchakavya
(3%) at 8 days interval, P2 : Seed tuber soaking in panchakavya (3%) + spraying ...

R Gislum… - … of 15th IFOAM Organic World Congress, IFOAM …, 2005 - orgprints.org
Results from field experiments in 2000 and 2002 showed that intercropping of perennial ryegrass
and green manure legumes prolonged the time for nitrogen accumulation in the grass seed
crop. The effect on the grass seed yield was dependent on the green manure legume ...
Cached - All 3 versions

B Boelt… - Congress Handbook of 15th IFOAM Organic …, 2005 - orgprints.org
... Subjects: Crop husbandry > Production systems. Research affiliation: Denmark > DARCOF II
(2000-2005) > VI.5 (VEFOS) Vegetable and forage seed - development of organic, GMO-free
seed production. Funding Part: 75-100%. Deposited By: Boelt, Head of Research Unit Birte. ...
Cached - All 4 versions

LC Deleuran… - Proceedings of the 18th General Meeting of …, 2000 - orgprints.org
Utilization of forage cuts in organic grass seed production. Deleuran, LC and Boelt, B. (2000)
Utilization of forage cuts in organic grass seed production. ... Summary. Utilization of forage cuts
in organic grass seed production. EPrint Type: Conference paper, poster, etc. (Paper). ...
Cited by 8 - Related articles - Cached - All 4 versions

İ Duman - Journal of Ege University Faculty of Agriculture (Turkey …, 2009 - agris.fao.org
The research was conducted between 2006 and 2007 in the organic and conven-tional production
parcels of the Research, Application and Production Farm of the Ege University Faculty of Agriculture
in Menemen. The open pollinated processing type of pepper, Pala-Yağlık, which is highly ...
Cached

[PDF] from orgprints.orgB Boelt… - Organic Seed Production and Plant Breeding– …, 2003 - orgprints.org
Intercropping as solution for organic grass seed production? Birte Boelt & René Gislum Department
of Plant Biology, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Flakkebjerg, 4200
Slagelse, Denmark, Birte. Boelt@ agrsci. dk Introduction In Denmark 3.5 per cent of the ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 10 versions

[HTML] from google.comCT Kees Langerak, R Driessen… - … for organic agriculture …, 2004 - books.google.com
Critical Control Points in Organic Seed Production Kees Langerak', Carin van Tongeren', Ronald
Driessen2 & Ruud van den Bulk' 'Plant Research International, PO Box 16, 6700 AA
Wageningen, The Netherlands "'Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel B. K PO Box 40 ...

[HTML] from google.comAH oglu Babayev - Challenges and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Proceedings of the Conference held in Jelgava, Latvia, March 21-22, 2002: 181-185. Perspectives
of organic seed production in Azerbaijan Professor Amin Hajibaba oglu Babayev post-graduate
student Vugar Vahid oglu Bashirov Ganja Agribusiness Association. 24 Ganja street. ...

AH Marshall… - … and Opportunities for Organic …, 2004 - cadair.aber.ac.uk
Organic seed production - taking small plot research to farm scale development. X. ... Login. Organic
seed production - taking small plot research to farm scale development. Show full item record.
Title: Organic seed production - taking small plot research to farm scale development. ...
Cached

[HTML] from google.comOWCP Principals - Challenges and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Challenges in organic carrot & white clover seed production James Smith-Dip FmAg Midlands
Seed Limited 393-405 West Street, Ashburton 8300 New Zealand Email: jgsmith@ ihug. co.
nz The challenges we face to ensure there are sustainable management systems for the ...

[HTML] from google.comB Boelt… - Challenges and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
... Due to the above-mentioned factors ,„<,„ r»„ Page 156. (slow establishment rate and low plant
densities) weed control in seed crops is one of the most essential management aspects in organic
seed production. ... References Boelt, B.(2003). Organic Forage Seed Production. ...
Related articles - All 3 versions

[HTML] from google.comB Kjcersgaard… - … and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Practical aspects concerning organic seed production of clover and grass in Denmark Birthe
Kjcersgaard and Jorn Lund Kristensen DLF-TRIFOL1UMA/S, Ny Ostergade 9, DK 4000
Roskilde, Denmark Email: bk@ dlf. dk Abstract A considerable amount of grass and ...

[PDF] from wur.nlARI LEHTINEN… - PPO-Special Report no. …, 2004 - documents.plant.wur.nl
... The main aim in the certified seed production is the high sanitary status of the produced seed.
In organic seed potato production this is usually harder to achieve, as the available control
measures to prevent the contamination by disease are often rare. ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions

[HTML] from google.comBBAMD Jensen… - … and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Seed quality in organic carrot seed production Does tunnel production in Denmark provide sufficient
seed quality? Birte Boelt1. Anne Mette Dahl Jensen'& Gitte Kjeldsen Bjorn2 'Danish Institute
of Agricultural Sciences, Department of Plant Biology, Research Centre, Flakkebjerg, DK- ...

[HTML] from google.comBSV Savaliya… - … and opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
... Thus for organic seed production of the groundnut, soil should be free from chemical hazards. ...
This paper covers many of the practices and strategies for organic seed production right
from the seed treatment upto the storage of groundnut seeds. ...
All 2 versions

[HTML] from google.comHO Pinnschmidt, BJ Nielsen… - … opportunities for organic …, 2004 - books.google.com
Thresholds for Net Blotch infestation in organic barley seed production Hans O.
Pinnschmidt". Bent J. Nielsen" and Henrik J. Hansen', Danish Institute for Agricultural
Sciences, Plant Protection Division, Flakkebjerg Research Center, DK-4200 Slagelse, ...
Related articles - All 5 versions

[HTML] from google.comME Tapia - … and opportunities for organic agriculture and the …, 2004 - books.google.com
Organic potato seed production in the Andes: from traditional knowledge to modern practice
Mario E. Tapia Slow Food, ANPE, Peru Email: mariotapia@ amauta. rep. net. pe Introduction
Potato is considered one of the most valuable food for humankind. Its economical ...
Related articles

 

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها