تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - seed storability research

مرجع جامع گیاهان زراعی

S Contreras, MA Bennett, JD Metzger… - HortScience, 2008 - cat.inist.fr
Seed germinability and storability are important aspects of seed quality determined by the genotype
and environment of seed development. Lettuce (Lactuca sativa L.) is produced commercially
in most temperate and subtropical areas of the world. The objective of this study was to ...
Cited by 11 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
Full-Text @ UTY Xue, SQ Zhang, QH Yao, RH Peng, AS Xiong… - Euphytica, 2008 - Springer
Abstract In the present study, quantitative trait loci (QTLs) controlling seed storability based
on relative germination rate (%) were dissected using a saturated linkage map and a
recombinant inbred lines (RILs) derived from a cross of japonica cultivar Asominori (Oryza ...
Cited by 8 - Related articles - All 3 versions
[PDF] from uasd.eduMS Shashibhaskar, SN Vasudevan… - Karnataka Journal of …, 2010 - journals.uasd.edu
Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) is one of the important vegetable crops being cultivated
throughout India. Rapid deterioration of stored vegetable seeds is a serious problem which occurs
at an increasing rate in uncontrolled storage environment. Seed deterioration is ...
Related articles - View as HTML - All 3 versions
[PDF] from google.comR Jerlin, AS Ponnuswamy, K Prabakar… - Madras Agricultural …, 2008 - sites.google.com
Seed pelleting is an important seed quality enhancement technique that improves performance
of the crop. This technique is acclaimed to play a vital role in modern agriculture for precision
planting and also for supplementary nutrition through which uniform and vigorous field ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 3 versions
S Contreras, MA Bennett… - Seed Science and …, 2009 - ingentaconnect.com
... On the other hand, seed storability was determined at the end of seed development, after
physiological maturity (≈ 16 and 11 d after flowering for LT and HT seeds, respectively). ... Page
2. 399 SEED DEVELOPMENT AND STORABILITY OF LETTUCE SEEDS ...
Related articles - All 3 versions
N Singh, C Devi, A Kak, G Singh… - Seed Science and …, 2009 - ingentaconnect.com
N. SINGH, C. DEVI, A. KAK, G. SINGH1, A. KUMARI AND RK MAHAJAN ... Singh, N., Devi,
C., Kak, A., Singh, G., Kumari, A. and Mahajan, RK (2009), Seed Sci. & Technol., 37, 232-240
... Influence of seed coat colour associated heterogeneity on quality and storability in ...
Cited by 1 - Related articles - All 2 versions
[PDF] from 203.129.218.144VK Deshpande, MSL Rao, SD Sagar… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Black point of barley is an important seed-borne disease, which affects both crop and the grain
in field and storage conditions. Seed- borne infections of wheat and barley with Drechslera sorokiniana
and Alternaria alternata (causing black point) may deteriorate the seed quality under ...
Related articles - View as HTML - BL Direct - All 2 versions
[PDF] from 203.129.218.144A Krishna, NK Biradarpatil, K Manjappa… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Good seed is a basic input in agriculture production. Successful agriculture depends on the quality
of seeds used for sowing. Understanding of how best the seeds of paddy produced under SRI
method of cultivation can be stored under ambient condition at relatively low cost, with ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions
[PDF] from 203.129.218.144SS Navi, VK Deshpande… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Abstract :The study conducted to know the influence of seed colour on rice weevil incidence
during storability of hybrid sorghum during 2004-05 at the Department of Seed Science and
Technology, college of Agriculture, Dharwad indicated that the green colour + insecticide ( ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
CT Chien… - Seed Science and Technology, 2008 - ingentaconnect.com
Seed storage behaviour of the palm species Phoenix hanceana Naudin was investigated. Seeds
survived dehydration to 4.8%-8.2% moisture content (MC) (fresh weight basis) during storage
at 4°C for 12 months without loss of germinability, whereas those that were dehydrated to ...
Related articles
[PDF] from usda.govCA Strausbaugh, E Rearick… - Journal of Sugar …, 2010 - eprints.nwisrl.ars.usda.gov
ABSTRACT Sucrose loss in sugarbeet storage is a concern for all roots, but particularly those
stored under ambient conditions. In order to control or suppress insect pests in sugarbeet
pro- duction and consequently improve root storability, two neo- nicotinoid seed ...
Related articles - All 2 versions
[PDF] from indiaenvironmentportal.org.inD Kumar… - Indian Forester, 2009 - indiaenvironmentportal.org.in
2009] 697 INFLUENCE OF MORPHOLOGICALLY SUPERIOR AND INFERIOR TREES ON
GERMINATION, STORABILITY AND SEEDLING PERFORMANCE OF NEEM (AZADIRACHTA
INDICA, A. JUSS.) SEED DEVENDRÁ KUMAR* AND DHRUV KUMAR MISHRA Seed ...
Related articles - All 2 versions
[PDF] from scielo.brFN Cavalcante Filho… - Revista Brasileira de Sementes, 2008 - SciELO Brasil
1Submitted on 05/05/2008, Extracted from Master of Science Thesis of the first author, School
of Agriculture Engineering, Campinas State University, Brazil. 2Agronomist, MSc, School of Agriculture
Engineering, Campinas State ... University, Brazil. 3Agronomist, PhD, Plant Protection ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions
A Khatun, MAH Bhuiyan… - Bulletin of the Institute of Tropical …, 2008 - J-STAGE
Laboratory experiments to determine the effects of seeds collected from different parts of the
plant on the seed quality of the lentil were carried out from August to September in 2004 and
2005 at the Seed Technology Laboratory, Bangladesh Agricultural Research Institute in ...
Cited by 1 - Related articles
[PDF] from 203.129.218.144S Ryavalad, NK Biradar Patil… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Abstract : An experiment was carried out to know the effect of acid delinting and imidachloprid
seed treatment on storability of hybrid cotton seeds. The results revealed that, delinted seeds
exhibited better storability than the linted seeds upto nine months of storage. They ...
Related articles - All 4 versions
[PDF] from uasd.eduSD Raikar, SD Shashidhar… - Karnataka Journal of …, 2010 - journals.uasd.edu
Abstract : Cotton variety Sharada performed better as compared to Laxmi variety at the end of
storage period. This variety showed better germination, field emergence and vigour index than
variety Laxmi. Delinted seeds showed better quality characters in the beginning of ...
Related articles - All 2 versions
[PDF] from 203.129.218.144SD Malimath… - Karnataka Journal of Agricultural …, 2010 - 203.129.218.144
Being hygroscopic in nature, viability and vigour of seeds are known to be regulated by variations
in storage containers, initial seed quality, packaging conditions, physiochemical factors, etc,.
(Doijoide, 1988). Among these, storage containers or packaging materials are considered ...
Cited by 2 - Related articles - View as HTML - BL Direct - All 2 versions
[PDF] from 203.129.218.144R Hunje, BS Vyakarnahal… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Abstract :Byadagi kaddi variety performed better over Dyavanur local chilli during storage. Among
the containers, seeds stored in sealed container like aluminium foil recorded significantly higher
seed germination (82.83%), field emergence (76.67%), root length (6.85cm), shoot length ...
Related articles - BL Direct - All 3 versions
HS Yogeesha, K Bhanuprakash… - Seed Science and …, 2008 - ingentaconnect.com
... Yogeesha, HS, Bhanuprakash, K. and Naik, LB (2008), Seed Sci. & Technol., 36, 721-729 Seed
storability in three varieties of papaya in relation to seed moisture, packaging material and storage
temperature HS YOGEESHA, K. BHANUPRAKASH AND LB NAIK ...
Related articles
G SHI, X HE, Q LI, Q HU… - Chinese Journal of Grassland, 2008 - en.cnki.com.cn
The effects of fertilizer applications of N,P,K,separately or in combination,and trace elements
B,Mn,Zn and Mo on seed quality of Agropyron desertorum were investigated.Seed quality,in
terms of germination capacity and storability were assessed in the harvesting year and ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
[PDF] from 203.129.218.144C Gowda, NK Biradar Patil… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Abstract: : An experiment was carried out to know the effect of seed treatment with plant products
and deltamethrin on storability of wheat seeds at University of Agricultural Sciences,
Dharwad. The results revealed that, the botanicals and deltamethrin seed treatments ...
Related articles - All 3 versions

[CITATION] The perspective effects of various seed coating substances on rice seed variety Khao Dawk Mali 105 storability II: the case study of chemical and …

P Thobunluepop, W Pan-in… - Pakistan …, 2009 - ANSInet, Asian Network for Scientific …
Resources @ UT - All 5 versions
A GUPTA - Indian journal of agricultural science, 2007 - cat.inist.fr
Maintenance of seed quality in vulnerable parental lines('MS 841 A','MS 841 B' and'D 23') of
pearl millet(Pennisetum glaucum LR Br. emend. Stuntz) during storage was investigated
during 2000-04 using integration of different treatments as storage containers(cloth bags, ...
BL Direct - All 3 versions

[CITATION] Influence of botanical seed treatments on storability of seeds.

K Malarkodi… - Green Farming, 2009 - Dr. A. Hussain
[PDF] from 203.129.218.144R Hunje, BS Vyakarnahal… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Abstract :Byadagi kaddi chilli variety maintained better in seed quality over Dyavanur local variety
during storage. Among the halogen treatments, seeds treated with potassium iodide (10-3
M) concentration and calcium chloride (4g/kg of seed) recorded significantly maximum ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct - All 3 versions
A Vijayakumar - Legume Research-An International Journal, 2008 - indianjournals.com
The results of the pre-storage chemical impregnation of seeds revealed that those impregnated
with (i) the combi-chemicals could retard the deterioration of seeds in storage and maintain their
vigour and germinability with minimum loss for fifteen months due to chronological ageing ...

[CITATION] Relationship between Cytoplasmic Vitrification and Seed Storability

X Yang, F Yu - PLANT PHYSIOLOGY COMMUNICATIONS, 2007 - SCIENCE PRESS
BL Direct
P Thobunluepop, E Pawelzik… - Pakistan journal of …, 2008 - ncbi.nlm.nih.gov
This study aimed to evaluate the perspective changes of several physiological performances
of rice seeds cv. KDML 105 which were coated with various seed coating substances [chemical
fungicide, captan (CA) and biological coating polymers; chitosan-lignosulphonate ...
Resources @ UT - All 2 versions
Full-Text @ UTDL Zeng, LB Guo, YB Xu, K Yasukumi… - Plant …, 2006 - Wiley Online Library
A double haploid population, which consists of 127 lines derived from anther culture of a typical
indica and japonica hybrid 'ZYQ8'/'JX17', was used in this study. Seed storability was investigated
by using the storage property measured by the difference of seed germination rates ...
Cited by 10 - Related articles - BL Direct - All 3 versions
[PDF] from rjas.infoK Vishwanath, HM Pallavi, PJ Devraju… - Research Journal of …, 2011 - rjas.info
ABSTRACT Seeds of French bean varieties Arka komal and Burpee stringless were size graded
viz Bulk, 4.50mm, 4.75mm and 5.00mm and these grades were aged artificially to evaluate for
seed quality after ageing. Seeds of bigger size (5.00mm) showed significantly better seed ...
Related articles - View as HTML
[PDF] from uasd.eduHM Mahesh Babu… - Karnataka Journal of Agricultural …, 2010 - journals.uasd.edu
Abstract:A storage experiment was conducted to study the effect of seed treatment with botanicals
on storability of soybean variety JS-335 along with deltamethrin under ambient storage condition
at Seed Research Laboratory, National Seed Project, Dharwad from November 2006 to ...
All 3 versions


[PDF] from 203.129.218.144V Gouda - Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 2010 - 203.129.218.144
Abstract: Influence of seed pelleting on storability of onion seeds (Bellary red) was conducted
during 2006-07 at the Department of Seed Science and Technology, University of Agricultural
Sciences, Dharwad. Onion seeds were pelleted with binding agents viz., polyvinyl acetate ...
Related articles - All 4 versions
[PDF] from unila.ac.idAE Wulandari - 2011 - lemlit.unila.ac.id
Page 1. I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Padi (Oryza sativa L.) merupakan
tanaman pokok di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia
mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Tidak hanya di Indonesia ...
All 2 versions
[PDF] from ohiolink.eduSA Contreras - 2007 - etd.ohiolink.edu
... reduction on seed storability is an undesired consequence that should be considered. Page 4.
iv ... development (cell division and histo-differentiation), while effects on seed storability occurred
at the last phase of seed development (maturation drying). I observed a sharp ...
Cited by 2 - Related articles - View as HTML - All 7 versions
[PDF] from osu.eduS Contreras - 2007 - kb.osu.edu
Introduction • Among the factors affecting seed quality are the environmental conditions under
which the seeds are produced. • Lettuce is one of the most important vegetables in the USA and
the world. The establishment of this species requires high quality seed, which may ...
Related articles - All 18 versions


[PDF] from uasd.eduM Kavitha - 2007 - etd.uasd.edu
CERTIFICATE ACKNOWLEDGEMENT LIST OF TABLES LIST OF FIGURES LIST OF PLATES
1 INTRODUCTION 2 REVIEW OF LITERATURE 2.1 Seed storability 2.2.1 Seed pelleting
2.2.2 Storage environment 2.3 Seed invigouration 2.4 Bio-priming 2.5 Varietal variation ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from uasd.eduMK ASSEFA - 2008 - etd.uasd.edu
Page 1. EFFECT OF SEED PRIMING ON STORABILITY, SEED YIELD AND QUALITY OF
SOYBEAN ... 2.7 Seed priming chemicals on growth and seed yield 2.10 Seed priming on storability
3. MATERIAL AND METHODS 3.1 General Description 3.2 Experimental details ...
Related articles - View as HTML
[PDF] from uasd.eduN AB - 2008 - etd.uasd.edu
... The literature pertaining to seed water imbibition, storability, seed yield and quality as influenced
by seed priming and the use of different seed priming chemicals to improve seed quality with
special reference to sunflower and other related crops is presented in this chapter. ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from uasd.eduP BT - 2008 - etd.uasd.edu
CERTIFICATE ACKNOWLEDGEMENT LIST OF TABLES LIST OF FIGURES LIST OF PLATES
1 INTRODUCTION 2 REVIEW OF LITERATURE 2.1 Effect of high and low quality or naturally
aged seed on seed quality parameters 2.2 Effect of hydropriming on seed quality ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
Y HS… - 2008 - erepo.iihr.ernet.in
Poor and delayed seed germination is one of the major problems in papaya cultivation. Rapid
loss of viability in storage is thought to be the major cause for poor germination. The effect of
seed moisture, packaging materials and storage temperature on seed viability during ...
Cached - All 2 versions
G SHI, X HE… - Chinese Journal of Grassland, 2006 - en.cnki.com.cn
The effects of fertilizer applications of N,P,K,separately or in combination,and trace elements
B,Mn,Zn,Mo on seed quality of Elymus sibiricus were investigated.The seed germination capacity
and storability were assessed in the harvesting year and after three years storage.The ...
Cited by 4 - Related articles - Cached
[PDF] from uasd.eduM Reddy - 2006 - etd.uasd.edu
Thesis submitted to the University of Agricultural Sciences, Dharwad in partial fulfillment of the
requirements for the Degree of ... DEPARTMENT OF SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
COLLEGE OF AGRICULTURE, DHARWAD UNIVERSITY OF AGRICULTURAL ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
B Saha, BK De… - Indian journal of plant physiology, 2006 - cat.inist.fr
Pre-storage dry treatments of freshly harvested Bengal gram seed(high-vigour) with calcium
hypochlorite(common bleaching powder,@ 2 g/ kg of seed), iodinated calcium carbonate(30
mg iodine impregnated with 3 g of calcium carbonate,@ 3 g/ kg of seed), alcohols such as ...
BL Direct - All 2 versions
[PDF] from uasd.eduSD RAIKAR - 2007 - etd.uasd.edu
TITLE 3.1 Mean monthly meteorological data for the experimental year (2005-06) and the mean
of past 25 years (1981-2005) of Agricultural Research Station, Mugad 1. Effect of nutrient and
pest management on plant height (cm) at 30 DAS in scented rice 2. Effect of nutrient and ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from uasd.eduMB HM - 2007 - etd.uasd.edu
... Page 8. 2. REVIEW OF LITERATURE The literature pertaining to influence of different organic
manures on growth, seed yield and quality attributes and influence of seed treatment with plant
products on seed storability of soybean are presented in this chapter. ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
VR Shelar - Agricultural Reviews, 2007 - indianjournals.com
Production of high quality soybean seed which could retain its viability through a storage season
is a major challenge in most areas of the humid tropics and sub-tropics. The rapid seed deterioration
of soybean is thought to be due to lipid peroxidation. Subsequently resulting in loss of ...
BL Direct - All 2 versions
[PDF] from uasd.eduV Roopa - 2006 - etd.uasd.edu
... TECHNIQUES ON SEED QUALITY AND STORABILITY OF MUSKMELON (Cucumis melo
L.) ... The use of various plant products in maintaining seed storability is in vogue in many seeds
as they are considered as ecofriendly, safe and cost effective. ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from scialert.netG Kumasi - Asian Journal of Plant Sciences, 2006 - scialert.net
Asian Journal of Plant Sciences 5 (2): 221-225, 2006 ISSN 1682-3974 © 2006 Asian Network
for Scientific Information Effect of 60Co Gamma Irradiation on Storability of Soybean Seed
'IK. Addai and zO. Safo-Kantanka 'Faculty of Agriculture, University for Development ...
Related articles - All 2 versions
[PDF] from uasd.eduA KRISHNA - 2006 - etd.uasd.edu
1 Effect of methods of cultivation, manures and fertilizers on plant height (cm) at different stages
of growth in BPT-5204 during kharif season 2 Effect of methods of cultivation, manures and fertilizers
on number of tillers per plant at different growth stages in BPT- 5204 during kharif season ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
S Sawatdikarn - Warasan Wichakan Kaset, 2006 - agris.fao.org
... Free keywords, Waxy corn; Storability; Quality; Seed vigor; Germination. Language, Thai. ... (Jun
2010) in Korean. -, Corn seed storability and accelerated aging in humid tropics by Santipracha,
W.; Santipracha, Q.; Suwansin, K. (Prince of Songkla Univ., Songkhla (Thailand). ...
Cached
[PDF] from uasd.eduU YD - 2006 - etd.uasd.edu
... crop seeds. Poor storability of rabi/summer produce is another major problem faced
by the groundnut seed producers. It is noticed ... storage period. 2.3 INFLUENCE OF SEED
TREATMENTS ON SEED STORABILITY The research work ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
M Arif - 2005 - eprints.hec.gov.pk
EFFECT OF SEED PRIMING ON EMERGENCE YIELD AND STORABILITY OF SOYBEAN. Arif,
Muhammad (2005) EFFECT OF SEED PRIMING ON EMERGENCE YIELD AND STORABILITY
OF SOYBEAN. PhD thesis, NWFP Agriculture University, Peshawar. ...
Cited by 2 - Related articles - Cached
RU Francisco Nahum Cavalcante Filho - Rev. bras. sementes, 2008 - orton.catie.ac.cr
Brachiaria species normally show a double seed dormancy mechanism, mainly on fresh-harvested
seeds, leading to germination percentages lower than those of viability detected by tetrazolium
test (TZ) and causing problems as to storage, trading and seed inspection activities. The ...
Cached


S Shengquan, Z Jieyun… - Molecular Plant Breeding, 2005 - agris.fao.org
利用珍汕97B/密阳46构建的RIL群体及其相应分子遗传图谱,采用种子加速老化鉴定法,以处理后的相对发芽率
(%)作为该材料耐贮藏性的考察指标,分别对老化处理7d和14d后测得的数据进行QTL定位和上位性分析
。共检测到2个主效应QTL与控制种子耐贮藏性有关。在老化程度相对较轻时,qSS9-1 ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - All 2 versions
[PDF] from ku.ac.thK Teingtham… - 2005 - kukr.lib.ku.ac.th
Lack of high quality peanut seeds was one of the major problems of peanut production. Approximately
90% of peanut seeds used by farmers were supplied by pedlars who bought peanuts from farmers
or peanut shelling plants which were low quality especially in terms of germination and ...
View as HTML - All 4 versions
V Krishnasamy - Agricultural Science Digest, 2005 - indianjournals.com
Seeds of sunflower cv. Morden were coated with dried leaf powders of Albizzia amara, Pongamia
pinnata, Moringa tinctoria, Prosopis juliflora, Vitex negundo and Azhadirachta indica and stored
in cloth bag for six months. Results revealed that Moringa leaf powder was the best for ...
J Kumar, D Badiyala - Legume Research-An International …, 2005 - indianjournals.com
Soybean seeds harvested from a field trial consisting of 3 seed rates (60, 75, 90 kg/ha), 2 row
spacings (30, 45 cm) and 2 sowing times (1 st week of June, 3 rd week of June) were equally
divided into three parts and stored in airtight tin containers, gunny bags and polythene ...
R Kumar, RGS Rao, PM Singh… - Indian Journal of …, 2005 - indianjournals.com
IndianJournals.com - Gateway to access, disperse and preserve knowledge!
[PDF] from uasd.eduS KUMAR - 2005 - etd.uasd.edu
... The reviews on pre-sowing seed treatment/seed pelleting, storage containers on seed quality
and storability on seed quality and field performance in brinjal are limited and hence the literature
on other related crops have also been reviewed and presented in this chapter. ...
Related articles - View as HTML
[PDF] from ipb.ac.idY YULLIANIDA… - HAYATI Journal of …, 2009 - hayati.journal.ipb.ac.id
Sebelum Simpan terhadap Daya Simpan Benih Bunga Matahari ... Effects of Antioxidants as
Prestorage Seed Invigoration Treatments on ... Storability of Sunflower (Helianthus annuus
L.) Seeds ... 1Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Kotak ...
Related articles - Resources @ UT - All 18 versions

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها