تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - Effects of paclobutrazol on seeds

مرجع جامع گیاهان زراعی

JG Hampton… - Grass and forage science, 1985 - Wiley Online Library
Application at spikelet initiation of the growth retardant paclobutrazol (PP333) at a rate of 20
kg ai ha"' increased the seed yield of perennial ryegrass cv. S24 from 139 to 180 g m"^ in
1981, and from III to 256 g m"^ in 1982. Yield increases were associated with an ...
Cited by 17 - Related articles - All 2 versions
MW Moncur, GF Rasmussen… - Canadian journal of …, 1994 - NRC Research Press
Eucalyptus nitens (Dean & Maiden) Maiden grafts growing as espaliers at Ridgley,
Tasmania, and Canberra, Australian Capital Territory, were treated with paclobutrazol as a
single collar drench application. Umbel production was enhanced for 3 years at Ridgley ...
Cited by 14 - Related articles - BL Direct - All 3 versions


JR Still… - Journal of horticultural science & biotechnology, 2004 - cat.inist.fr
Marglobe' tomato seeds were soaked(24 h at 22 °C) or matric primed(-1. 0 MPa for 7 d at 22
° C) in 50 mgl- 1  of paclobutrazol(PB), a triazole growth retardant. Plants from these
treatments and from non-treated seeds or seedlings whose shoots were sprayed with 10 ...
Cited by 9 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
RF Smith - Canadian Journal of Forest Research, 1998 - NRC Research Press
Two experiments in black spruce (Picea mariana (Mill.) BSP) seedling seed orchards were
established to determine if a stem injection of paclobutrazol (2RS, 3RS)-1-(4-chlorophenyl)-
4, 4-dimethyl-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl) could be used as an adjunct treatment to increase ...
Cited by 8 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
GL Steffens, AE Stafford… - Physiologia Plantarum, 1991 - Wiley Online Library
Influence of an inhibitor of gibberellin biosynthesis, padobutrazol, ... G, L. Steffens, AE Stafford
and J. T, Lin ... Steffens, G. L,, Stafford, AE and Lin, JT 1991. Influence of an inhibitor of gibberellin
biosynthesis, paclobutrazol, on apple seed gibberellin content. - Physiol. Plant, 83: ...
Cited by 6 - Related articles - All 2 versions
DH Scarisbrick, AA Addo-Quaye… - Journal of …, 1985 - Cambridge Univ Press
SUMMARY The effect of paclobutrazol (applied at several concentrations and timings) on stem
length and the seed yield of oil-seed rape was explored in three field trials during 1981-4. Spring
applications were most effective in reducing plant height, but they had an adverse ...
Cited by 7 - Related articles - All 3 versions
AA Addo-Quaye, RW Daniels… - J Agric Sci, 1985 - Cambridge Univ Press
SUMMARY Untreated and paclobutrazol-treated field-grown plants of winter oil-seed rape
cv. Jet Neuf were exposed to 14COa at anthesis. Redistribution of labelled assimilate was followed
in sequential harvests between exposure and maturity. Labelled assimilates moved ...
Cited by 6 - Related articles - All 3 versions
JG Hampton - New Zealand Journal of Agricultural Research (New …, 1991 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, TRIFOLIUM REPENS, PACLOBUTRAZOL, FLOWERING, SEED PRODUCTION,
NEW ZEALAND, TRIFOLIUM REPENS, PACLOBUTRAZOL, FLORAISON, PRODUCTION DE
SEMENCES, NOUVELLE ZELANDE, TRIFOLIUM REPENS, PACLOBUTRAZOL ...
Cited by 6 - Related articles - Cached
[PDF] from hriresearch.orgWG Pill… - Journal of Environmental Horticulture, 2001 - hriresearch.org
This Journal of Environmental Horticulture article is reproduced with the consent of the Horticultural
Research Institute (HRI – www.hriresearch.org), which was established in 1962 as the research
and development affiliate of the American Nursery & Landscape Association (ANLA – ...
Cited by 6 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
JA Mercado, B Vinegla… - Journal of Horticultural …, 1997 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, PACLOBUTRAZOL, TEMPERATURE, POLLEN, VIABILITY, FRUITS,
CAPSICUM ANNUUM, CAPSICUM FRUTESCENS, CAPSICUM BACCATUM, SEED FILLING,
VARIETIES, PACLOBUTRAZOL, TEMPERATURE, POLLEN, VIABILITE, FRUITS, CAPSICUM ...
Cited by 4 - Related articles - Cached - BL Direct - All 2 versions

JB Reid, O Hasan, MW Moncur… - … Fibre Yield and …, 1995 - en.scientificcommons.org
Publikationsansicht. 38894513. Paclobutrazol as a management tool for tree
breeders to promote early and abundant seed production (1995). ...
Cited by 4 - Related articles - Cached
JGHMJ Hill… - New Zealand journal of …, 1995 - sandbox.royalsociety.org.nz
Maximum potential harvestable and actual seed yield of white clover (Trifolium repens L.) cv.
Grasslands Pitau following a mid November closing at Palmerston North, New Zealand, was
obtained at a harvest 25 days after peak flowering. Seed yield did not differ significantly ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct - All 11 versions
QF Li… - New Zealand Journal of Agricultural Research (New …, 1989 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, LOTUS CORNICULATUS, PACLOBUTRAZOL, SEED PRODUCTION, NEW
ZEALAND, SPACING, LOTUS CORNICULATUS, PACLOBUTRAZOL, PRODUCTION DE
SEMENCES, NOUVELLE ZELANDE, ESPACEMENT, LOTUS CORNICULATUS ...
Cited by 2 - Related articles - Cached

JK\ cepczyński… - Plant growth regulation, 1988 - Springer
The germination of Amaranthus paniculatus seeds was inhibited by applying paclobutrazol,
a specific inhibitor of gibberellin biosynthesis. This inhibition was markedly counteracted by
gibberellin A3 (GA3), suggesting that endogenous gibberellins are required for ...
Cited by 2 - Related articles - All 3 versions
JG Hampton… - Grass and Forage Science, 1985 - Wiley Online Library
Methods of harvesting seed ofperennial ryegrass cv. S24 treated with the growth retardant
paclo- butrazol applied at spikelet initiation at a rate of 20 kg active ingredient ha"' were examined
in 1982. The greatest seed yield (2202 kg ha-') was obtained from swathing the crop at ...
Cited by 2 - Related articles
W GOU, G HE… - Acta Agrestia Sinica, 2005 - en.cnki.com.cn
... Effect of Paclobutrazol on Growth and Seed Yield of Lolium multiflorum. GOU
Wen-long,HE Guang-wu,ZHANG Xin-yue(Sichuan Grassland Research
Station,Chengdu,Sichuan province 610041,China). 【Key Words】: Paclobutrazol ...
Cited by 2 - Related articles - Cached
D Globerson, M Mills, JRW Ben Yehuda… - … Symposium on Seed …, 1988 - actahort.org
EFFECTS OF PACLOBUTRAZOL (PP333) ON FLOWERING AND SEED PRODUCTION OF
ONION, CUCUMBER AND CARROT Globerson, D-, Mills, M., Luner, Rachel Windler, J. Ben
Yehuda, R., Levy, M. and Eliassy, R. Abstract The effect of paclobutrazol (PP333) on ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions

KD Zhang Tianjuan, X Xiangde, Z Guide… - Hybrid Rice, 1993 - en.cnki.com.cn
Paclobutrazol(also called PP333) has been widely used in hybrid rice seed production in recent
years. In Taizhou prefecture of Zhejiang province, the successful experience of paclobutrazol
application for years was summarized in the paper. (1)Used in seedling raising. With the ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - All 2 versions
[PDF] from grassland.org.nzJG Hampton - SPECIAL PUBLICATION-AGRONOMY SOCIETY …, 1996 - grassland.org.nz
Seed yield in white clover depends largely on the number of ripe inflorescences per unit
area, and the plant growth regulator paclobutrazol has been used in an attempt to both increase
and concentrate inflorescence production, and hence increase seed yield. However ...
Cited by 1 - View as HTML - BL Direct
S TAO, J ZHANG, D CHEN… - PEANUT SCIENCE AND …, 2000 - en.cnki.com.cn
Paclobutrazol that treated peanut seed with concentration of 50mg/kg and 100mg/kg
respectively, can make the root volume of peanut plant increase of 91.43% and 31.93%, and
make the total root absorb areas increase of 41.45% and 31.93%, respectively. The spray ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
S LI, T ZHAO, Y BAI… - Acta Agriculturae Boreali- …, 2008 - en.cnki.com.cn
Seed development and effect of paclobutrazol(PP333) on the seed yield and yield components
of western wheatgrass(Agropyron smithii) at different date and rates were studied in Jiuquan
city of Gansu province. The results indicated that the best yield happened on 2.40 kg ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
[PDF] from affrc.go.jpF Fukuda, M Chikasaka… - SCIENTIFIC …, 2006 - rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp
Scientific Reports of the Faculty of Agriculture Okayama University Vol. 95, 63-68 (2006) 63 Effects
of Seed Injury and Injection with Gibberellic Acid and Paclobutrazol on Fruit Drop and Seed Development
in 'Beni Shimizu' Peach Fumio Fukuda, Masayuki Chikasaka and Naohiro Kubota ( ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
BR Hughes… - XXVI International Horticultural Congress: …, 2002 - actahort.org
Abstract The effects of foliar applications of the growth retardant paclobutrazol on stem and internode
length, and minituber yields of the cultivar 'Shepody' were investigated over three years. Paclobutrazol
was applied at concentrations ranging from 0.01 to 4000 mg L -1 at various times during ...
Cited by 1 - Related articles
JP Brigard, RL Harkess… - HortScience, 2006 - cat.inist.fr
Tomato seedling hypocotyls elongate rapidly after germination resulting in weak seedlings.
The effects of 0, 250, 500, 750, or 1000 mg paclobutrazol(PB)/L seed soak and soaking
times from 1 to 12 hours on tomato(Solanum lycopersicum L.) seed germination, seedling ...
Cited by 3 - Related articles - BL Direct
[PDF] from sna.orgJP Brigard, RL Harkess… - sna.org
Nature of the work: The present study was conducted at Mississippi State University to investigate
the use of placlobutrazol as a seed soak to reduced the hypocotyl height and total height of tomato
[Lycopersicon esculentum (L.)] seedlings. ... Success in automated transplanting is ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
C Xinxiang - Journal of Shaoxing College of Avts and Sciences, 2002 - en.cnki.com.cn
Paclobutrazol seed soaking plays an obvious controlling role in the growth of riceseedling, root
and sprout. Paclobutrazol seed soaking makes both the dry weight and fresh weightof rice seedling
reduced while the percentage of dry substance is increased. Using DMSO aloneslightly ...
Related articles - Cached - All 2 versions
LAN Xing… - Journal of Maize Sciences, 2008 - en.cnki.com.cn
Effects of PP333 seed-coating on seed germination and seedling growth in maize under drought
stress were studied.The results indicated that the treatment with paclobutrazol(PP333)
seed-coating could significantly improve seed germination percentage,germination index ...
Cached - All 2 versions

T MATSUMURA, JUNI YONEMARU… - Grassl Sci, 1999 - sciencelinks.jp
TOP > J-EAST > List of Journal Titles (G) > Grassl Sci(1999) > Effect of paclobutrazol treatment
on morphology and seed production of white clover varieties. ... Effect of paclobutrazol treatment
on morphology and seed production of white clover varieties.
Cached
K Veverka - Scientia Agriculturae Bohemoslovaca-UVTIZ, 1992 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Scientia Agriculturae Bohemoslovaca - UVTIZ (Nov 1992).
Analysis of the effect of coumarin derivatives and paclobutrazol on the growth and
development of alfalfa seed plants. Veverka, K. (Vyzkumny Ustav ...
Cached

K LI… - Xinjiang Agricultural Sciences, 2006 - en.cnki.com.cn
Paclobutrazol solution of 0.03%,0.04%,0.05% concentration were applied to alfalfa through spraying
on leaf surfaces,to analyze the yield of alfalfa seed.The results show that paclobutrazol had effects
both on the seed yield and components factors of alfalfa,such as fertile shoots,the number ...
Related articles - Cached
C Baixauli, A Giner, A Miguel, S López… - … on Artichoke, Cardoon …, 2006 - actahort.org
C. Baixauli1, A. Giner1, A. Miguel2, S. López3, A. San Bautista3, J. Alagarda3 and JV Maroto3
1 Fundación Ruralcaja Valencia, Apdo. 194, 46200 Paiporta, Valencia, Spain 2 Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias, Apartado Oficial, 46113 Moncada, Valencia, Spain 3 ...
Related articles - BL Direct
W Chanprasert - 1992 - agris.fao.org
Effects of growth retardant paclobutrazol and plant density were studies in dry season 1990,
at Kasetsart University experimental field, Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom, using
soybean cv. SJ.5. Combinations of applications at 2 rates (500 and 750 g.ai./1,200 litre of ...
Cached

M Ashrafuzzaman, MN Millat, MR Ismail… - Archives of Agronomy …, 2009 - Taylor & Francis
Different doses of paclobutrazol (PBZ) and different bulb sizes of onion were evaluated to
determine their effect on growth and seed production of onion. Onion variety 'Taherpuri'with
three-bulb sizes–small, medium and large–was used. Four doses of PBZ were 0 (control), ...
Related articles - All 3 versions
HH Nassar, MA Barakat, TA El-Masry… - Egyptian Journal of …, 2001 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, PIPER NIGRUM, FOLIAR APPLICATION, POTASH FERTILIZERS,
PACLOBUTRAZOL, SEED PRODUCTION, GERMINABILITY, PIPER NIGRUM, APPLICATION
FOLIAIRE, ENGRAIS POTASSIQUE, PACLOBUTRAZOL, PRODUCTION DE SEMENCES ...
Cached - BL Direct
W Chanprasert - Warasan Witthayasat Kaset, 1992 - agris.fao.org
Main objective of this study was to evaluate whether paclobutrazol which its effect can retard
soybean vegetaive growth during reproductive phase, can diuert photoassimilate to increase
pod set and seed growth or not. Paclobutrazol at the rate of 1 kg ai/3, 125 litre of water/ha ...
Cached - All 2 versions
S Chuntirapongsa - … Conference VII, Phitsanulok (Thailand), 2-4 Dec …, 1999 - agris.fao.org
Study on the effect of paclobutrazol on growth and seed yield of four mungbean varieties grown
in the Eastern part of Thailand was conducted at the Faculty of Agriculture, Bangpra, Rajamangala
Institute of Technology, Sriracha Chonburi in the rainy season. The 2*4 factorial ...
Cached
[PDF] from fspublishers.orgM Ashrafuzzaman, MN Millat, MR Ismail… - … Journal of Agriculture …, 2009 - fspublishers.org
To cite this paper: Ashrafuzzaman, M., M. Nasrul Millat, M. Razi Ismail, MK Uddin, SM Shahidullah
and S. Meon, 2009. Paclobutrazol and bulb size effect on onion seed production. Int. J.
Agric. Biol., 11: 245–250 ... Paclobutrazol and Bulb Size Effect on Onion Seed Production
Related articles - View as HTML - All 4 versions

Y MAO, Q ZHENG, J CHEN… - Acta Botanica Boreali- …, 2010 - en.cnki.com.cn
In order to evaluate the effects of seed soaking in paclobutrazol(PP333) on salt tolerance of Jatropha
curcas seedlings,the relative growth rate(RGR),dry matter accumulation rate(DMAR),root water
content,root shoot ratio,chlorophyll(Chl) contents,chl a /chl b ratio,net photosynthetic ...
Related articles - Cached
S Hanvongsa - 1993 - agris.fao.org
Effects of paclobutrazol growth retardant on growth and development, yield and seed quality
were studied. The first experiment was conducted during early - rainy season in 1991 at Kamphaeng
Saen Campus of Kasetsart University. A 3 * 3 * 3 + 3 factorial in randomized complete ...
Cached
Y WANG… - Guizhou Agricultural Sciences, 2010 - en.cnki.com.cn
The adverse resistance of radish seedlings from seed soaking with different concentration of
paclobutrazol was studied under 0.8% NaCl stress to know the regulation effect of paclobutrazol
on growth and development of radish seedlings under salt stress.The results showed that ...
Related articles - Cached
TJ Gianfagna… - Physiologia Plantarum (Denmark), 1986 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, DK872098788. Titles, Changes in gibberellin-like substances
of peach seed during stratification [paclobutrazol]. Personal Authors, Gianfagna, TJ,Rachmiel,
S. (Rutgers Univ., New York (USA). Dept. of Horticulture and Forestry). ...
Cached


C DING, Y SHEN… - Acta Pratacultural Science, 2002 - en.cnki.com.cn
A field experiment of spring-applied paclobutrazol to tall fescue (Festuca arundinacea
Schreb. cv. Fawn and Pixie) at rate of 0.25, 0.50, 0.75 or 1.00 kg/hm2 was conducted. The results
indicated that the seed mature time was delayed for 8 to 10 days and plant height was ...
Related articles - Cached - BL Direct
WU Jingdong - Journal of Changjiang Vegetables, 2008 - en.cnki.com.cn
To coordinate the conflict between the yielding ability and the winding resistance or between
the yielding ability and the lodging resistance on Seed Lotus,the simple comparative test of applying
Paclobutrazol on Seed Lotus were carried out. The results showed that the length of ...
Cached
D Hussem - 1996 - agris.fao.org
Effects of paclobutrazol on growth and development, yield and seed quality in indeterminate
(SJ.1) and determinate (NW.1) soybean were studied. The first experiment was conducted during
dry season using a 2*3*3 factorial in randomized complete block design with four ...
Cached
I Delpuech, D Egles, A Merrien… - Annales ANPP, 1991 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Annales ANPP (1991). Paclobutrazol: a recent use for regulation
of winter oil seed rape [paclobutrazol + chlormequat-chlorure]. ...
Cached
Y MAO, J CHEN, Q ZHENG, Z LIU… - Chinese Journal of Oil …, 2010 - en.cnki.com.cn
In order to evaluate the effects of seed soaking in paclobutrazol on plant growth and photosynthesis
of Jatropha curcas L.(Nanyou No.1) seedlings under salt stress,the dry matter accumulation
rate,root/shoot ratio,chlorophyll contents and photosynthetic parameters as net ...
Cached
J Kepczynski… - III International Symposium on Growth …, 1988 - actahort.org
INHIBITORY EFFECT OF PACLOBUTRAZOL ON AMARANTHUS PANICULA- TUS L. SEED
GERMINATION AND ITS REVERSAL BY CA, AND ETHEPHON D J, Kçpczynski and E. Kçpczynska
Department of Plant Physiology University of Szczecin Felczaka 3a PL-71 412 Szczecin, ...
Related articles - All 2 versions
WC Young, DO Chilcote… - Agronomy journal, 1996 - cat.inist.fr
Lodging of perennial ryegrass(Lolium perenne L.) seed crop is a widespread problem. Crop
lodging reduces seed yield and interferes with seed harvest. This study was conducted to
determine if low rates of paclobutrazol[(2 RS, 3 RS)-1-(4-chlorophenyl)-4, 4-dimethyl-2-(1 ...
Cited by 7 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
JR Still… - HortScience, 2003 - cat.inist.fr
Seed treatments with paclobutrazol(PB), a triazole growth retardant, were examined for
seedling growth suppression without exerting a deleterious effect on germination or
emergence. Seeds of'Salmon Picotee' impatiens(Impatiens wallerana Hook f.) and' ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct
S Senoo - Jpn. J. Crop Sci., 2001 - ci.nii.ac.jp
... すべて CiNiiに本文あり CiNiiに本文あり、または連携サービスへのリンクあり. Effects of Paclobutrazol
on flowering and seed-setting habit and physiological, morphological characters in peanut.
SENOO S. 被引用文献: 1件. 本文を読む/探す. Webcat Plus刊行物・所蔵情報. 収録刊行物. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
王颖, 耿惠敏… - scholar.ilib.cn
... 多效唑浸种对绿豆幼苗生长的影响Effects on the Growth of Mung Bean Seedlings by
Paclobutrazol Seed Soaking. 添加收藏. 多效唑浸种对绿豆幼苗生长的影响Effects on the
Growth of Mung Bean Seedlings by Paclobutrazol Seed Soaking. ...
S Fafu, Y Chengyi… - China Cottons (China), 1996 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, GOSSYPIUM HIRSUTUM, SEEDLINGS, PACLOBUTRAZOL, SEED
TREATMENT, SALT TOLERANCE, CHLOROPHYLLS, SUGARS, PROLINE, LEAVES, MOISTURE
CONTENT, GOSSYPIUM HIRSUTUM, PLANTULE, PACLOBUTRAZOL, TRAITEMENT DES ...
Cached
毛轶清, 郑青松, 陈健妙… - 西北植物学报, 2010 - scholar.ilib.cn
... Paclobutrazol on Growth of Jatropha curcas Seedlings under NaCl Stress. 添加收藏.
多效唑浸种对NaCl胁迫麻疯树幼苗的生长调节效应Effects of Seed Soaking in Paclobutrazol
on Growth of Jatropha curcas Seedlings under NaCl Stress. ...
福田, 近阪, 昌之… - 岡山大学農学部学術報告, 2006 - ci.nii.ac.jp
... Effects of Seed Injury and Injection with Gibberellic Acid and Paclobutrazol on Fruit Drop and
Seed Development in “Beni Shimizu” Peach Effects of Seed Injury and Injection with Gibberellic
Acid and Paclobutrazol on Fruit Drop and Seed Development in 'Beni Shimizu' Peach. ...
Cached
G Sicard - Annales ANPP (France), 1987 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, FR9004046. Titles, [Interest of paclobutrazol in grass
seed crops]. Personal Authors, Sicard, G. (Federation Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences, Angers (France)). Conference, ...
Cached
福田文夫, 近阪昌之… - 2006 - ousar.lib.okayama-u.ac.jp
The relationsships between fruit drop induced by seed injury and seed development were investigated
in “Beni Shimizu” peach. Seed injury(Injury) was done by drilling from opposite side of suture
line upto seed coat using an electric drill(outre diameter of 2.5mm) at 40, 50, 60, 72 and ...
Cached - All 2 versions
王颖… - scholar.ilib.cn
... Soaking with Paclobutrazol on Adverse Resistance of Radish under Salt Stress.
添加收藏. 多效唑浸种对盐胁迫下萝卜抗逆性的影响Effect of Seed Soaking with
Paclobutrazol on Adverse Resistance of Radish under Salt Stress. ...
朱霞, 胡勇, 王晓丽… - 种子, 2010 - scholar.ilib.cn
... Soaking Seed with Paclobutrazol on Cassia Seeds Germination and Seedling Growth.
添加收藏. 多效唑浸种对决明子种子幼苗生长的影响Effect of Soaking Seed with
Paclobutrazol on Cassia Seeds Germination and Seedling Growth. ...
王晓波… - scholar.ilib.cn
... 多效唑对水稻种子萌发及秧苗素质的影响Effect of paclobutrazol on seed germination
and seedling quality of rice. 添加收藏. 多效唑对水稻种子萌发及秧苗素质的影响Effect
of paclobutrazol on seed germination and seedling quality of rice. ...
JP Janson - Bulletin de la Federation Nationale des Agriculteurs …, 2000 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, FR2001000357. Titles, [Seed grasses: trials on growth regulators
[trinexapac-ethyl, paclobutrazol]]. Personal Authors, Janson, JP (Federation Nationale des
Agriculteurs Multiplicateurs de Semences, Troyes (France)). Publication Date, (Avr-Mai 2000 ...
Cached
吴景栋 - 长江蔬菜, 2008 - scholar.ilib.cn
找不到?搜一下! 首页 > 学术期刊: 长江蔬菜JOURNAL OF CHANGJIANG VEGETABLES
籽莲施用多效唑效应初报Preliminary Study on Effect of Paclobutrazol on Seed Lotus. 添加收藏.
籽莲施用多效唑效应初报Preliminary Study on Effect of Paclobutrazol on Seed Lotus. ...
T Wenxun, Z Jingyang… - Journal of Jilin Agricultural …, 1993 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, CN9413305. Titles, Effect of seed soaking with paclobutrazol
on growth and yield increase in direct planted sugarbeet. Personal Authors, Tian Wenxun,Zhao
Jingyang,Bai Baozhang (Jilin Agricultural Univ., Changchun (China)). ...
Cached
毛轶清, 陈健妙, 郑青松, 刘兆普… - scholar.ilib.cn
... photosynthesis Jatropha curcas L.seedlings under salt stress. 添加收藏.
多效唑浸种对盐胁迫下麻疯树幼苗光合作用的影响Effects of seed soaking in
paclobutrazol on photosynthesis Jatropha curcas L.seedlings under salt stress. ...

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها