تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - produzione di sementi

مرجع جامع گیاهان زراعی

incomes from forage crop species in Southern environments of Italy; Aspetti agronomici-economici e legislativi della produzione di sementi foraggere negli ambienti …

P Martiniello - Sementi Elette (Italy), 1999 - agris.fao.org
... Alternative Title, Aspetti agronomici - economici e legislativi della produzione di sementi foraggere
negli ambienti meridionali [Italia]. Conference, [49. Meeting on seed production. Legislative and
technical problems of forage crops], Cesena, Forli (Italy), 14 Nov 1998. ...
Cached
G Barcaccia, E Albertini, F Veronesi… - Sementi Elette (Italy), 1998 - agris.fao.org
... Other subjects, Poa pratensis; Apomissia; Partenogenesi; Mappe genetiche; Controllo genetico;
Marcatori genetici; Miglioramento genetico vegetale; Selezione; Pcr; Dna; Produzione di sementi;
Stabilita' genetica. Language, Italian. Notes, 4 graphs; 36 ref. Type, Summary. ...
Cached
V Cazzola - Sementi Elette (Italy), 1997 - agris.fao.org
... EUROPA ORIENTAL, ITALIA, MATERIALES DE PROPAGACION, OFERTA Y DEMANDA,
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, PRODUCCION, RELACIONES INTERNACIONALES,
TAXA, BETA VULGARIS, UNIONE EUROPEA, PRODUZIONE DI SEMENTI, SEME, DATI ...
Cached
M Falcinelli, F Veronesi, G Barcaccia… - Sementi Elette (Italy …, 1997 - agris.fao.org
... Other subjects, Poa pratensis; Miglioramento genetico vegetale; Ingegneria genetica; Apomissia;
Citogenetica; Produzione di sementi; Partenogenesi; Progenie; Genoma; Marcatori genetici;
Varieta'; Sviluppo embrionale. Language, Italian. Notes, 1 graph; 38 ref. Type, Summary ...
Cached
A Adinolfi - Gazzettino della Patata (Italy), 1998 - agris.fao.org
... DA SEME, SOLANUM TUBEROSUM, CALABRIA, REGIONE MONTUOSA, DATI DI PRODUZIONE,
VARIETA', COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI, GESTIONE DELLE
COLTURE, IMPORTAZIONI, PRODUZIONE DI SEMENTI, LEGISLAZIONE. ...
Cached
V Vecchio, S Benedetelli, P Casini… - Rivista di Agronomia ( …, 1997 - agris.fao.org
... EQUIPO, ESTRUCTURAS DE PROTECCION, EXPERIMENTACION, ORGANOS VEGETATIVOS
DE LAS PLANTAS, PERIODICIDAD, PRODUCCION, SOLANACEAE, SOLANUM, TALLO,
SOLANUM TUBEROSUM, PRODUZIONE DI SEMENTI, TUBERI, SPERIMENTAZIONE IN ...
Cached
E Palchetti, L Andrenelli, S Benedettelli… - Sementi Elette, 2003 - agris.fao.org
... Other subjects, Solanum tuberosum; Produzione di sementi; Tuberi; Patate da seme; Varieta';
Colture in vitro; Colture in serra; Sperimentazioni in campo; Caratteri agronomici; Resa delle
colture; Varieta'; Germogli; Toscana; Dimensioni; Emergenza; Vigore; Caratteristiche delle ...
Cached
A Grillo, V Negri, RR Smith… - Sementi Elette (Italy), 1991 - agris.fao.org
... Other subjects, Lotus corniculatus; Lotus tenuis; Produzione di sementi; Caratteri agronomici;
Eredita genetica. Language, Italian. Notes, 2 tables; 7 ref. Summary (En). Type, Summary.
Journal Title, Sementi Elette. ISSN, 0037-1890. Vol. No. v. 37(5) p. 3-6. ...
Cached
V Cazzola - Sementi Elette (Italy), 2002 - agris.fao.org
... BETA, CERTIFICACION DE PLANTAS, CHENOPODIACEAE, DIMENSION, EUROPA, EUROPA
OCCIDENTAL, MATERIALES DE PROPAGACION, PRODUCCION, PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL, BETA VULGARIS, PRODUZIONE DI SEMENTI, CERTIFICAZIONE DELLE ...
Cached
R Holubowicz… - Sementi Elette (Italy), 2001 - agris.fao.org
... PRODUCCION, PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, TAXA, BETA VULGARIS, INDUSTRIA
DELLE SEMENTI, POLONIA, TRATTAMENTO DEL SEME, DITTE ESTERE,
COMMERCIALIZZAZIONE, VARIETA', BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, PRODUZIONE DI ...
Cached
A Adinolfi - Sementi Elette (Italy), 1998 - agris.fao.org
... Other subjects, Solanum tuberosum; Patate; Patate da seme; Varieta'; Qualita'; Registrazione;
Certificazione delle sementi; Diritti dei genetisti; Calabria; Regione montuosa; Miglioramento
genetico vegetale; Produzione di sementi. Language, Italian. Notes, 4 graphs; 19 ref. ...
Cached
I Alberti, M Vibio, L Sella, M Dal Prà… - Atti delle Giornate …, 2006 - agris.fao.org
... Free keywords, Oryza sativa; Seme; Infezione; Malattie fungine; Fusarium; Indagini sulle malattie;
Monitoraggio; Isolamento; Identificazione; Concia delle sementi; Fungicidi; Selettività degli
antiparassitari; Pyricularia oryzae; Bipolaris; Produzione di sementi; Controllo delle ...
Cached - All 2 versions
L Quagliotti… - Sementi Elette (Italy), 1999 - agris.fao.org
... PRODUCCION, PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, PROPIEDADES BIOLOGICAS,
RECURSOS NATURALES, RELACIONES INTERNACIONALES, SISTEMAS DE EXPLOTACION,
TAXA, ORTAGGI, PRODUZIONE DI SEMENTI, AGRICOLTURA BIOLOGICA, SEME ...
Cached - BL Direct
R Zecchinelli… - Sementi Elette, 2002 - agris.fao.org
... Other subjects, Glycine max; Controllo dei parassiti; Produzione di sementi; Certificazione delle
sementi; Analisi microbiologiche; Pseudomonas syringae; Controllo delle sementi; Qualita';
Diagnosi di laboratorio; Legislazione; Italia. Language, Italian. Notes, 1 table. ...
Cached
MC Cera - Gazzettino della Patata (Italy), 2001 - agris.fao.org
... SOLANUM TUBEROSUM, PATATE, AGRICOLTURA BIOLOGICA, DATI DI PRODUZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE, REGOLAMENTI, LEGISLAZIONE, RICERCA, SOVVENZIONI,
ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI, PRODUZIONE DI SEMENTI, CERTIFICAZIONE DELLE ...
Cached
I Giordano, A Pentangelo, B Parisi… - Informatore Agrario - agris.fao.org
... Other subjects, Solanum tuberosum; Coltivazione sequenziale; Patate da seme; Dimensioni;
Trattamento del seme; Resa delle colture; Epoca di semina; Estate; Varieta'; Genotipi; Produzione
di sementi. Language, Italian. Notes, 3 tables; 1 graph. Journal Title, Informatore Agrario ...
Cached
L Tosi, G Beccari… - Informatore Agrario - agris.fao.org
... Free keywords, Allium cepa; Cipolle; Produzione di sementi; Peronospora; Botrytis cinerea; Varietà;
Malattie delle piante; Puccinia; Controllo delle malattie; Umbria. Language, Italian. Full-text, 2
tables. Notes, 2 tables. Journal Title, Informatore Agrario. ISSN, 0020-0689. Vol. No. ...
Cached - All 2 versions
M Zuppiroli… - Informatore Agrario - agris.fao.org
... Mondo; Unione europea; Italia; Esportazioni; Importazioni; Prezzi; Mercati mondiali; Domanda;
Offerta; Commercializzazione; Resa delle colture; Varieta'; Redditivita'; Sovvenzioni; Regolamenti;
Malto; Alimenti per gli animali; Produzione di sementi; Miglioramento genetico ...
Cached
P Titone, A Garibaldi, G Polenghi… - Informatore …, 2006 - agris.fao.org
... Free keywords, Oryza sativa; Varietà; Malattie delle piante; Infezione; Trasmissione delle malattie;
Seme; Fusarium; Produzione di sementi; Concia delle sementi; Diagnosi di laboratorio;
Sperimentazione in vitro; Substrati di coltura; Sperimentazione in campo; Piemonte. ...
Cached - All 2 versions
M Mangelli - Sementi Elette (Italy), 1997 - agris.fao.org
... Other subjects, Beta vulgaris; Barbabietola da zucchero; Seme; Colture da seme; Produzione
di sementi; Industria delle sementi; Controlli di qualita'; Controllo della fabbricazione; Emilia
romagna; Regolamenti; Certificazione delle sementi. Language, Italian. Notes, Summary (En ...
Cached
GM Scarpa, D Rosellini… - Rivista di Agronomia (Italy), 1995 - agris.fao.org
... EUROPA, EUROPA OCCIDENTAL, ITALIA, LEGUMINOSAE, MANEJO DEL CULTIVO, MEDICAGO,
PAISES MEDITERRANEOS, PAPILIONOIDEAE, PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL,
RENDIMIENTO, TAXA, medicago sativa, produzione di sementi, sardegna, varieta ...
Cached
A Loi, BJ Nud… - Informatore Agrario (Italy) - agris.fao.org
... LEGUMINOSAE, AGRICOLTURA ALTERNATIVA, AUSTRALIA OCCIDENTALE, ZONA
MEDITERRANEA, FORAGGIO, LEGUMINOSE FORAGGERE, VARIETA', CARATTERI
AGRONOMICI, ADATTAMENTO, COLTIVAZIONE IN ROTAZIONE, PRODUZIONE DI SEMENTI. ...
Cached
F Lorenzetti - Sementi Elette (Italy), 2003 - agris.fao.org
... Biotecnología, Industria, Materiales de propagación, Mercados, Organización socioeconómica,
Producción, Progenie, Protección legal, SEME, INDUSTRIA DELLE SEMENTI, MIGLIORAMENTO
GENETICO VEGETALE, PRODUZIONE DI SEMENTI, IBRIDI, SPECIALIZZAZIONE ...
Cached
G Damato - Informatore Agrario - agris.fao.org
... Other subjects, Foeniculum vulgare; Vivai per piante; Produzione di sementi; Colture da seme;
Fattori ambientali; Fabbisogni climatici; Fioritura; Resa delle colture; Precocita'; Habitus della
pianta; Caratteri agronomici; Coltivazione in rotazione; Epoca di semina; Densita' di ...
Cached
R Centonze, A Gabaldo… - dal Seme, 2006 - agris.fao.org
... Free keywords, Triticum aestivum; Varietą; Miglioramento genetico vegetale; Ibridazione;
Produzione di sementi; Certificazione delle sementi; Brevetti; Industria delle sementi;
Commercializzazione; Analisi costo-beneficio; Indagini su aziende agricole; Costi di esercizio; ...
Cached - All 2 versions
[PDF] from usaid.govW Erskine, KB Singh… - Seed Production in and for …, 1988 - pdf.usaid.gov
... Produzione di sementi di leguminose alimentari nella regione mediterranea Sommario Le
principali leguminose alimentari della regione mediterranea sono le fave,(Viciafaba), i ceci
(Cicerarietinum) e le lenticchie (Lens culinaris), colн tivate rispettivamente su 826 000, 735 000 ...
Cited by 3 - Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from unipv.itG ROSSI… - www-1.unipv.it
... DG Agricoltura della Regione Lombardia (2008-2010). Il progetto che ha come titolo “Produzione
di sementi autoctone per gli inerbimenti tecnici montani (SemTek)” ha lo scopo di raccogliere,
conservare in banca del germoplasma, caratterizzare geneticamente, riprodurre ...
Related articles - View as HTML - All 3 versions
L Rongbai… - Journal of Genetics & Breeding (Italy), 2002 - agris.fao.org
... genético, Núcleo, Oryza, Poaceae, Producción, Productos de origen vegetal, Progenie,
Propiedades biológicas, ORYZA SATIVA, STERILITA' CITOPLASMATICA MASCHILE, IBRIDI,
MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE, PRODUZIONE DI SEMENTI, FERTILITA', FATTORI ...
Cited by 2 - Related articles - Cached - BL Direct
P Martiniello, R Paoletti… - European journal of agronomy, 1997 - Elsevier
... Martiniello, P., 1994. Produzione di sementi di leguminose for aggere in ambienti meridionali. Analisi
della coltivazione e della redditivita delle colture. ... 183–198. Martiniello, 1994. P. Martiniello,
Produzione di sementi di leguminose foraggere in ambienti meridionali. ...
Cited by 10 - Related articles - BL Direct - All 3 versions
L Uncini, F Gorini… - International Symposium on Vegetable …, 1976 - actahort.org
... mentale per l'Orticoltura di Salerno. R estaino, F., 1975. Possibilità di impiego dei
fitoregolatori nella produzione di sementi orticole (Prime osservazioni sulla melanzana).
Atti della Gioranto delle Sèment^ orticole, Ascoli Piceno.
Cited by 3 - Related articles - All 2 versions
S Pistorale… - Journal of Genetics & Breeding, 1998 - agris.fao.org
... Other subjects, Bromus unioloides; Graminacee foraggere; Miglioramento genetico vegetale;
Produzione di sementi; Resa delle colture; Fenotipi; Correlazione genetica; Caratteri agronomici;
Infiorescenze; Varieta' indigene; Argentina. Language, English. ...
Cited by 3 - Cached - BL Direct
[PDF] from usaid.govPS Cocks - Seed Production in and for Mediterranean Countries, 1988 - pdf.usaid.gov
... In particolare, la produzione di sementi di piante erbacee implica nuove concezioni,
segnatamente per la preparazione del terreno e le tecniche di raccolta. ... A pi lunga scadenza
la produzione di sementi potrebbe diventare un'attivit6 aziendale redditizia. ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 3 versions
[PDF] from usaid.govP Mansat - Seed Production in and for Mediterranean Countries, 1988 - pdf.usaid.gov
... Esigenze, condizionamenti e prospettive della produzione di sementi di leguninose da
foraggio Sommario La produzione delle sementi di leguminose da foraggio solleva problemi
completamente diversi da quelle di altre colture, quali i cereali. ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from ciheam.orgA Satta, M Acciaro, I Floris… - Options …, 2001 - ressources.ciheam.org
... 50. References Ferrazzi, P. (1987). Sulla. L'Apicoltore moderno, 78, 113-117. Martiniello, P.
(1994). Produzione di sementi di leguminose foraggere in ambienti meridionali. Analisi della
coltivazione e della redditività della coltura. Sementi elette, 40, Negri, V. (1987). ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 5 versions
[PDF] from usaid.govAM Dordio - Seed Production in and for Mediterranean Countries, 1988 - pdf.usaid.gov
... La produzione di sementi foraggere e di leguminose da granella in Portogallo Sommario La
produzione annua di sementi erbacee e foraggere in Portogallo non copre'I fabbisogno del paese,
che deve quindi importare notevoli quantitA di sementi, la maggior parte delle quali ...
View as HTML - All 3 versions
[PDF] from usaid.govM Milosevic - Seed Production in and for Mediterranean Countries, 1988 - pdf.usaid.gov
... La produzione di sementi in lugoslavia e relativi sviluppi Sommario La lugoslavia possiede un
solido programma di miglioramento genetico, che si appoggia sui servizi di agronomia, protezione
delle piante, ecc. ... La produzione di sementi di girasole 6 in fase di espansione. ...
View as HTML - All 3 versions
[PDF] from usaid.govA Marshall… - Seed Production in and for Mediterranean …, 1988 - pdf.usaid.gov
... Prospettive per la produzione di sementi di trifoglio bianco in clima mediterraneo Sommario
La necessith di mettere a punto nella ComunitA europea sistemi zootecн nici meno intensivi
ea basso costo ha accresciuto l'importanza delle legumiн 176 Page 189. ...
Related articles - View as HTML - All 3 versions
P Martiniello, A Iannucci… - Sementi Elette (Italy), 2003 - agris.fao.org
... Occidental, Experimentación, Hymenoptera, Insecta, Italia, Leguminosae, Medicago, Megachile,
Papilionoideae, Producción, Propiedades biológicas, Rendimiento, Taxa, Temperatura, Trifolium,
MEDICAGO SATIVA, PRODUZIONE DI SEMENTI, TRIFOLIUM ALEXANDRINUM ...
Cached
[PDF] from usaid.govH Ketata… - Seed Production in and for Mediterranean …, 1988 - pdf.usaid.gov
... buona qualiti. Sebн bene la maggior parte dei paesi di questa regione si siano dotati
di proн grammi nazionali per la produzione di sementi, generalmente non disponн
gono di infrastrutture e attrezzature di lavoro adeguate. Tra ...
View as HTML - All 3 versions
V Cazzola - Sementi Elette, 1997 - agris.fao.org
... Other subjects, Beta vulgaris; Unione europea; Produzione di sementi; Seme; Dati di produzione;
Varieta'; Colture da seme; Domanda; Emilia romagna; Francia; Urss; Ungheria; Esportazioni.
Language, Italian. Notes, 4 graphs. Type, Summary. Type, Conference. ...
Cached
PG Bianchi - Sementi Elette (Italy), 2003 - agris.fao.org
... Europa, Europa Meridional, Europa Occidental, Materiales de propagación, Producción, Sistemas
de explotación, SEME, AGRICOLTURA BIOLOGICA, DATI DI PRODUZIONE, SUPERFICIE (AREA),
REGOLAMENTI, PRODUZIONE DI SEMENTI, CARATTERISTICHE DELLE ...
Cached
[PDF] from usaid.govR Grignac - Seed Production in and for Mediterranean Countries, 1988 - pdf.usaid.gov
... insufficiente di tecnici e agricoltori. Nello stesso tempo diventa sempre pi6 viva ia
concorrenza di paesi che hanno comн piuto progressi pib rapidi. L'ambiente favorisce
tuttavia la produzione di sementi di qualitA. Se si riesce a creare ...
View as HTML - All 3 versions
[PDF] from ciheam.orgS Bullitta, P Bullitta, P Saba… - … of the 10th meeting of the …, 2000 - ressources.ciheam.org
... Atti Convegno Nazionde Biodiversitù, Alghero-Settembre 1998. (In press). Martiniello, P. (1994).
Produzione di sementi di leguminose foraggere in ambienti meridionali. Analisi della coltivazione
e della reddittività della coltura. Sem,enti Elette, Negri, V. (1987). ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions
E Wende - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Wende, E. (Federal Research Centre for Horticultural Plant Breeding,
Ahrensburg (Germany, FR)). Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1.
Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS ...
Cached
A Pardini - Sementi Elette (Italy), 1993 - agris.fao.org
... Other subjects, Trifolium subterraneum; Varieta; Prove varietali; Produzione di sementi; Dati di
produzione; Caratteri agronomici; Toscana. Language, Italian. Notes, 5 tables; 10 ref. Summary
(En). Type, Summary. Journal Title, Sementi Elette. ISSN, 0037-1890. Vol. No. v. 39(1) p ...
Cached
P Martiniello - Sementi Elette (Italy), 1994 - agris.fao.org
... PAPILIONOIDEAE, PIENSOS, PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL, TRIFOLIUM, VICIA,
trifolium alexandrinum, trifolium resupinatum, vicia faba, vicia sativa, medicago sativa, onobrychis
viciifolia, hedysarum coronarium, produzione di sementi, coltivazione, redditivita ...
Cached
R Bravi, V Negri… - Sementi Elette, 2002 - agris.fao.org
... Record number, IT2003061455. Alternative Title, La salvaguardia della biodiversita' e la
produzione di sementi di specie ortive [Italia]. Date of publication, Jul-Aug 2002. ...
Cached
P Rubino… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Rubino, P.,Tarantino, E. (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bari (Italy).
Centro di Studi sull'Orticoltura Industriale). Conference, Produzione di sementi di piante ortive
e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. ...
Cached
F Gambini - Colture Protette (Italy), 1991 - agris.fao.org
... PLANTE DE CULTURE, PRODUCTION, PRODUCTION VEGETALE, CULTIVOS, EUROPA,
EUROPA OCCIDENTAL, ITALIA, PAISES MEDITERRANEOS, PRODUCCION, PRODUCCION
VEGETAL, colture ortive, campania, vivai per piante, produzione di sementi. Language, It. ...
Cached
[PDF] from agronomy.itR Rao, M Caramante, A Blanco, S Lanteri… - Italian Journal of …, 2011 - agronomy.it
... Le applicazioni della genetica molecolare avan- zata trovano utilizzo nella costituzione varieta-
le (miglioramento genetico e caratterizzazione varietale), nella produzione di sementi (con- trollo
purezza varietale e genetica della produ- zione sementiera), nella valutazione della ...
Related articles - All 4 versions
D Barin - Sementi Elette (Italy), 1991 - agris.fao.org
... PRODUIT VEGETAL, CEREALES, EUROPA, EUROPA OCCIDENTAL, INDUSTRIA, PAISES
MEDITERRANEOS, PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL, PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL, mais, industrie delle sementi, produzione di sementi, mercati, miglioramento ...
Cached
DJ Cantliffe - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Cantliffe, DJ (Florida Univ., Gainesville (USA). Dept. of Vegetable Crops).
Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme
(Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
S Bullitta, C Porqueddu, M Falcinelli… - Rivista di Agronomia ( …, 1995 - agris.fao.org
... PLANTAS FORRAJERAS, PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL, PRODUCTOS DE ORIGEN
VEGETAL, RECURSOS DE LA TIERRA, RECURSOS NATURALES, RENDIMIENTO, TIERRAS
DE PASTOREO, leguminose foraggere, produzione di sementi, toscana, sardegna ...
Cached
E Piano… - Rivista di Agronomia, 1997 - agris.fao.org
... Other subjects, Trifolium subterraneum; Fioritura; Stress da siccita'; Varieta'; Produzione di sementi;
Resa delle colture; Irrigazione. Language, Italian. Notes, 1 table; 1. Type, Conference. Journal
Title, Rivista di Agronomia. ISSN, 0035-6034. Vol. No. v. 31(suppl.1) p. 229-232. ...
Cached - BL Direct
MG Bellardi… - Sementi Elette (Italy), 1992 - agris.fao.org
... VEGETALE, UMBELLIFERAE, CARACTERISTICAS AGRONOMICAS, MATERIALES DE
PROPAGACION, PATOGENESIS, PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL, UMBELLIFERAE,
petroselinum, seme, germinabilita', produzione di sementi, patogeni trasmissibili per seme ...
Cached
P Belletti, P Caruso, G Incalcaterra… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... (Italy). Istituto di Miglioramento Genetico e Produzione delle Sementi,Palermo Univ. (Italy). Istituto
di Orticoltura e Floricoltura). Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1.
Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). ...
Cached
AML Choomsai - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Titles, [Varietal breeding and production of horticultural seeds in Thailand]. Personal Authors,
Choomsai, AML (Kasetsart Univ., Kampaengsaen (Thailand)). Conference, Produzione di sementi
di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. ...
Cached
M Falcinelli - Sementi Elette (Italy), 1993 - agris.fao.org
... Other subjects, DACTYLIS, GRAMINEAE, PRODUCTION, PRODUCTION VEGETALE, DACTYLIS,
GRAMINEAE, PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL, dactylis glomerata, miglioramento
genetico vegetale, produzione di sementi, dati di produzione. Language, It. ...
Cached
AH Eenink - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Titles, [Dormancy of lettuce seed]. Personal Authors, Eenink, AH (Institute for Horticultural Plant
Breeding (IVT), Wageningen (Netherlands)). Conference, Produzione di sementi di piante ortive
e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. ...
Cached
A Loi, BJ Nud… - Informatore Agrario - agris.fao.org
... Other subjects, Leguminosae; Agricoltura alternativa; Australia occidentale; Zona mediterranea;
Foraggio; Leguminose foraggere; Varieta'; Caratteri agronomici; Adattamento; Coltivazione in
rotazione; Produzione di sementi. Language, Italian. Notes, 2 tables. ...
Cached
A Dalli - Informatore Agrario (Italy), 1995 - agris.fao.org
... PRODUCTION VEGETALE, CULTIVOS, CULTIVOS DE GRANO, EUROPA, EUROPA
OCCIDENTAL, MATERIALES DE PROPAGACION, PAISES MEDITERRANEOS, PRODUCCION,
PRODUCCION VEGETAL, colture cerealicole, coltivazione, produzione di sementi, seme, dati ...
Cached
E Fasolato… - Sementi Elette (Italy), 2002 - agris.fao.org
... AGRICOLE, COSTOS, CULTIVOS, DIMENSION, ESTRUCTURA AGRICOLA, EUROPA, EUROPA
OCCIDENTAL, ITALIA, PLANTAS, PRODUCCION, RENTA, RENTABILIDAD, COLTURE DA SEME,
PIANTE ERBACEE, PRODUZIONE DI SEMENTI, REDDITIVITA', SUPERFICIE ...
Cached
B Casarini, C Cerato… - Informatore Agrario (Italy), 1993 - agris.fao.org
... VEGETALE, SOLANACEAE, SOLANUM, TIGE, ANATOMIA DE LA PLANTA, ORGANOS
VEGETATIVOS DE LAS PLANTAS, PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL, SOLANACEAE,
SOLANUM, TALLO, solanum tuberosum, produzione di sementi, tuberi, miglioramento ...
Cached
[PDF] from usaid.govG La Mlalfa - Seed Production in and for Mediterranean Countries, 1988 - pdf.usaid.gov
Page 221. Seed for Vegetable Crops in the Mediterranean Area G. La Mlalfa Universita
degli Studi di Catania Istitto di Orticoltra e Floricoltra Via Valdisavoia 5 95123 Catania,
haly Summary The paper analyzes the specific problems ...
View as HTML - All 3 versions
R Zecchinelli… - Sementi Elette, 2002 - agris.fao.org
... Other subjects, Colture cerealicole; Produzione di sementi; Controlli di qualita'; Legislazione;
Italia; Seme; Germinabilita'; Purezza; Controllo delle sementi; Varieta'. Language, Italian. Notes,
13 tables. Journal Title, Sementi Elette. ISSN, 0037-1890. Vol. No. v. 48(5) p. 13-18. ...
Cached
AML Choomsai - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Choomsai, AML (Kasertsart Univ., Kampaengsaen (Thailand)). Conference,
Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun
1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. Plant genetics and breeding ...
Cached
H Woyke - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Woyke, H. (Institute of Vegetable Crops, Skierniewice (Poland). Dept. of Seed
Science). Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro
Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
L Pecetti… - Rivista di Agronomia (Italy), 1995 - agris.fao.org
... Other subjects, Trifolium subterraneum; Risorse genetiche; Miglioramento genetico vegetale;
Fattori climatici; Produzione di sementi; Genotipi; Seme; Fattori ambientali. Language, Italian.
Notes, 4 tables; 14 ref. Type, Summary. Journal Title, Rivista di Agronomia. ISSN, 0035-6034 ...
Cached - BL Direct
E Astrua Testori - Sementi Elette (Italy), 2001 - agris.fao.org
... EUROPA, EUROPA OCCIDENTAL, MATERIALES DE PROPAGACION, ORYZA, POACEAE,
PRODUCCION, PROPIEDADES BIOLOGICAS, TAXA, ORYZA SATIVA, SEME, VARIETA',
PRECOCITA', CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI, PRODUZIONE DI SEMENTI, ITALIA. ...
Cached
A Lovato… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Lovato, A.,Montanaro, M. (Bologna Univ. (Italy). Istituto di Agronomia Generale
e Coltivazioni Erbacee). Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1.
Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). ...
Cached
G Guarda, F Tassoni… - Sementi Elette (Italy), 1996 - agris.fao.org
... ITALIA, MANEJO DEL CULTIVO, MATERIALES DE PROPAGACION, PAISES MEDITERRANEOS,
PRODUCCION, PRODUCCION VEGETAL, PROPAGULOS, RENDIMIENTO, SOLANACEAE,
SOLANUM, solanum tuberosum, patate da seme, produzione di sementi, densita' di ...
Cached
VV Bianco - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Bianco, VV (Bari Univ. (Italy). Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni
Erbacee). Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro
Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
M Cirkova Georgijevska… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Cirkova Georgijevska, M.,Tudzarov, T. (Skopje Univ. (Yugoslavia). Faculty
of Agriculture). Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno,
Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
M Gavras… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Gavras, M.,George, RAT (Bath Univ. (UK). School of Biological Sciences).
Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme
(Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
S Varis… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Varis, S.,George, RAT (Bath Univ. (UK). School of Biological Sciences).
Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme
(Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
G Vannacci - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Vannacci, G. (Pisa Univ. (Italy). Istituto di Patologia Vegetale). Conference,
Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun
1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. Plant diseases. Language, It. ...
Cached
TH Thomas… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Thomas, TH,O'Toole, DF (National Vegetable Research Station, Wellesbourne,
Warwick (UK)). Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno,
Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. ...
Cached
P Belletti… - Monti e Boschi (Italy), 1997 - agris.fao.org
... FAGACEAE, FAGUS, PEUPLEMENT FORESTIER, PRODUCTION, TESTAGE, ENSAYO, EUROPA,
EUROPA OCCIDENTAL, FAGACEAE, FAGUS, PRODUCCION, RODALES, FAGUS SYLVATICA,
ITALIA, VIVAI PER PIANTE, PRODUZIONE DI SEMENTI, CAMPI PER LA ...
Cached - BL Direct
L Aladzajkov - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Personal Authors, Aladzajkov, L. (Skopje Univ. (Yugoslavia). Zemjodelski Fakultet). Conference,
Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1. Convegno, Castrocaro Terme (Italy),
2-4 Jun 1980. Publication Date, (Jan-Feb 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
MM Joshi… - Sementi Elette (Italy), 1981 - agris.fao.org
... Record number, XE8162502. Conference, Produzione di sementi di piante ortive e da fiore. 1.
Convegno, Castrocaro Terme (Italy), 2-4 Jun 1980. Date of publication, Jan-Feb 1981. AGRIS
Categories, Plant physiology and biochemistry. Language, Italian. Type, Conference. ...
Cached
M Zuppiroli… - Informatore Agrario (Italy) - agris.fao.org
... PREZZI, MERCATI MONDIALI, DOMANDA, OFFERTA, COMMERCIALIZZAZIONE, RESA DELLE
COLTURE, VARIETA', REDDITIVITA', SOVVENZIONI, REGOLAMENTI, MALTO, ALIMENTI PER
GLI ANIMALI, PRODUZIONE DI SEMENTI, MIGLIORAMENTO GENETICO ...
Cached
S Pistorale… - Journal of Genetics & Breeding (Italy), 1998 - agris.fao.org
... REPRODUCTORES VEGETALES, PARAMETROS GENETICOS, PIENSOS, PRODUCCION,
RENDIMIENTO, TAXA, VARIEDADES, BROMUS UNIOLOIDES, GRAMINACEE FORAGGERE,
MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE, PRODUZIONE DI SEMENTI, RESA DELLE ...
Cached
[PDF] from unipv.itLR Goverment… - www-1.unipv.it
... Royal Botanic Gardens, Kew. A., Paoletti R., Gusmeroli F., Produzione di sementi autoctone
adatte all'inerbimento di alta quota di aree ad uso ricreativo delle Alpi Retiche. In Piano E. (ed
Convegno di Salsomaggiore Terme, 23-25 novembre 2004. Web sites ...
Related articles - View as HTML - All 3 versions
[PDF] from kvl.dkSF SEED - Seed propagation of mediterranean trees and shrubs - cgd.flec.kvl.dk
Page 19. FACT SHEETS ON THE PROPAGATION OF MEDITERRANEAN TREES AND
SHRUBS FROM SEED The propagation of a number of species that are not strictly
Mediterranean, but normally oc- curring in peculiar Mediterranean ...
Related articles - View as HTML - All 26 versions

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها