تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - seed conditioning research

مرجع جامع گیاهان زراعی

R Ellis - Experimental Agriculture, 2010 - Cambridge Univ Press
CJO Search Widget (Experimental Agriculture) What is this? ... Download a branded Cambridge
Journals Online toolbar (for IE 7 only). What is this? ... Add Cambridge Journals Online as a
search option in your browser toolbar. What is this? ... Seed Conditioning. Volume 1. ...

R Ellis - Experimental Agriculture, 2011 - Cambridge Univ Press
CJO Search Widget (Experimental Agriculture) What is this? ... Download a branded Cambridge
Journals Online toolbar (for IE 7 only). What is this? ... Add Cambridge Journals Online as a
search option in your browser toolbar. What is this? ... Seed Conditioning. Volume 2. ...

GA Dry Branch, R Karrfalt… - GREAT BASIN NATIVE PLANT …, 2010 - fs.fed.us
113 Project Title: Development of Germination Protocols, Seed Weight, Purity and Seed
Conditioning/Cleaning Protocols for Great Basin Grasses and Forbs Project Location: USDA
Forest Service National Tree Seed Laboratory, Dry Branch, GA Principal Investigators ...
View as HTML

[PDF] from nb.rsD Plakhine, DM Joel - Helia, 2010 - scindeks.nb.rs
... Seed conditioning: About 100 dry Orobanche seeds were sown on the top of two layers of filter
paper discs (Whatman Grade #1; 42 mm) in each 5 cm Petri dish. ... 17 CONCLUSIONS Seed
conditioning is not essential for Orobanche cumana seed germination. ...
Related articles - All 5 versions

[PDF] from ipb.ac.idS Ilyas - Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of …, 2010 - jagron.journal.ipb.ac.id
... Preplant seed conditioning with moist solid carriers has been proved to improve germination,
field emergence, plant growth and yield of various crops. Various attempts have been done at
Seed Science and Technology Laboratory IPB to improve seed quality. ...
Cited by 3 - Related articles - All 16 versions

[PDF] from usda.govJ Lloyd-Reilley, SD Maher, WR Ocumpaugh… - 2010 - ddr.nal.usda.gov
... Plummer Seed NAltVE PLANTS Inventory, prices, ordering quickly available online. Reclamation
Seed Mixes Seed Conditioning & Testing Custom Mixing Seeds are collected from throughout
theWest. Clients include mining companies, the USFS, BLM,otherseed users. ...
Cited by 1 - Related articles - All 4 versions

AB De Oliveira, JT Prisco, J Enéas-Filho… - Journal of New …, 2010 - Taylor & Francis
... Khan, AA 1992. Preplant physiological seed conditioning. Hortic. Rev. , 13:
131–81. View all references ... Khan, AA 1992. Preplant physiological seed conditioning.
Hortic. Rev. , 13: 131–81. View all references). This fact may ...
Cited by 1 - Related articles - All 2 versions

[PDF] from fs.fed.usA Whittaker… - GREAT BASIN NATIVE PLANT SELECTION …, 2010 - fs.fed.us
... control. Payment: Payment for seed grown by the Seed Grower shall be made upon
completion of final seed conditioning, testing, and delivery. Payment shall be made
within 30 days after delivery of seed to UCIA. Negotiated ...
View as HTML - All 2 versions

G Hacisalihoglu… - … Scandinavica Section B–Soil and Plant …, 2010 - Taylor & Francis
... It has been reported that priming increased the rate and uniformity of seed germination and
seedling emergence of a number of vegetable crops in the field (Khan, 19928. Khan, AA 1992.
Preplant physiological seed conditioning. ... Preplant physiological seed conditioning. ...
Related articles - All 2 versions

K Mavi, ME Light, I Demir… - New Zealand Journal of …, 2010 - Taylor & Francis
... Khan, AA. 1992. Preplant physiological seed conditioning. Horticultural Reviews , 14:
131–181. View all references). ... Khan, AA. 1992. Preplant physiological seed conditioning.
Horticultural Reviews , 14: 131–181. View all references; Taylor et al. 199825. ...
Related articles - All 2 versions

[PDF] from fs.fed.usN Shaw, R Cox, E Denney, M Fisk… - GREAT BASIN NATIVE PLANT …, 2010 - fs.fed.us
... control. Payment: Payment for seed grown by the Seed Grower shall be made upon
completion of final seed conditioning, testing, and delivery. Payment shall be made
within 30 days after delivery of seed to UCIA. Negotiated ...
View as HTML - All 2 versions

BR Gregg - 2010 - lavoisier.fr
... Notice. Prix indisponible, voulez-vous le connaître ? Ajouter au panier. Seed conditioning. Crop
seed conditioning. Auteur(s) : GREGG Bill R. Date de parution: 10-2010 Langue : ANGLAIS 370p.
Paperback Etat : Disponible chez l'éditeur (délai de livraison : 10 jours) ...
Cached - All 2 versions

[PDF] from jarts.infoMA Kader… - Journal of Agriculture and Rural Development in the …, 2010 - jarts.info
... conducted on African millet. Five genotypes responded to differences in temperature
or osmotic seed conditioning. Seed conditioning with GA3, Kinetin, NaCl and KNO3
was tested. Increasing incubation temperature decreased ...
Related articles - All 3 versions

I Demir, I OzuaydIn, F Yasar… - South African Journal of …, 2011 - Elsevier
... Companies that produce transplants usually sow seeds in medium, mostly peat moss mixed with
perlite or vermiculite, and keep them moist and at an optimum temperature (seed conditioning)
before transferring the modules to a glasshouse in which seedling emergence and ...

GM Bedane, ML Gupta… - Industrial Crops and Products, 2010 - Elsevier
All 2 versions

G Hacisalihoglu… - Seed Science and Technology, 2010 - ingentaconnect.com
... Embryo elongation and germination rates as sensitive indicators of lettuce seed quality.
HortScience, 34, 1240-1243. Khan, AA (1992). Preplant physiological seed conditioning.
Horticultural Reviews, 13, 131-181. Khan, AA, Maguire, JD, Abawi, GS and Ilyas, S. (1992). ...
Related articles

[PDF] from academicjournals.orgFS Murungu - African Journal of Biotechnology, 2011 - academicjournals.org
... This approach is termed 'on-farm seed priming” to distinguish it from the energy-intensive, high
technology seed hardening or seed conditioning process available to farmers in high input
temperate agriculture and horticulture (Hardgree, 1996; Parera and Cantliffe, 1999) The ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions

G Gu, Q Xu, X Zhang… - Acta horticulturae, 2010 - actahort.org
... Karthikeyan et al., 2007. Alterations in seedling vigour and antioxidant enzyme activities in
Catharanthus roseus under seed priming with native diazotrophs. J. Zhejiang Univ Sci B
8(7):453-457. Khan, A. 1992. Preplant physiological seed conditioning. J. Hort. Rev. 13:131-181. ...
Related articles - All 3 versions

JR Stewart… - Native Plants Journal, 2011 - muse.jhu.edu
... Stout IJ. 1990. Pygmy fringe tree under fire. The Palmetto (Winter):5. Struve DK. 1998. Seed
conditioning of red oak: a recalcitrant North American seed. Scientia Agricola 55:67-73. Trusty
JL, Miller I, Boyd RS, Goertzen LR, Pence VC, Plair BL. 2009. ...
Related articles

[PDF] from agronomy.itA Restuccia, M Marchese, G Mauromicale… - Italian Journal of …, 2011 - agronomy.it
... The information obtained especially concerns seed pro- duction, seed viability, seed longevity
and dormancy, seed conditioning and germination, parasitism phases, the ef- fects of parasite
attacks on host plants and the means of control. ... 7. Seed conditioning ...
Related articles - All 5 versions

[PDF] from aensionline.comHA Farahani, SA Valadabadi… - Advances in …, 2011 - aensionline.com
... Circulation, 96: 4226-3. 16. ISTA, 1987. Handbook of vigour test methods. Zurich, Switzerland:
International Seed Testing Association, pp: 72. 17. Khan, AA, 1992. Preplant physiological seed
conditioning. Hort. Rev., 14: 131-81. 18. Kondra, AP, DC Campbell, JR King, 1983. ...
View as HTML

[HTML] from bioline.org.brT Naz, ZAS Sadia… - Caderno de Pesquisa série Biologia, 2010 - bioline.org.br
... Soil and Tillage Research, 40: 73-88. 1996. HEYDECKER, W.; COOLBEAR, P. Seed treatments
for improved performance-survey and attempted prognosis. Seed Sci. Tech., 13: 299-355. 1977.
KHAN, AA Pre-plant physiological seed conditioning. Hort. Rev., 14: 131-181. 1992. ...
Related articles - Cached

[PDF] from scihub.orgAO Illa, GD Odhiambo… - 2010 - scihub.org
... Extended optimum water availability during Striga seed conditioning is necessary to
enhance maximum germination. Water stress during conditioning therefore strongly
suppresses germination of the seeds (Dzomeku and Murdoch, 2007). ...
Related articles - View as HTML

VK Pandita, A Anand, S Nagarajan… - Seed Science and …, 2010 - ingentaconnect.com
... ISTA . (1993) International rules for seed testing. Rules 1999. Seed Science and
Technology, 27 (supplement), 27-32. Khan, AA (1992). Preplant physiological seed
conditioning. Horticultural Review, 13, 131-181. Page 10. 674 ...
Related articles

[PDF] from icrisat.ac.inM Kaya, A Sanli… - African Journal of Biotechnology, 2010 - eprints.icrisat.ac.in
Page 1. African Journal of Biotechnology Vol. 9(25), pp. 3833-3839, 21 June, 2010 Available
online at http://www.academicjournals.org/AJB ISSN 1684–5315 © 2010 Academic Journals
Full Length Research Paper Effect of sowing dates and seed treatments on yield, ...
Related articles - All 5 versions

[PDF] from ccsenet.orgF Han - Journal of Agricultural Science, 2010 - journal.ccsenet.org
... Improvement of germination by conditioning (priming) of seeds in water has been known
for many years (Lang, 1965). Several methods are used for seed conditioning in order to
accelerate the rate of germination and to improve seedling uniformity. ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions

M Fernández-Aparicio, AA Emeran… - Crop Protection, 2010 - Elsevier
... Simultaneously to the Orobanche seed conditioning, ten plants of berseem per treatment were
grown individually in mini-rhizotrons in different growth chambers at 20 and 28 °C. After 11 days,
the conditioned Orobanche seeds were used to inoculate the berseem plants growing ...
Cited by 1

[PDF] from aensionline.comHA Farahani, P Moaveni… - Advances in Environmental …, 2011 - aensionline.com
... Effect of matric and osmotic priming treatments on Broccoli seed germination. J. American Soc.
Hort. Sci., 121: 423-429. 21. Khan, AA, 1992. Preplant physiological seed conditioning. Hort.
Rev., 14: 131-181. 22. Koehler, KH, B. Voigt, H. Spittler, M. Schelenz, 1997. ...
View as HTML

[PDF] from ca.govKM Vogelsang - 2010 - dot.ca.gov
Page 1. Final Report The Use of Native Plants and Mycorrhizal Fungi for Slope
Stabilization and Topsoil Management Prepared for the California Department of
Transportation Roadside Research and Innovation Landscape ...
Related articles - View as HTML - All 5 versions

C Cardoso, C Ruyter-Spira… - Plant Science, 2010 - Elsevier
... 14 [17] SH Chae, K. Yoneyama, Y. Takeuchi, et al., Fluridone and norflurazon,
carotenoid-15 biosynthesis inhibitors, promote seed conditioning and germination of
the holoparasite 16 orobanche minor, Physiol Plant, 120 (2004) 328-337. ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions

[PDF] from unl.eduB CropScience-Beemer - Seed, 2010 - digitalcommons.unl.edu
... It initially consisted of 320 acres which has grown to 1300 acres of corn, soybeans, wheat,
and alfalfa. In 1978 his father Darrel started the seed enterprise with Ruben and his brother,
David, and in 1986 they built a new seed conditioning facility. ...

M Farooq, A Wahid, N Ahmad… - Paddy and Water Environment, 2010 - Springer
... 1973). Recently, Farooq et al. (2005) used a broader term, ''seed invigoration'', which includes
controlled (priming) and un-controlled hydration (hydro- priming, hardening, etc.), dry heat
and chilling treatments, coating technologies and seed conditioning. ...
Cited by 2 - Related articles - All 3 versions

M Iqbal… - Journal of Agronomy and Crop Science, 2010 - Wiley Online Library
... seeds in water (hydropriming) has been known for many years (Lang 1965). Several other
methods have success- fully been used for seed conditioning to accelerate the rate of
germination and to improve seedling uniformity (Bradford et al. ...
Cited by 3 - Related articles - All 3 versions

[PDF] from cropj.comA Moeinzadeh, F Sharif-Zadeh… - Australian Journal of …, 2010 - cropj.com
Page 1. 564 AJCS 4(7):564-570 (2010) ISSN:1835-2707 Biopriming of sunflower (Helianthus
annuus L.) seed with Pseudomonas fluorescens for improvement of seed invigoration and
seedling growth A. Moeinzadeh1*, F. Sharif-Zadeh1, M. Ahmadzadeh2, F. Heidari Tajabadi2 ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 2 versions

[PDF] from ijat-aatsea.comK Selvarani… - Journal of Agricultural Technology, 2011 - ijat-aatsea.com
... J.Soc. Hort.Sci. 112(2): 202-208. Heydecker, W., and Coolbear, P. (1977). Seed treatments for
improved performance-survey and attempted prognosis. Seed Sci & Tech. 5: 353-425. Khan,
AA (1992). Preplant physiological seed conditioning. Hort. Rev. 13: 131-181. ...
Related articles - View as HTML

[PDF] from academicjournals.orgK Ghassemi-Golezani, S Jabbarpour… - African Journal of …, 2010 - academicjournals.org
... Int. Agric. Biol. 8: 14-18. Joshi NL (1987) Seedling emergence and yield of pearl millet on naturally
crusted arid soils in relation to sowing and cultural methods. Soil and Tillage Res. 10: 103–112.
Khan AA (1992) Pre-plant physiological seed conditioning. Hort. Rev.13: 131-18. ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions

[PDF] from notulaebiologicae.roHR ROUHI, F SHARIF-ZADEH… - Notulae Scientia …, 2011 - notulaebiologicae.ro
Page 1. Available online at www.notulaebiologicae.ro Not Sci Biol, 2011, 3(2):57-63 Print
ISSN 2067-3205; Electronic 2067-3264 Notulae Scientia Biologicae Seed Priming Improves
the Germination Traits of Tall Fescue (Festuca arundinacea) ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions

[PDF] from academicjournals.orgK Hussain, A Majeed, K Nawaz… - Afr. J. …, 2010 - academicjournals.org
Page 1. African Journal of Biotechnology Vol. 9(14), pp. 2108-2117, 5 April, 2010 Available online
at http://www.academicjournals.org/AJB ISSN 1684–5315 © 2010 Academic Journals Full Length
Research Paper Comparative study for salt stress among seed, root ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 4 versions

[PDF] from fs.fed.usPS Industry - 2010 - fs.fed.us
... Development of germination protocols, seed weight, purity and seed conditioning/cleaning
protocols for Great Basin grasses and forbs Robert Karrfalt and Victor Vankus ▪ Storing Wyoming
big sagebrush in sealed, moisture-proof containers gives land managers the potential to ...
View as HTML - All 2 versions

[PDF] from notulaebiologicae.roA TAVILI, S ZARE, SA MOOSAVI… - Notulae Scientia …, 2010 - notulaebiologicae.ro
... In: Recent advances in development and germination of seed. Plenum Press, New
York. Khan, AA (1992). Preplant physiological seed conditioning. Horticultural
Review. 13:131-181. Kaur, S., AK Gupta and N. Kaur (2005). ...
Related articles - View as HTML - All 6 versions

[PDF] from uady.mxEI Magani, A Ibrahim… - Tropical and Subtropical …, 2011 - ccba.uady.mx
... D each at 0.36 kg ai/ha (Table 4). This result is in accordance with previous findings in which
the isolate F. oxysporum (Foxy 2) was able to reduce the germination of S. hermonthica seeds
by more than 90% when the fungus was applied during the seed- conditioning phase and ...
Related articles - All 2 versions

DT Ray, MA Foster, TA Coffelt… - Industrial Crops and …, 2010 - books.google.com
... Seed conditioning Successful plant establishment in the field or greenhouse depends
on good quality seed. ... Guayule seed conditioning enhances both germination and the
development of normal seedlings over a broad temperature range. ...
Related articles - All 3 versions

[PDF] from aup.edu.pkK Hussain, K Nawaz, A Majeed, U Ilyas, F Lin… - Viola Odorata L., 2011 - aup.edu.pk
... 1999. Hydroponic treatment with salicylic acid decreases the effects of chilling injury in maize
(Zea mays L.) plants. Planta. 208:175-180. Khan, AA 1993. Preplant physiological seed
conditioning. Hort. Rev. 13:131–181 Kowalchik, C. and WH Hylton. 1998. ...
View as HTML

[HTML] from scielo.brÍB Dantas, RM Guimarães, ÉVRV Pinho… - Revista Brasileira de …, 2010 - SciELO Brasil
... Hort. Ex Tanaka) em ambiente protegido. Revista Brasileira de Fruticultura, v.24,
n.2, p.514-518, 2002. [ Links ]. KHAN, AA Preplant physiological seed conditioning.
Horticultural Review, v.13, p.131-181, 1992. [ Links ]. LIMA ...
Related articles - Cached - All 2 versions

[PDF] from notulaebotanicae.roK GHASSEMI-GOLEZANI… - Not. Bot. Hort. …, 2010 - notulaebotanicae.ro
... Water potential and temperature effects on germination of engelmann spruce and lodgepole
pine seeds. Forest Sci. 23:27-33. Khan, AA (1992). Preplant physiological seed conditioning,
pp. 131–181. In: Janick J. (Eds.). Horticultural Reviews. John Wiley and Sons, New York. ...
Related articles - View as HTML - All 5 versions

[PDF] from uaemex.mxEI Magani, A Ibrahim… - Tropical and Subtropical …, 2011 - redalyc.uaemex.mx
... D each at 0.36 kg ai/ha (Table 4). This result is in accordance with previous findings in which
the isolate F. oxysporum (Foxy 2) was able to reduce the germination of S. hermonthica seeds
by more than 90% when the fungus was applied during the seed- conditioning phase and ...
Related articles - View as HTML

[PDF] from uaemex.mxEI Magani, A Ibrahim… - Tropical and Subtropical …, 2011 - redalyc.uaemex.mx
... D each at 0.36 kg ai/ha (Table 4). This result is in accordance with previous findings in which
the isolate F. oxysporum (Foxy 2) was able to reduce the germination of S. hermonthica seeds
by more than 90% when the fungus was applied during the seed- conditioning phase and ...
Related articles - View as HTML

[PDF] from cas.cnY Yang, Q Liu, GX Wang, XD Wang… - New Forests, 2010 - Springer
... Cereal Chem 50:176–183 Chae SH, Yoneyama K, Takeuchi Y, Joel DM (2004)
Fluridone and norflurazon, carotenoid-biosynthesis inhibitors, promote seed
conditioning and germination of the holoparasite Orobanche minor. ...
Cited by 1 - Related articles - All 4 versions

[PDF] from academicjournals.orgK Hussain, K Nawaz, A Majeed… - African Journal of …, 2010 - academicjournals.org
... Hydroponic treatment with salicylic acid decreases the effects of chilling injury in maize (Zea
mays L.) plants. Planta, 208: 175-180. Khan AA (2000). Preplant physiological seed conditioning,
Hortic. Rev. 13: 131-181 Khatoon T, Hussain K, Majeed A, Nawaz K, Nisar MF (2010). ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions

DM Ribeiro, AM Mapeli… - Seed Science …, 2010 - Cambridge Univ Press
Page 1. Dormancy breakage of Stylosanthes humilis seeds by aluminium Dimas M. Ribeiro, Ana
M. Mapeli, Marcelo AG Carnelossi, Carla A. Delatorre and Raimundo S. Barros* Departamento
de Biologia Vegetal, Universidade Federal de Viçosa, 36570-000 Viçosa, MG, Brasil ...
Cited by 1 - Related articles - All 5 versions

N Kalaitzandonakes, DJ Miller… - Regulation, 2010 - papers.ssrn.com
... Also, the variable cost component may be very different across firms, and factors that affect the
heterogeneity in variable costs include all of the potential influences on field production of seed
(yields, weather, and grower premiums), post-harvest seed conditioning (seed drying ...

[PDF] from illinois.eduAL Eads - 2010 - ideals.illinois.edu
Page 1. SEED AND VEGETATIVE PROPAGATION METHODS FOR THE RARE
FLORIDA NATIVE SPECIES CHIONANTHUS PYGMAEUS (PYGMY FRINGETREE)
BY AMANDA L. EADS THESIS Submitted for partial fulfillment ...
Related articles - All 3 versions

[PDF] from ias.ac.inA Varier, AK Vari… - Current science, 2010 - ias.ac.in
... In Seed Technology and its Bio- logical Basis (eds Black, M. and Bewley, JD), CRC Press, Flor-
ida, 2000, pp. 287–325. 4. Khan, AA, Preplant physiological seed conditioning. In Horti- cultural
Reviews (ed. Janick, J.), John Wiley and Sons, New York, 1992, vol. 14, pp. 131–181. ...
View as HTML - All 2 versions

E Dor, DM Joel, Y Kapulnik, H Koltai… - Planta, 2011 - Springer
... signals between root exudates and arbuscular mycorrhizal fungi. Biotechnol Tech
13:893–897 Plakhine D, Ziadna H, Joel DM (2009) Is seed conditioning essential
for Orobanche germination?. Pest Manag Sci 65:492–496 Proust ...
Related articles - All 2 versions

SJ GOUSSOUS, NH SAMARAH… - Experimental …, 2010 - Cambridge Univ Press
... Joersbo, M. and Brunstedt, J. (1992). Sonication: a new method for gene transfer to plants.
Physiologia Plantarum 85: 230–234. Khan, AA (1992). Preplant physiological seed conditioning.
Horticultural Reviews 13: 131–181. Kaur, S., Gupta, AK and Kaur, N. (2005). ...
Related articles - All 2 versions

[HTML] from scielo.brVP Queiroga, RLA Bruno, MMA Lima… - Revista Ceres ( …, 2011 - SciELO Brasil
... Angers, França. p.20-24. [ Links ]. Khan AA, Szafirowska A, Satriyas I & Ptasznik S (1995)
Presowing seed conditioning to improve stand establishment and yield of vegetables. Journal
of the Korean Society for Horticultural Science, 36:438-451. [ Links ]. ...
Related articles - Cached - All 4 versions

B Connolly - 2011 - books.google.com
Page 1. Organic Principles and Practices Handbook Series A Project of the Northeast
Organic Farming Association Revised and Updated Organic Seed Production and
Saving The Wisdom of Plant Heritage Written by Bryan ...
Related articles

[HTML] from scielo.brGS Fialho, CA Silva, DCFS Dias… - Ciência e …, 2010 - SciELO Brasil
... sementes de pimentão. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v.22, n.2, p.176-184,
2000. [ Links ]. KHAN, AA Preplant physiological seed conditioning. Horticultural Reviews,
New York, v.13, p.131-181, 1992. [ Links ]. KIKUTI, ALP ...
Related articles - Cached - All 2 versions

[PDF] from 200.137.6.4VP Queiroga, JM Durán, MMA Lima… - Revista Caatinga, 2010 - 200.137.6.4
... Journal of the American Society for Horticultural Sciences, v. 17, n. 1, p. 41-47, 1992. KHAN,
AA et al. Presowing seed conditioning to improve stand establishment and yield of vegetables.
Journal of the Korean Society for Horticultural Science, v. 36, n. 3, p. 438-451, 1995. ...
All 8 versions

[PDF] from upm.esJM Duran Altisent, P Queiroga, JM Duran… - Caatinga, 2010 - oa.upm.es
... Journal of the American Society for Horticultural Sciences, v. 17, n. 1, p. 41-47, 1992. KHAN,
AA et al. Presowing seed conditioning to improve stand establishment and yield of vegetables.
Journal of the Korean Society for Horticultural Science, v. 36, n. 3, p. 438-451, 1995. ...

[PDF] from ukzn.ac.zaAO Odindo - 2010 - researchspace.ukzn.ac.za
Page 1. i DECLARATION These studies represent original work done by me and have not been
submitted in any form for any degree or diploma to any other university. Where use was made
of the work of others, it has been duly acknowledged in the text. Alfred O. Odindo ...
Related articles - All 6 versions

J Rodenburg, CR Riches… - Crop Protection, 2010 - Elsevier
Cited by 3 - Related articles

[HTML] from scielo.brC Kissmann, SPQ Scalon, LHS Mota… - Revista Brasileira de …, 2010 - SciELO Brasil
... Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.38, n.9, p.1025- 1034, 2003. [ Links ]. KHAN, AA Preplant
physiological seed conditioning. Horticulture Review, v.13, n.25, p.131-181, 1992. [ Links ].
LARS, S. Guide to handling of tropical and subtropical forest seeds. ...
Related articles - Cached - All 2 versions

[PDF] from aua.grC Suh - 2011 - dspace.aua.gr
Page 1. AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF CROP SCIENCE
LABORATORY OF PESTICIDE SCIENCE EVALUATION OF BIOACTIVITY OF PHYTOTOXINS
FROM PATHOGENIC FUNGI OF OROBANCHE SP SUH CHRISTOPHER Ph.D THESIS ...
Related articles - All 2 versions

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها