تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - Effects of heavy metals on seed germination

مرجع جامع گیاهان زراعی

M Kopyra… - Plant Physiology and biochemistry, 2003 - Elsevier
Nitric oxide (NO) is a bioactive molecule, which in plants was found to function as prooxidant
as well as antioxidant. In the present study, we found that NO donor sodium nitroprusside
(SNP) stimulates seed germination and root growth of lupin (Lupinus luteus L. cv. Ventus). ...
Cited by 113 - Related articles - All 4 versions
JR Peralta, JL Gardea-Torresdey… - Bulletin of …, 2001 - Springer
Each jar contained 250 mL of the following nutrient medium: Ca(N03)24H20, 3.57x1CT4M;
H3BO3, 2.31х105М;Са(С12)2Н2О, 2.14x10 "3М; KH2P04, 9.68x10" 4M; KNO3, 2.55x10
""M; MgCI04, 1.04x10 "3M; FeCI3, 6.83x10'5M; MnS04H20, 7.69x10"6M; M0O3, 1x10"5M, ...
Cited by 88 - Related articles - BL Direct - All 5 versions
[PDF] from halophyte.orgW Li, MA Khan, S Yamaguchi… - Plant growth regulation, 2005 - Springer
Seed is a developmental stage that is highly protective against external stresses in the plant
life cycle. In this study, we analyzed toxicity of essential (Cu 2+ and Zn 2+) and non-essential
heavy metals (Hg 2+, Pb 2+ and Cd 2+) on seed germination and seedling growth in the ...
Cited by 28 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
[PDF] from sinica.edu.twFH Hsu… - Botanical Bulletin of Academia Sinica, 1992 - ejournal.sinica.edu.tw
336 Botanical Bulletin of Academia Sinica, Vol. 33, 1992 rate of germination of Miscanthus were
reduced when concentrations of NaCl solution were increased, sug- gesting that seeds harvested
from lower land areas were salt-tolerant. The maximum concentration of salt tolerance to ...
Cited by 21 - Related articles - BL Direct
RC Dubby… - NATIONAL ACADEMY - nasi.iiita.ac.in
Nat. Acad. Sci. Letters, Vol. 10, No 4, 1937 Effect of heavy metals on seed germination and seedling
growth of soybean (heavy metals/seeds/soybean) RC Dubby and RS Dwiyedi Department of
Botany, Bañaras Hindu University, Varanasi-221005 ABSTRACT Amongst the four heavy ...
Cited by 11 - Related articles - All 2 versions
M Salemaa… - Basic and Applied Ecology, 2001 - Elsevier
SUMMARY: Seedling recruitment from forest soil polluted with heavy metals was studied in
order to determine the revegetation potential of the seed bank. The soil samples were
collected from untreated and fertilised Scots pine stands along a 8 km transect running SE ...
Cited by 11 - Related articles - All 3 versions

Assessment of heavy metals phytotoxicity using seed germination and root elongation tests: A comparison of two growth substrates

M Di Salvatore, AM Carafa… - Chemosphere, 2008 - Elsevier
Seed germination and root elongation test is used to evaluate hazardous waste sites and to
assess toxicity of organic and inorganic compounds. Paper substrate, especially circular
filter paper placed inside a Petri dish has long been used for this test. Same reports ...
Cited by 13 - Related articles - All 5 versions
R Ansari, TG Kazi, MK Jamali, MB Arain… - Food Chemistry, 2009 - Elsevier
In this work, three heavy metals (HMs) cadmium, lead, and zinc were determined in 16
newly breaded varieties of sunflower seed oil, using atomic absorption spectrometry, prior to
use of microwave-assisted acid digestion method (MWD). The accuracy of the proposed ...
Cited by 7 - Related articles - All 4 versions
L TAO, J REN, G ZHU… - Journal of Agro-Environment …, 2007 - en.cnki.com.cn
Heavy metals are difficult to be decomposed under natural environment,those heavy metals
must take some negative effect to environment and ecosystem,a lot of domestic and international
scholars have made a large number of experiment research about the influence of heavy ...
Cited by 6 - Related articles - Cached
N Yousefi, A Chehregani, B Malayeri… - Biological Trace …, 2009 - Springer
Abstract Excessive amounts of heavy metals adversely affect plant growth and development.
Also, the presence of elevated levels of heavy metal ions triggers a wide range of cellular
responses including changes in gene expression and synthesis of metal-detoxifying ...
Cited by 6 - Related articles - All 2 versions
[PDF] from bas.bgP Sharma… - Gen. Applied Plant Physiol, 2007 - obzor.bio21.bas.bg
Summary. The effect of 24-epibrassinolide (24-epiBL) on seedling growth, metal uptake and
accumulation were investigated in seedlings of Brassica juncea L. cv. PBR 91. Seeds of B. juncea
treated with different concentrations (0, 10-7, 10-9 and 10-11 M) of 24-epiBL for 8 h were ...
Cited by 6 - Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from scialert.netS Gueu, B Yao, K Adouby… - J. Appl. Sci, 2006 - scialert.net
Journal of Applied Sciences 6 (13): 2789-2793, 2006 ISSN 1812-5654 © 2006 Asian Network
for Scientific Information Heavy Metals Removal in Aqueous Solution by Activated Carbons Prepared
from Coconut Shell and Seed Shell of the Palm Tree S. Gueu, B. Yao, K. Adouby and G. ...
Cited by 8 - Related articles - All 11 versions
M He, J Yang… - Toxicological and Environmental …, 2000 - 万方数据资源系统
... 氰化物 去除 数据压缩 文本参数 铟 语料库 植物修复 置换. 首页 > NSTL 期刊 >
Toxicological and Environmental Chemistry. distribution, REMOVAL AND CHEMICAL
FORMS OF HEAVY METALS IN POLLUTED RICE SEED. DOI:, ...
Cited by 5 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
H Bin, D Changqun… - CHONGQING …, 1999 - en.cnki.com.cn
The content of toxic metal ions,such as Cu,Zn,Pb and Cd was determined in the soils and crops
seed that were sampled from the study area.The results represent that different toxic metals show
different dynamics of accumulation in the seed of crops,showing the extents as follows: ...
Cited by 3 - Related articles - Cached
YF Song, HX Xu, LP Ren, P Gong… - China Environmental …, 2001 - csa.com
The individual Cu, Zn, Pb and Cd pollution on the inhibition rates of seed germination and
root elongation of tomatoes were tested with heavy metals spiked into the water and soils
and the combined ecological effects of heavy metals were determined with meadow ...
Cited by 3 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
LU Xian-wen - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2008 - en.cnki.com.cn
[Objective] The study was to research the effect of Cu2+ and Zn2+ on seed germination and seedling
growth of wheat.[Method] With wheat variety Boai 7422 as the material and culture with complete
nutrient solution as CK.,the effects of Cu2+ and Zn2+ pollution with different concn.(5,10, ...
Cited by 2 - Related articles - Cached
MC He, JR Yang - … on Environmental Simulation and Pollution Control, 2000 - cat.inist.fr
The distribution and chemical forms of heavy metals in polluted wheat seed were studied.
The results indicated that the distribution of heavy metals in wheat was very uneven. The
heavy metals in wheat chiefly existed in the chemical forms of binding states and ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
[HTML] from cprm.gov.brEA Jeliazkova… - International Conference on Heavy Metals …, 2000 - cprm.gov.br
Experiments were conducted to test the effect of heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) on seed germination
and root growth in Alyssum sp., Cuminum cyminum L., and Salvia officinalis L. Randomly selected
samples of fifty seeds in three replicates from each test species were used. Test solutions ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
[PDF] from agrojournal.orgC Aydinlap… - Bulg. J. Agric. Sci, 2009 - agrojournal.org
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (No 4) 2009, 347-350 Agricultural Academy ...
THE EFFECTS OF HEAVY METALS ON SEED GERMINATION AND PLANT GROWTH ON ALFALFA
PLANT (MEDICAGO SATIVA) ... C. AYDINALP1 and S. MARINOVA2 1 Uludag University, ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from pakbs.orgR Ashraf… - Pakistan Journal of Botany, 2007 - pakbs.org
Pollution of the biosphere by heavy metals has caught our attention in finding new ways to
sustain, restore and manage the environment. In this context, the study was carried out to assess
and determine the cumulative effect of heavy metals on soil microorganisms and seed ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - BL Direct - All 3 versions
M CHEN, Y FU, Q ZHOU… - Guizhou Agricultural Sciences, 2010 - en.cnki.com.cn
The soybean seeds under single and complex Cu2+,Zn2+ and Pb2+ stress were tested in soil
cultivation to study the effects of heavy metals on seed germination,seedling growth and accumulation
of heavy metals in soybean seedlings.The results showed that 1) the seed germination ...
Related articles - Cached
[PDF] from uaic.roO Zenovia, S Anişoara, M Alexandina… - An. Şt. Univ.“Al. I. Cuza” …, 2008 - mail.bio.uaic.ro
Abstract The paper presents the results of a study concerning the influence of high concentrations
of lead (Pb), nickel (Ni), and cadmium (Cd) on some physiological, biochemical and morphological
indicators in the dynamics of the process of seed germination and in the incipient phases ...
View as HTML - All 4 versions
Y XIE, X LU… - Tianjin Agricultural Sciences, 2009 - en.cnki.com.cn
The effects of heavy metals Pb,Cr on wheat seed germination and biomass were discussed.The
results showed that different con-centrations of heavy metal had different effects on seed germination
and other indices measured.Lower concentration of heavy metal showedl ittle effect on ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
LJTSS Meng - en.cnki.com.cn
The tolerance of two kind of B.campestris to heavy metal was studied in this paper through the
seed germination experiment.The results indicated that the germination rate of B.campestris
were effected by heavy metals or compound metals,and the germination rate were ...
Cached
J Gospodarek… - Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 2002 - baztech.icm.edu.pl
Streszczenie angielskie: The effect of selected heavy metals [Cd, Ni(II), Cu(II), Zn, and Pb(II)]
on the growth and development of seed fodder beet and its seed quality was investigated in
field and laboratory experiments. Plant infestation with Aphis fabae Scop. was also ...
Cached
[PDF] from uaic.roA STRATU, Z OLTEANU, A MURARIU… - SECŢIUNEA II a. BIOLOGIE … - bio.uaic.ro
Abstract. The paper presents the results of a study concerning the influence of different concentrations
of Pb, Ni, and Cd on some physiological, biochemical and morphological indicators during the
dynamic of the process of seed germination and in the incipient phases of seedling ...
View as HTML - All 2 versions
HF Bezdudna… - UKRAINSKII …, 2008 - ubj.biochemistry.org.ua
The influence of CoCl 2 and CdCl 2 on the activity of isocytrate lyase, malate synthase and NADmalate
dehydrogenase in the seed lobes and the composition of malondialdehyde products at early
stages of germinating of soybean seeds: after first 24-hours, 72 hours and 96 hours are ...
Cached - BL Direct - All 2 versions
EA Jeliazkova, VD Jeliazkov… - …, 1998 - hortsci.ashspublications.org
Phytoremediation has been suggested as a solution to heavy metal—polluted soils, but the choices
of suitable plant species for phytoremediation have been limited. Medicinal and aromatic plants
appear to be excellent selections for these plantings, since these plants are grown for ...
W WANG, Z HUANG, T BI, Y LI… - Journal of Irrigation …, 2010 - en.cnki.com.cn
For comparing the effect of reclaimed water and heavy metals lead(Pb),cadmium(Cd) on crop
seed germination and seedling,it was researched that secondary reclaimed water and
Pb,Cd(single and complex treatment) had an influence on seed germination and seedling ...
Related articles - Cached
ESM Abdel-Aal, P Hucl, CA Patterson… - LWT-Food Science and …, 2010 - Elsevier
Canary seed is one of the top four specialty crops grown in Western Canada. Currently it is
used entirely in food mixtures for caged birds but our previous studies have shown its
unique composition and potential use in food and non-food applications. Through ...
M Grzesik… - order - psjc.icm.edu.pl
Abstract: The effects of lead, zinc, cadmium and copper on seed germination and growth of seedlings
were investigated, in order to elaborate the fast and not expensive bioindication test of toxic pollution
in environment. Seeds of tomato (Lycopersicon esculentum), radish (Raphanus sativus) ...
Cached - All 2 versions
A SHARIAT… - IRANIAN JOURNAL OF RANGELANDS AND …, 2006 - sid.ir
Intensive human activities such as urban, industrial, agriculture and traffic leads to indirect destruction
of the human environment such as air pollution, water table contamination,... by pesticides,
nitrates, organic contaminants and heavy metals. In such areas use of plants that have ...
Cached - All 2 versions
YM WANG, YX ZHANG, TY CHAI… - Chinese Journal of Eco- …, 2008 - en.cnki.com.cn
... Effects of heavy metals on seed germination and young bud growth of wheat and
rye. WANG Yan-Mei1,2,ZHANG Yu-Xiu3,CHAI Tuan-Yao1,JIAO Xiang-Dong2(1.
Department of Biology,Graduate University of Chinese Academy ...
Cached
Y Xiuhua, W Xingjing, C Fuhai, L Wannian, L Wenlu… - en.cnki.com.cn
The ecological effects of copper,zinc and cadmium on the inhibition of seed germination and
root elongation of Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus grandis,Eucalyptus labill
were studied in this paper in 20 days of the trial period.Results indicated that the ...
Cached
[PDF] from uni.opole.plJ Gospodarek - … Chemistry and Engineering. A Selected full texts, 2008 - tchie.uni.opole.pl
* Department of Agricultural Environment Protection, Agricultural University in Krakow, al. A.
Mickiewi- cza 21, 31-120 Kraków, email: rrjgospo@cyf-kr.edu.pl ... CONSEQUENT EFFECT
OF SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS ON BROAD BEAN SEED QUALITY ( ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from academicjournals.orgY Mami, G Ahmadi, M Shahmoradi… - African Journal of …, 2011 - academicjournals.org
African Journal of Environmental Science and Technology Vol. 5(6), pp. 420-426, June 2011
Available online at http://www.academicjournals.org/AJEST ISSN 1996-0786 ©2011 Academic
Journals ... Influence of different concentration of heavy metals on
Related articles - View as HTML - All 2 versions
M Gautam, RS Sengar, R Chaudhary… - Toxicological and …, 2010 - csa.com
Seeds of two rice cultivars(Oryza sativa) cv. PR-116 and Pant Dhan-12 subjected to heavy
metal lead(Pb 2+) and mercury(Hg 2+) exposure showed an inhibition in germination
percentage, shoot and root length, and lower fresh and dry weight after 7 days. Both Pb 2+ ...
Related articles - All 3 versions
BA Yagodin, NV Reshetnikova - Agrokhimiya (Russian Federation), 1994 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, RU9521143. Titles, [Effect of metallurgy slags on seed germination
and content of heavy metals in soil and plants at long-term interaction with soil]. Personal Authors,
Yagodin, BA,Reshetnikova, NV,Ali Mokhamed Al'-Mosava. Publication Date, (1994 ...
Cached
M Jaworska… - Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 2003 - baztech.icm.edu.pl
Streszczenie angielskie: Field experiments were carried out in 1999 on an arable field at Zagaje
Stradowskie in the Świętokrzyskie province - a region free from air pollution. Experimental design
included two objects: I. Control soil with natural contents of heavy metals and 2. Soil ...
Cached
谢影, 鲁先文… - scholar.ilib.cn
... 对小麦种子萌发和幼苗生物量的影响Effects of Heavy Metals Pb and Cr on Seed Germination
and Biomass of Wheat. 添加收藏. 重金属Pb、Cr对小麦种子萌发和幼苗生物量的影响Effects of
Heavy Metals Pb and Cr on Seed Germination and Biomass of Wheat. ...
FS Hsu, 周昌弘… - 1992 - ntur.lib.ntu.edu.tw
... 資料載入中..... 請使用永久網址來引用或連結此文件: http://140.112.114.62/handle/246246/116081.
題名: Inhibitory Effects of Heavy Metals on Seed Germination and Seedling Growth of Miscanthus. ...
宋玉芳, 许华夏, 任丽萍, 龚平, 周启星… - 中国环境科学, 2001 - scholar.ilib.cn
... 龚平,周启星,孙铁珩学术期刊中国环境科学CHINA ENVIRONMENTAL SCIENCE 2001年第21卷第
5期; - 重金属对土壤中小麦种子发芽与根伸长抑制的生态毒性Eco-toxicology of heavy metals on
the inhibition of seed germi nation and root elongation of wheat in soils 作者:宋玉芳 ...
[PDF] from saua.amH Mehrpanah, T Muhammadi, A Melikyan… - Bulletin of State …, 2009 - saua.am
Heavy metal phytotoxicity is considered to be the main factor limiting plant growth and thus crop
cultivation on acid soils (Foy, 1984, 1988). Heavy metals in high concentrations inhibit seed
germination, growth and development of plants, and disturb many biochemical and ...
View as HTML - All 2 versions
鲁先文… - scholar.ilib.cn
... 对小麦种子萌发和生物量的影响Effect of Heavy Metals Cu and Zn on Seed Germination and
Biomass of Wheat. 添加收藏. 重金属Cu和Zn对小麦种子萌发和生物量的影响Effect of Heavy
Metals Cu and Zn on Seed Germination and Biomass of Wheat. ...
陈明君, 傅杨武, 周群英… - scholar.ilib.cn
... Heavy Metals in Soybean Seedlings. 添加收藏. 重金属对大豆种子萌芽及在幼苗中
迁移的影响Effect of Heavy Metals on Seed Germination and Seedling Growth of
Soybean and Accumulation of Heavy Metals in Soybean Seedlings. ...
游秀花, 吴星镜, 陈福海, 李万年, 李文禄… - scholar.ilib.cn
... 重金属胁迫下桉树种子的响应与生态毒性效应Eco-toxicology of Heavy Metals on the Inhibition
of Seed of Eucalyptus. 添加收藏. 重金属胁迫下桉树种子的响应与生态毒性效应Eco-toxicology
of Heavy Metals on the Inhibition of Seed of Eucalyptus. ...

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها