تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - seed coating research

مرجع جامع گیاهان زراعی

[PDF] from bund.deA Alix, MP Chauzat, S Duchard, G Lewis… - Julius-Kühn- …, 2010 - pub.jki.bund.de
Abstract Background: Soil or seed applied plant protection products (PPPs) aim at bringing the
amount of active substance involved to the only parts of the plant that have to be protected. Despite
a reduced exposure of non target organisms by this way, an exposure of honey bees ...
Cited by 3 - Related articles

[PDF] from uasd.eduVK Kunkur, R Hunje, NK BiradarPatil… - Karnataka Journal of …, 2010 - journals.uasd.edu
Seed coating with polymer @ 3.00g per kg of seed (T1), 4.00g per kg of seed (T2), 5.00 g per
kg of seed (T3), T1 + Thiram @ 1.50 g per kg of seed (T4), T2 + Thiram @ 1.50 g per kg of seed
(T5), T3 + Thiram @ 1.50 g per kg of seed (T6), T1 + Imidacloprid @ 7.50 g per kg of seed ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - BL Direct - All 2 versions

[PDF] from 203.129.218.144SN Manjunatha, R Hunge… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
Chilli (Capsicum annuum L.) is an important spice crop of global importance and belongs to
family solanaceae and it is the most important commercial tropical vegetable crop of India. It
is rich in vitamin C and used for food and flavouring and it ranks first both in area and ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 2 versions

[PDF] from ulmer-journals.deE Zahran, J Sauerborn, A Abd Elmagid… - Journal for Plant …, 2010 - ulmer-journals.de
A two-seasons outdoor pot experiment was conducted in Sudan to study the efficacy of two Fusarium
isolates on con- trolling Striga hermonthica. “Pesta” and alginate formulations with different amendments
were deployed, in addition to seed coating treatments as an alternative delivery option. ...
Cited by 1 - Related articles

W Jun-guo - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2011 - en.cnki.com.cn
[Objective] The aim was to study the application effect of Chaote VI pleiotropic compound seed
coating agent in maize production,and provide effective measures for drought resistant,increasing
yield of maize.[Method] Chaote VI pleiotropic compound seed coating agent was adopted ...
Related articles - Cached

[PDF] from 203.129.218.157NM Shakuntala, BS Vyakaranahal… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.157
... The experiment consisted of eight seed treatments [T1 : Control, T2 : Polymer seed coating @
5 ml/kg of seeds, T3 : Vitavax (Carboxin 37.5% + thiram 37.5%) @ 2 g/kg of seeds T4 :
Imidachloprid @ 5 g/kg of seeds, T5 : Polymer seed coating @ 5ml/kg of seeds + Vitavax ...
Related articles

Z Zhi-hui, GUO Rui, NIU Xiao-xiao… - Journal of Shanxi …, 2011 - en.cnki.com.cn
According to the corn production statue,comparison experiment of control effect to 8 different
type corn seed coating agents on corn head smut was carried out.The results showed that corn
seed coating agents had obviously different control effects on corn head smut.When the ...
Cached

[PDF] from academicjournals.orgKA Dizaj - African Journal of Plant Science, 2010 - academicjournals.org
The idea tested was the restriction of water uptake as a means of influencing the germination
rate of the coated seed. This led to the choice of an acrylic plastic polymer to be used as coating
material. Assembled spinning disc equipment was used for coating the seeds. The ...
Related articles - View as HTML - All 4 versions

[PDF] from academicjournals.orgD Zeng, X Mei… - Journal of Agricultural Biotechnology …, 2010 - academicjournals.org
Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development Vol. 2(6), pp. 108-112, June
2010 Available online http://www.academicjournals.org/JABSD ISSN – 2141 – 2340 Đ 2010
Academic Journals ... Effects of an environmentally friendly seed coating
Related articles - View as HTML - All 2 versions

[PDF] from plantprotection.plD Zeng, X Mei… - Journal of Plant Protection Research, 2010 - Versita
Abstract: Head smut of corn is caused by the fungus Sphacelotheca reiliana and occurs in northeast
China and in regions of a similar cli- mate. Yield losses due to the disease are variable and directly
depend on the severity of the disease. The objective of this study was to produce a ...
Related articles - All 3 versions

[PDF] from academicjournals.orgZ Defang, T Renjie… - Journal of Yeast and Fungal …, 2011 - academicjournals.org
Journal of Yeast and Fungal Research Vol. 2(1), pp. 7 - 12, January 2011 Available online
http://www.academicjournals.org/JYFR ISSN 2141-2413 ©2011 Academic Journals ... Preparation
and application of a novel environmentally ... Zeng Defang*, Tu Renjie and Wu Shan
Related articles - View as HTML - All 2 versions

DF Zeng… - Russian Agricultural Sciences, 2011 - Springer
... However, these conventional coatings are not the best alternative for the environment due to
their accumula tive toxicity in the soil [2, 3]. An increasing number of studies have focused on
the assessment of ecological risks associated with toxic seed coating agent, with an ...
Related articles - All 2 versions

S Shun-hua, Z Xiao-ying… - Northern Horticulture, 2010 - en.cnki.com.cn
Cucumber,watermelon,sweet peppers and Chinese cabbage seeds were coated with 10% imidacloprid
seed coating fomulation.The influence of seed coating theatment on the seed quality and storage
effects were studied.The results showed that it had not negatively influence on ...
Cached

LIU Ying-chun… - Pratacultural Science, 2011 - en.cnki.com.cn
Seeds of two forage species were coated with mixtures of hygroscopic and plant-derived polysaccharide
gums.Seedling emergence of the coated seeds was examined in a growth chamber to simulate
climate in the Plateau.The water conserving capacities of the coating mixtures were ...
Cached

Y Fang - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2010 - en.cnki.com.cn
[Objective] The formula of water suspended seed coating was optimized determined through
the screening of different promoters.[Method] The experiment in the screening of the wetting
and dispersing agent,viscosity-increasing agent,membrane agent and anti-freezing agent ...
Cached

DF Zeng… - … Scandinavica, Section B-Plant Soil Science, 2010 - informaworld.com
Abstract In the study, a novel soybean seed-coating agent was prepared which used carboxymethylchitosan
as the main component, complemented with trace elements, trace fertilizers, penetrating
agent, etc, including high ratio of performance-to-price and environmental friendliness. It ...
Related articles

[PDF] from academicjournals.orgA Zeybek, T Dogan… - African Journal of …, 2010 - academicjournals.org
African Journal of Biotechnology Vol. 9 (37), pp. 6078-6084, 13 September, 2010 Available online
at http://www.academicjournals.org/AJB ISSN 1684–5315 ©2010 Academic Journals ... The
effects of seed coating treatment on yield and yield ... A. Zeybek1*, T. Dogan2 and I. ...
View as HTML - All 4 versions

[PDF] from 203.129.218.144S Susan John, A Bharathi… - Karnataka Journal of …, 2010 - 203.129.218.144
... cv. CO 1 to standardize the optimum dosage of seed coating polymer (polykote), to
formulate a suitable seed film coating technology. ... medium. Seed coating is one of the
most economic approach for improving the performance of seed. ...
Related articles - BL Direct - All 2 versions

H Xingwen - Soybean Science & Technology, 2010 - en.cnki.com.cn
Ningnanmycin,avermectins,and matrine are the domestic advanced biology agricultural chemicals
on preventing diseases.This experiment especially aimed to validate the controlling effect of
two kinds of compound agents on soybean root rot and soybean underground ...
Cached

DF Zeng… - Agricultural Sciences in China, 2010 - Elsevier
Agricultural Sciences in China 2010, 9(7): 937-941 July 2010 2010, CAAS. All rights
reserved. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/S1671-2927(09)60174-7 Preparation of a
Novel Highly Effective and Environmental Friendly Wheat Seed Coating Agent ZENG De- ...
All 3 versions

I Kaleem - Proceedings of 2010 First International Conference on …, 2010 - cpfd.cnki.com.cn
【摘要】:Application efficacy of the biological seed coating agent(BSCA) prepared with polyvinyl
alcohol,sodium carboxymethyl celullose and Na-bentonite and having plant growthpromoting
rhizobacteria(PGPR) Rs-5 and BCL-8,was investigated on cotton plants in the field.The ...
Cached

[PDF] from omicsonline.orgD Zeng, W Shan… - J Glycom Lipidom, 2011 - omicsonline.org
... Study on the Preparation and Increasing Production Mechanism of a Novel Environmentally
Friendly Cotton Seed Coating Agent ... Keywords: Environmentally friendly material; Cotton seed
coating agent; Antifeedant; Germination energy (GE); Germination rate (GR) Introduction ...
Related articles - View as HTML

LIU Yingxue, LI Caifeng, LI Wenhua… - Journal of Northeast …, 2010 - en.cnki.com.cn
The effects of biological seed coating agent on growth and development of maize were studied
by field plot experiment.Two biological seed coating agents(agent1 and agent2) were selected
to evaluated the effects of several physiological indices on two maize cultivaters (Jinyu1 ...
Cached

HR MEHRABI, MR CHAICHI… - IRANIAN JOURNAL OF …, 2010 - sid.ir
EFFECTS OF SEED COATING METHODS ON SEED GERMINATION OF SANGUISORBA MINOR
IN DIFFERENT SOIL MOISTURE LEVELS AND SOWING DEPTHS MEHRABI HR*,CHAICHI
MR,TAVAKOLAFSHARI R.,MADAH AREFI H.,ZAHEDI AMIRI GH. ...
Cached

LIU Guo-jun - Seed World, 2010 - en.cnki.com.cn
The rice coating agent used for seedlings nurturing could effectively control the bed
moisture, sustain the release of fertilizers and chemicals, and enhance the adversity
resistance. The experiment shows no unfavorable influence of seed coating treatment ...
Cached

MA Li-gong - Heilongjiang Agricultural Sciences, 2010 - en.cnki.com.cn
The control effect of thiram tebuconazole 10.2% FSC on maize head smut were studied.Two
years field trial results showed that the head smut disease of maize could be effectively controlled
by seed dressing with thiram tebuconazole 10.2% FSC at the dosage of 1∶(40~60).The ...
Cached

C Yi-bing, JIN Huan-gui, S Yu-hua… - Heilongjiang …, 2010 - en.cnki.com.cn
Using 16% metalaxyl·thiram·prochloraz Flowable Concentrate for Seed Coating(FSC) to conduct
the field experiment.The results showed that the average control effect of 16%
metalaxyl·thiram·prochloraz Flowable Concentrate for Seed Coating(FSC) 267~400 g ...
Related articles - Cached

ZD fang WANG Hong - 中国农业科学: 英文版, 2010 - cqvip.com
农林牧渔 >> 农学 >> 摘要. Preparation of a Novel Highly Effective and Environmental
Friendly Wheat Seed Coating Agent. 评论推荐. 在线阅读 下载全文收藏本文. ZENG
De-fang WANG Hong. School of Resource and Environmental ...

B MIRSHEKARI, H ASADI RAHMANI… - IRANIAN JOURNAL OF …, 2010 - sid.ir
... Studied factors were Azospirillum strains (lipoferum, brasilense, irakense, strain of and strain
21) included seed coating with microelements and no-coating seeds. ... Keyword: AZOSPIRILLUM,
CUMIN (CUMINUM CYMINUM L.), MICROELEMENT, SEED COATING, YIELD ...
Cached

Z De-fang… - Journal of Shandong Agricultural University …, 2010 - en.cnki.com.cn
A novel environmentally friendly cucumber seed coating agent was prepared from natural
polymer,microfertilizer,microelements and other assistant agents.The experimental results in
lab showed that this seed coating agent's could increase the yield upto 11.1%,and the ...
Cached

[PDF] from idosi.orgD Zeng… - 2010 - idosi.org
... Primary Preparation and Study on a Novel Environmentally Friendly Rice Seed Coating Agent
Defang Zeng and Yafei Shi ... Abstract: Major factors and their significant levels affecting the novel
rice seed coating agent were examined and determined in this paper. ...
Related articles - View as HTML

Y Liu, S Horisawa… - Grassland Science, 2010 - Wiley Online Library
Rangeland degradation is a significant problem in the Qinghai–Tibetan Plateau, China. Restoration
of the degraded rangelands through reseeding is being undermined by poor seedling growth
under adverse soil moisture and nutrition conditions. Accordingly, seeds of Italian ...
Related articles

[CITATION] The evaluation of the effect of seed coating on the germination of three perennial grass seed types in different growth mediums

M Westcott, K Kellner… - South African Journal of Botany, 2010 - Elsevier

H Lin, L Ding, D Wang, J Zhang, D Qiu… - Keji Daobao/ Science & …, 2010 - csa.com
Coating technology plays a very important role in the performance of seeds, including good water
retention property, absorbability and slow-releasing effect. The influence of palygorskite material
coating on the yield and quality of potato is analyzed in this paper. It is shown that the ...

吕学高, 胡贤女, 朱正梅, 张秀明… - 种子, 2010 - scholar.ilib.cn
找不到?搜一下! 首页 > 学术期刊: 种子SEED 不同种衣剂对超甜4号玉米种子发芽的影响Effect
of Different Seed Coating on Seed Germination of Supersweet No.4. ... 不同种衣剂对超甜4
号玉米种子发芽的影响Effect of Different Seed Coating on Seed Germination of Supersweet No. ...

蔺海明, 丁亮, 王蒂, 张俊莲, 邱黛玉… - 科技导报, 2010 - scholar.ilib.cn
... 坡缕石种薯包衣剂对马铃薯产量及品质的影响The Effect of Seed Coating Agent on
Yield and Quality of Potato. 添加收藏. 坡缕石种薯包衣剂对马铃薯产量及品质的影响
The Effect of Seed Coating Agent on Yield and Quality of Potato. ...

[HTML] from scielo.brFC Santos, JA Oliveira, ÉVRV Pinho… - Revista Brasileira de …, 2010 - SciELO Brasil
A agregação de valor às sementes de Brachiaria spp., utilizando métodos e tecnologias de beneficiamento
de sementes como o recobrimento das sementes é uma exigência do mercado consumidor,
cada vez mais competitivo. Apesar do incremento no uso de sementes recobertas ...
Related articles - Cached - All 2 versions

陈亿兵, 金焕贵, 宋玉华… - 黑龙江农业科学, 2010 - scholar.ilib.cn
... Disease. 添加收藏. 16%甲·福·咪悬浮种衣剂防治水稻立枯病和恶苗病田间药效评价
Field Effect Evaluation of 16% Metalaxyl·Thiram·Prochloraz Flowable Concentrate
for Seed Coating(FSC) on Rice Blight and Bakanae Disease. ...

王多成, 肖占文… - 种子, 2010 - scholar.ilib.cn
... Control Effect of FKW Compound Seed Coating on Maize Seedling Blight. 添加收藏.
福克戊(FKW)复配种衣剂对玉米苗枯病的防治效果研究Study on the Control Effect
of FKW Compound Seed Coating on Maize Seedling Blight. ...

赫磊, 苗忠文, 马世刚, 王永力… - 黑龙江农业科学, 2010 - scholar.ilib.cn
找不到?搜一下! 首页 > 学术期刊: 黑龙江农业科学HEILONGJIANG AGRICULTURAL SCIENCES
不同水稻种衣剂效果对比试验Comparative Test of Different Rice Seed Coating Agents. ...
不同水稻种衣剂效果对比试验Comparative Test of Different Rice Seed Coating Agents. ...

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها