منابع كنكور كارشناسی ارشد كشاورزی اكولوژیك

 منابع کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی (کشاورزی اکولوژیک)                       http://seedresearch.mihanblog.com/post/3

کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم 1
1 34121090 فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی خیر اصلی     
2 34123223 مبانی سازگاری گیاهان راعی در اکوسیستم های تحت تنش خیر اصلی     
3 34123234 اکولوژی سیستمهای زراعی چند گانه خیر اصلی     
4 34123289 بهره برداری از گیاهان زراعی جدید وداروئی خیر اصلی     
5 34123290 اکولوژی تولید گیاهان زارعی خیر اصلی     
6 34123303 مبانی کشاورزی اکولوژیک پایدار خیر اصلی     
7 34123314 روش تحقیق در کشاورزی اکولوژیک خیر اصلی     
8 34123325 حاصلخیزی خاک وکودهای بیولوژیک خیر اصلی     
9 34123336 مدیریت اکولوژیک آفات بیماریهای گیاهی وعلفهای هرز خیر اصلی     
10 34123347 کشاورزی ارگانیک خیر اصلی     
11 34123358 اصول سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیائی خیر اصلی