منابع معرفی شده نتیجه 6 ساله اینجانب در زمینه مشاوره در زمینه آزمون کارشناسی ارشد رشته زراعت می باشد. شاید جای سوال باشد چرا جای کتاب های مرجعی مانند  فیزیولوژی گیاهان زراعی آقای عوض کوچکی و زراعت گیاهان صنعتی دکتر خواجه پور و .... خالی است؟ دلیل این موضوع به کتاب های تست و خلاصه درس های قدرتمند و جامع موجود در بازار بر می گردد ، که با حجم کمتر و در نتیجه زمان گیر بودن کمتر کارایی مناسبی دارند .


زراعت

1- كتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

2- جلد 1،2 و 3(غلات ، صنعتی، علوفه)  مرجع جامع گیاهان زراعی ملازاده انتشارات آموزش و ترویج كشاورزی

3- تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران

۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی  

كتاب فیزیولوژی گیاهی افراسیاب رهنما انتشارات پوران پژوهش
كتاب فیریولوژی گیاهان زراعی محمدی و حسن حیدری انتشارات دیباگران

۳- اکولوژی

كتاب اكولوژی  اردكانی انتشارات دیباگران

اگرو اکولوژی – نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی و رضوانی

تست اكولوژی انتشارات دیباگران-  تست اکولوژی عمومی احمد نوشکام و سمیرا هدایت پور انتشارات دکتر خلیلی

بیوشیمی

تست و مطلب بیوشیمی انتشارات پوران پژوهش

تست بیوشیمی انتشارات دیباگران

كنترل و گواهی بذر :

جزوه كنترل و گواهی بذرشریف زاده دانشگاه تهران
كتاب تكنولوژی بذر افشین سلطانی و كامكار انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
بخش هایی از كتاب فیزیولوژی بذر رضا توكل افشاری و علی عباسی سوركی انتشارات دانشگاه تهران