منابع آزمون  دکتری علوم خاک
منابع آزمون  دکتری علوم دامی
منابع آزمون دکتری باغبانی
منابع آزمون دکتری زراعت
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات
منابع آزمون دکتری علف های هرز
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی
منابع آزمون دکتری صنایع غذایی