جزوات موجود در سطح کارشناسی:
 1- جزوه فیزیولوژی گیاهی  علی احمدی  دانشگاه تهران
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر کرمزاده
3- جزوه  فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتر کاظم پوستینی دانشگاه تهران
 4- جزوه ژنتیک میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
 5- جزوه آمار دکتر فرج الله پور
6- جزوه  طرح و آزمایشات دکتر پیغمبری دانشگاه تهران
7- جزوه طرح و آزمایشات دکتر صمدی یزدی دانشگاه تهران
 زراعت عمومی دکتر مظاهری دانشگاه تهران
 جزوات موجود در سطح کارشناسی ارشد :
8- جزوه زراعت تکمیلی ناصر مجنون حسینی دانشگاه تهران
 9- جزوه  فیزیولوژ ی گیاهان زراعی تکمیلی دکتر پوستینی دانشگاه تهران
 10- جزوه فیزیولوژی رشد و نمو  علی احمدی دانشگاه تهران
11- جزوه فیزیولوژی جذب و متابولیسم دکتر علی احمدی دانشگاه تهران
12- جزوه فیزیولوزی تنش دکتر علی احمدی دانشگاه تهران
قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 110000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com