جزوات موجود در سطح کارشناسی:
1- جزوه خاک های مناطق خشک و نیمه خشک دکتر جعفری دانشگاه تهران
2-جزوه  خاک های مناطق خشک و نیمه خشک دانشگاه صنعتی اصفهان
3- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دکتر زهتابیان دانشگاه تهران
4- جزوه ژئو مورفولوژی دکتر نظری دانشگاه تهران
5- جزوه ژئو مورفولوژی دکتر  اونق دانشگاه گرگان
6- جزوه ژئو مورفولوژی 1و2 دکتر اختصاصی دانشگاه یزد
7- جزوه ژئومورفولوژی بادی دکتر اختصاصی دانشگاه یزد
جزوات موجود در سطح کارشناسی ارشد:
8- جزوه اکوسیستم بیابان دانشگاه گرگان
9- جزوه مسائل آب و خاک مناطق خشک دکتر زهتابیان دانشگاه تهران
10- جزوه بیابان زدائی دکتر زهتابیان دانشگاه تهران
11-جزوه اکوسیستم مناطق بیابانی1 دکتر زهتابیان دانشگاه تهران
12-جزوه اکوسیستم مناطق بیابانی2 دکتر زهتابیان دانشگاه تهران
13-جزوه فرسایش و کنترل آن دکتر احمدی دانشگاه تهران
14- جزوه مدیریت آب  مناطق خشک و نیمه خشک  دانشگاه گرگان

قیمت بسته دکتری بیابان زدایی  + هزینه پست پیشتاز
130000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com