آنه محمد توغدری

رتبه: ۴

دانشگاه تهران

رشته: مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان

رابطه آب و خاک و گیاه(ضریب ۳): ۸۰ ٪

اکولوژی(ضریب ۳): ۷۰ ٪

طرح آزمایشات(ضریب ۲): ۵۵ ٪

ژئومورفولوژی(ضریب ۲): ۴۵ ٪

حفاظت خاک و آبخیزداری(ضریب ۲): ۴۵ ٪

زبان عمومی و تخصصی(ضریب ۲): ۰

 

عبدالحسین آرامی

رتبه: ۵

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

رشته: مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی

رابطه آب و خاک و گیاه(ضریب ۳): ۵۷ ٪

اکولوژی(ضریب ۳): ۴۵ ٪

طرح آزمایشات(ضریب ۲): ۶۲ ٪

ژئومورفولوژی(ضریب ۲): ۶۰ ٪

حفاظت خاک و آبخیزداری(ضریب ۲): ۴۶ ٪

زبان عمومی و تخصصی(ضریب ۲): ۰

 

عبدالقیوم قیامی

رتبه: ۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

رشته: مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی

رابطه آب و خاک و گیاه(ضریب ۳): ۶۸ ٪

اکولوژی(ضریب ۳): ۵۶ ٪

طرح آزمایشات(ضریب ۲): ۴۴ ٪

ژئومورفولوژی(ضریب ۲): ۴۵ ٪

حفاظت خاک و آبخیزداری(ضریب ۲): ۴۲ ٪

زبان عمومی و تخصصی(ضریب ۲): ۱۵ ٪

 

اسماعیل سیلاخوری

رتبه: ۱۰

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته: مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی

رابطه آب و خاک و گیاه(ضریب ۳): ۳۱ ٪

اکولوژی(ضریب ۳): ۵۴ ٪

طرح آزمایشات(ضریب ۲): ۸۷ ٪

ژئومورفولوژی(ضریب ۲): ۴۰ ٪

حفاظت خاک و آبخیزداری(ضریب ۲): ۵۹ ٪

زبان عمومی و تخصصی(ضریب ۲): ۰