زبان: 25%
میوه کاری: 71%
خاکشناسی و گیاهشناسی: 81%
ازدیاد نباتات: 70%
فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت: 65%
سبزیکاری و گلکاری: 75%