فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

اصول تولید گیاهان باغبانی:
میوه های معتدله دکتر : جزوه دکتر راحمی شیراز
میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
گل کاری: جزوه گل کاری نادری تهران
سبزی کاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز
کتاب تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز

 فیزیولوژی درختان میوه:
جزوه فیزیولوژی درختان میوه دکتر دکتر راحمی دانشگاه شیراز
اصلاح درختان میوه:
جزوه اصلاح درختان میوه تکمیلی 1 دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران
جزوه  اصلاح درختان میوه تکمیلی 2 دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران
جزوه اصلاح درختان میوه دکتر راحمی دانشگاه شیراز

همراه با سوالات کنکور دکتری درختان میوه دانشگاه تهران سال های گذشته


قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش میوه کاری و فیزیولوژی و اصلاح میوه + هزینه پست پیشتاز
150000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir
منابع، آزمون، کنکور، دکتری، دکترا، باغبانی، نیمه متمرکز، 1392، میوه کاری، اصلاح درختان میوه ، فیزیولوژی درختان میوه ، علوم باغبانی، فضای سبز،