فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
5- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
6- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

اصول تولید گیاهان باغبانی:
7- میوه های معتدله دکتر : جزوه دکتر راحمی شیراز
8- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
9- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
10- گل کاری: جزوه گل کاری نادری تهران
11- سبزی کاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
12- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز

فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی:
13- جزوه فیزیولوژی گیاهان زینتی دکتر کافی دانشگاه تهران
14- جزوه گل کاری و فیزیولوژی گیاهان زینتی دکتر نادری دانشگاه تهران

اصلاح گیاهان زینتی:
15- اصلاح گیاهان زینتی دکتر نادری  دانشگاه تهران

سایر جزوات گیاهان زینتی که برای آزمون توصیه شده:
16- جزوه گل های آپارتمانی دکتر نادری دانشگاه تهران
17- جزوه چمن کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
18- جزوه گل کاری جلالی

قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش گیاهان زینتی  + هزینه پست پیشتاز
150000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com
منابع، آزمون، کنکور، دکتری، دکترا، باغبانی، نیمه متمرکز، 1392، گیاهان زینتی ، اصلاح  زینتی ، فیزیولوژی زینتی ، علوم باغبانی، فضای سبز، باغبانی گرایش زینتی