فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
5- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
6- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

اصول تولید گیاهان باغبانی:
7-میوه های معتدله دکتر : جزوه دکتر راحمی شیراز
8- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
9- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
10- گل کاری: جزوه گل کاری نادری تهران
11- سبزی کاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
12- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز


اصلاح سبزی ها:
13- جزوه اصلاح سبزی دکتر حسندخت دانشگاه تهران
14- جزوه اصلاح گیاهان جالیزی دکتر حسندخت دانشگاه تهران

فیزیولوژی سبزی ها:
15-فیزیولوژی سبزیجات دکتر دلشاد دانشگاه تهران
16- فیزیولوژی گیاهان جالیزی دکتر دلشاد دانشگاه تهران

سایر جزوات توصیه شده:
17- جزوه سبزی کاری  دوره کارشناسی دکتر  دلشاد دانشگاه تهران
18- جزوه سبزی کاری دوره کارشناسی دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران
19- جزوه سبزیجات گلخانه ای دکتر دلشاد دانشگاه تهران

قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش سبزی کاری  + هزینه پست پیشتاز
150000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com


منابع، آزمون، کنکور، دکتری، دکترا، باغبانی، نیمه متمرکز، 1392، سبزی کاری، اصلاح سبزی، فیزیولوژی سبزی، علوم باغبانی، فضای سبز،