دروس در سطح كارشناسی:
- اكولوژی:
1- 4 فصل اول اكولوژی اردكانی
-ماهی شناسی:
2- ماهی شناسی عمومی دكتر كیوانی
3- ماهی شناسی سیستماتیك رضا عسكری
4-شناخت آبزیان سحیلی ایگدری
5- جزوه ماهی شناسی خلاصه نویسی شده  شده توسط دانشجویان دكتری

 دروس در سطح كارشناسی ارشد:
-ژنتیك:
6- جزوه ژنتیك دوره كارشناسی دكتر فرهمند دانشگاه تهران
7جزوه ژنتیك دوره كارشناسی ارشد دكتر فرهمند دانشگاه تهران
8-جزوه ژنتیك دوره كارشناسی ارشد دكتر كلباسی دانشگاه تربیت مدرس
9-جزوه سیتوژنتیك دكتر كلباسی دانشگاه تربیت مدرس
10-جزوه مبانی اصلاح نژاد دكتر فرهمند دانشگاه تهران
-تغذیه:
11- جزوه تغذیه دوره كارشناسی دكتر فرهنگی دانشگاه تهران
12- جزوه تغذیه دوره كارشناسی ارشد دكتر فرهنگی دانشگاه تهران
13- جزوه تغذیه دكتر عابدیان دانشگاه تربیت مدرس
14- جزوه تغذیه تكمیلی دكتر عابدیان دانشگاه تربیت مدرس
-تكثیر و پرورش ماهی:
15-تكثیر و پرورش دوره كارشناسی ارشد دكتر امیری دانشگاه تهران
16- تكثیر و ژرورش تكمیلی دكتر احمدی
17- تكثیر و پرورش دكتر ایمانپور دانشگاه گرگان
-تكثیر و پرورش آبزیان:
18- جزوه دوره ارشد دكتر رفیعی دانشگاه تهران
19- جزوه تكثیر وژرورش دكتر فرید پاك
-بهداشت آبزیان:
20- جزوه دوره كارشناسی دكتر میرواقفی دانشگاه تهران
21- جزوه دوره كارشناسی ارشد دكتر میرواقفی دانشگاه تهران
-تكثیر و پرورش غذای زنده:
22- جزوه تكثیر پرورش غذای زنده دكتر نعمت الله
ی
-فیزیولوژی ماهی:
23-  جزوه دكتر امیری دانشگاه تهران
24- جزوه دكتر ایمانی دانشگاه  دانشگاه تربیت مدرس

قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 200000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com