1- جزوه پسماندها و بازیابی دكتر خراسانی دانشگاه تهران
2-جزوه آلودگی هوا دكتر میر غفاری دانشگاه صنعتی اصفهان
3- جزوه آلودگی آب و خاك دكتر میر غفاری دانشگاه صنعتی اصفهان
4-جزوه آلودگی صنعتی دكتر اسماعیلی دانشگاه تربیت مدرس
5- جزوه آلودگی دریا دكتر اسماعیلی دانشگاه تربیت مدرس
6- جزوه مدیریت مواد زائد دكتر محمدی  دانشگاه تربیت مدرس
7- جزوه آلودگی دریا دكتر ریاحی
8- جزوه شیمی آلاینده ها دكتر حمیدیان دانشگاه تهران
9- جزوه  آلودگی صنعتی دكتر حمیدیان دانشگاه تهران
10- جزوه مدیریت پسماندها دكتر  و مواد زائد دكتر یونسی دانشگاه تربیت مدرس
11- جزوه مدیریت مواد زائد جامد دكتر محمدی
12- جزوه مكان یابی و طراحی دفن دكتر نجفی

قیمت جزوات+ هزینه پست پیشتاز 110000 تومان
قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 110000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir