- آمار : کتاب آمار و احتمالات انتشارات پوران پژوهش
2- زراعت: کتاب مرجع جامع گیاهان زراعی جلد 1و2و3 انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی
3- اکولوژی و فیزیولوژی: اکولوژی انتشارات دیباگران- فیزیولوژی گیاهان زراعی انتشارات دیباگران
4- علف های هرز: جزوه علف های هرز دکتر راشد محصل
5- گیاهشناسی و اصول باغبانی: جزوه گیاهشناسی 1 ناهید حریری- جزوه اصول باغبانی دکتر نادری
6- طرح و آزمایشات : کتاب دکتر علیرضا اطمینان  انتشارات پوران پژوهشو کتاب طرح دکتر فواد فاتحی انتشارات دیباگران