تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند

ü    ژئومرفولوژی: 1- جزوه دکتر نظری سامانی(دانشگاه تهران)* 2- جزوه دکتر اختصاصی(دانشگاه یزد)*

 

ü    حفاظت خاک و آبخیزداری: 1- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه(دانشگاه تهران)*2- جزوه آبخیزداری دکتر ملکیان (دانشگاه تهران)*3- حفاظت خاک دکتر نخجوانی*

 

ü     

ü    مهندسی رودخانه: 1- جزوه مهندسی رودخانه دکتر سلاجقه(دانشگاه تهران)*

 

ü    مدیریت جامع حوزه آبخیز: جزوه دکتر صادقی(تربیت مدرس)*

 

ü    سازندهای کواترنر: دکتر فیض نیا(دانشگاه تهران)*

 

ü    مدیریت منابع آب: 1- جزوه هیدروژئولوژی دکتر مهدوی(دانشگاه تهران)* 2- جزوه منابع آب دکتر ملکیان(دانشگاه تهران)*3- منابع آب دکتر مهدوی( دانشگاه تهران)*

 

ü    کنترل سیلاب: جزوه کنترل سیلاب مهدوی*

 قیمت بسته دکتری آبخیزداری  + هزینه پست پیشتاز 

150000 تومان 

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir