دوستان گرامی به نظر میرسد سال جاری منابع درسی ازمون دکتری با تغییراتی همراه باشد بنابراین به شما توصیه می شود. تا اعلام رسمی منابع درسی توسط سازمان سنجش کمی در نحوه مطالعات خود با احتیاط عمل کنید'