در سال 1391 بود که کتاب 3 جلدی مرجع جامع گیاهان زراعی توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی به چاپ رسید؛ اینجانب نه مدعی انم که کتاب را بر اساس تجربیات کاریم نگاشته ام و نه امثال اینها...... اما در زمان نگارش کتاب که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشغول به فعالیت بودم از  منابع علمی دقیق و مستندی  استفاده کرده ام و این نقطه تمایز کتاب مذکور با سایر کتبی است که طی چند سال اخیر در کشور به چاپ رسیده است. زمانی که در حال تحقیق در رابطه با نگارش کتاب بودم با تضادهای قابل توجهی بین مطالب کتب پیشین و آنچه دانش امروز میگفت مواجه شدم. اگر چه این کتاب در زمینه نوع ارجاع مطلب  به رفرنس، از جایگاه رفیعی برخوردار است و تمامی مطالب چنان مستند است که جای شبه ای باقی نمی گزارد با این حال برای بعضی از دوستان در رابطه با این تناقضات یاد شده سوالاتی بوجود امده که تصمیم دارم در پست های آینده به آنها بپردازم.