تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند

چوب شناسی:
جزوه چوب شناسی میکروسکوپی دکتر کریمی دانشگاه تهران*- جزوه جوب شناسی میکروسکوپی دکتر کریمی دانشگاه تهران*- جزوه چوب شناسی دکتر پارساپژوه دانشگاه تهران*- جزوه چوب شناسی دکتر ضیاالدین حسینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان*- جزوه نکات مهم کلیه اساتید چوب شناسی دانشگاه گرگان- تهران- گیلان- زابل و تربیت دبیر شهید رجایی*

فیزیک چوب:
 جزوه حسین خان جان زاده* ( بسیار مهم)- جزوه دکتر کریمی دانشگاه تهران*-جزوه دکتر عنایتی دانشگاه تهران*

شیمی چوب :
کتاب دکتر میرشکرایی- جزوه شیمی چوب دكتر عبدالخانی دانشگاه تهران*

مکانیک چوب :
کتاب دکتر ابراهیمی- جزوه مكانیك چوب 1دكتر مدهوشی دانشگاه گرگان*-جزوه مكانیك چوب دكتر مدهوشی دانشگاه گرگان*

ذرجه بندی و بازاریابی:
جزوه استادارد و درجه بندی چوب دانشگاه تهران*


فرآوری های مرکب چوب:
جزوه تخته لایه دکتر دوست حسینی دانشگاه تهران*- جزوه تخته لایه دکتر خزائیان دانشگاه گرگان*- جزوه تخته خرده دکتر دوست حسینی دانشگاه تهران*-جزوه تخته فیبر دکتر ضیایی دانشگاه گرگان*

 دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه *
این منابع با راهنمایی تعدادی از نفرات برتر کارشناسی ارشد تهیه شده است

قیمت جزوات + هزینه پست 50000 تومان

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

نها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند

چوب شناسی:
جزوه چوب شناسی میکروسکوپی دکتر کریمی دانشگاه تهران*- جزوه جوب شناسی میکروسکوپی دکتر کریمی دانشگاه تهران*- جزوه چوب شناسی دکتر پارساپژوه دانشگاه تهران*- جزوه چوب شناسی دکتر ضیاالدین حسینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان*- جزوه نکات مهم کلیه اساتید چوب شناسی دانشگاه گرگان- تهران- گیلان- زابل و تربیت دبیر شهید رجایی*

فیزیک چوب:
 جزوه حسین خان جان زاده* ( بسیار مهم)- جزوه دکتر کریمی دانشگاه تهران*-جزوه دکتر عنایتی دانشگاه تهران*

شیمی چوب :
کتاب دکتر میرشکرایی- جزوه شیمی چوب دكتر عبدالخانی دانشگاه تهران*

مکانیک چوب :
کتاب دکتر ابراهیمی-جزوه مكانیك چوب 1 دكتر مدهوشی دانشگاه گرگان*- جزوه مكانیك چوب دكتر مدهوشی دانشگاه گرگان*

ذرجه بندی و بازاریابی:
جزوه در جه بندی و بازاریابی دانشگاه تهران*

صنایع خمیر و کاغذ:
کتاب تکنولوژی خمیر و کاغذ دکتر میرشکرایی- جزوه رنگبری خمیر و کاغذ دانشگاه تهران*- جزوه نکات مهم جروات اساتید مهم کاغذ سازی دانشگاههای تهران - گرگان-زابل*

دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه*

این منابع با راهنمایی تعدادی از نفرات برتر کارشناسی ارشد تهیه شده است

قیمت جزوات + هزینه پست  تومان 60000 تومان

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

برای  دانلود  رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1390 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/115

برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته چوب و كاغذ  بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56