تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - مطالب آذر 1391

مرجع جامع گیاهان زراعی

پنجشنبه 23 آذر 1391

1- جزوه پسماندها و بازیابی دكتر خراسانی دانشگاه تهران
2-جزوه آلودگی هوا دكتر میر غفاری دانشگاه صنعتی اصفهان
3- جزوه آلودگی آب و خاك دكتر میر غفاری دانشگاه صنعتی اصفهان
4-جزوه آلودگی صنعتی دكتر اسماعیلی دانشگاه تربیت مدرس
5- جزوه آلودگی دریا دكتر اسماعیلی دانشگاه تربیت مدرس
6- جزوه مدیریت مواد زائد دكتر محمدی  دانشگاه تربیت مدرس
7- جزوه آلودگی دریا دكتر ریاحی
8- جزوه شیمی آلاینده ها دكتر حمیدیان دانشگاه تهران
9- جزوه  آلودگی صنعتی دكتر حمیدیان دانشگاه تهران
10- جزوه مدیریت پسماندها دكتر  و مواد زائد دكتر یونسی دانشگاه تربیت مدرس
11- جزوه مدیریت مواد زائد جامد دكتر محمدی
12- جزوه مكان یابی و طراحی دفن دكتر نجفی

قیمت جزوات+ هزینه پست پیشتاز 110000 تومان
قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 110000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir

چهارشنبه 22 آذر 1391

دروس در سطح كارشناسی:
- اكولوژی:
1- 4 فصل اول اكولوژی اردكانی
-ماهی شناسی:
2- ماهی شناسی عمومی دكتر كیوانی
3- ماهی شناسی سیستماتیك رضا عسكری
4-شناخت آبزیان سحیلی ایگدری
5- جزوه ماهی شناسی خلاصه نویسی شده  شده توسط دانشجویان دكتری

 دروس در سطح كارشناسی ارشد:
-ژنتیك:
6- جزوه ژنتیك دوره كارشناسی دكتر فرهمند دانشگاه تهران
7جزوه ژنتیك دوره كارشناسی ارشد دكتر فرهمند دانشگاه تهران
8-جزوه ژنتیك دوره كارشناسی ارشد دكتر كلباسی دانشگاه تربیت مدرس
9-جزوه سیتوژنتیك دكتر كلباسی دانشگاه تربیت مدرس
10-جزوه مبانی اصلاح نژاد دكتر فرهمند دانشگاه تهران
-تغذیه:
11- جزوه تغذیه دوره كارشناسی دكتر فرهنگی دانشگاه تهران
12- جزوه تغذیه دوره كارشناسی ارشد دكتر فرهنگی دانشگاه تهران
13- جزوه تغذیه دكتر عابدیان دانشگاه تربیت مدرس
14- جزوه تغذیه تكمیلی دكتر عابدیان دانشگاه تربیت مدرس
-تكثیر و پرورش ماهی:
15-تكثیر و پرورش دوره كارشناسی ارشد دكتر امیری دانشگاه تهران
16- تكثیر و ژرورش تكمیلی دكتر احمدی
17- تكثیر و پرورش دكتر ایمانپور دانشگاه گرگان
-تكثیر و پرورش آبزیان:
18- جزوه دوره ارشد دكتر رفیعی دانشگاه تهران
19- جزوه تكثیر وژرورش دكتر فرید پاك
-بهداشت آبزیان:
20- جزوه دوره كارشناسی دكتر میرواقفی دانشگاه تهران
21- جزوه دوره كارشناسی ارشد دكتر میرواقفی دانشگاه تهران
-تكثیر و پرورش غذای زنده:
22- جزوه تكثیر پرورش غذای زنده دكتر نعمت الله
ی
-فیزیولوژی ماهی:
23-  جزوه دكتر امیری دانشگاه تهران
24- جزوه دكتر ایمانی دانشگاه  دانشگاه تربیت مدرس

قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 200000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com
جمعه 17 آذر 1391منابع آزمون دکتری محیط زیست-  آلودگی های محیط زیست
منابع آزمون دکتری محیط زیست -  بوم شناسی و مدیریت حیات وحش

منابع آزمون دکتری محیط زیست - ارزیابی محیط زیست
منابع آزمون دکتری  علوم باغبانی -  سبزیكاری ، فیزیولوژی و اصلاح سبزی
منابع آزمون دکتری  علوم باغبانی -میوه كاری فیزیولوژی و اصلاح میوه
منابع آزمون دکتری  علوم باغبانی -گیاهان زینتی
منابع آزمون دکتری  علوم باغبانی -گیاهان دارویی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای
منابع آزمون دکتری  علوم باغبانی- فیزیولوژی پس از برداشت
منابع آزمون دکتری  علوم باغبانی- بیوتكنولوژی و ژنتیك ملكولی
 
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی - تكنولوژی مواد غذایی
 
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی -  میكروبیولوژی مواد غذایی ، بهداشت مواد غذایی ، بیوتكنولوژی مواد غذایی
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی -شیمی مواد غذایی
 منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی- مهندسی صنایع غذایی
منابع آزمون دکتری- اقتصاد كشاورزی اقتصاد منابع طبیعی سیاست و توسعه كشاورزی
منابع آزمون دکتری بیولوژی و حفاظت چوب و كاغذ - بیولوژی و آناتومی چوب
منابع آزمون دکتری چوب شناسی و صنایع چوب حفاظت و اصلاح چوب
منابع آزمون دکتری بیولوژی و حفاظت چوب و كاغذ - صنایع چوب با فرآورده های مركب چوب
منابع آزمون دکتری بیولوژی و حفاظت چوب و كاغذ  - صنایع خمیر و كاغذ

منابع آزمون دکتری علوم خاك- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاك
منابع آزمون دکتری علوم خاك - بیولوژی و بیوتكنولوژی خاك بیولوژی خاك
منابع آزمون دکتری  علوم خاک -فیزیك و حفاظت خاك
منابع آزمون دکتری  علوم خاك -شیمی و حاصلخیزی خاك
منابع آزمون دکتری علوم دامی- فیزیولوژی دام
منابع آزمون دکتری علوم دامی- تغذیه دام تغذیه ،نشخواركنندگان تغذیه طیور ، تغذیه دام و طیور
منابع آزمون دکتری علوم دامی-اصلاح نژاد دام ،ژنتیك و اصلاح دام كم ، ژنتیك و اصلاح دام كیفی
منابع آزمون دکتری- هواشناسی کشاورزی
منابع آزمون دکتری- اصلاح نباتات (ژنتیك بیومتری)
منابع آزمون دکتری- فیزیولوژی گیاهان زراعی
منابع آزمون دکتری-اصلاح نباتات (ژنتیك مولكولی و مهندسی ژنتیك) ، بیوتكنولوژی كشاورزی
منابع آزمون دکتری-علوم علف های هرز ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز
منابع آزمون دکتری علوم و تکنولوژی بذر

منابع آزمون دکتری-حشره شناسی كشاورزی،(كنه- شناسی و سیستماتیك حشرات) سم شناسی و فیزیولوژی حشرات ، نماتدهای انگل حشرات ،فیزیولوژی و سم شناسی ،اكولوژی كنترل حشرات ، بیوسیستماتیك حشرات و كنه ها
 
منابع آزمون دکتری - بیماری شناسی گیاهی ، بیماریشناسی گیاهی ،قارچ شناسی ، بیماری شناسی گیاهی  نماتولوژی
 بیماری شناسی گیاهی  ، ویروس شناسی وبیماریهای ویروسی و گیاهی ، بیماری شناسی گیاهی ، كنترل بیولوژیك و بیماری های


منابع آزمون دکتری جنگلداری- جنگلداری و اقتصاد جنگل
منابع آزمون دکتری جنگلداری-جنگلداری و علوم جنگل
منابع آزمون دکتری جنگلداری-جنگلشناسی و اكولوژی جنگل

منابع آزمون دکتری شیلات- تکثیر و پرورش
منابع آزمون دکتری علوم مرتع، مرتعداری
منابع آزمون دکتری  بیابانزدایی
منابع آزمون دکتری آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)سه شنبه 7 آذر 1391

در حال حاضر جزوات این گرایش وجود ندارد اما در صورت نیاز شما امکان جمع آوری جزوات  از پذیرفته شدگان سال گذشته دانشگاه تهران  وجود دارد ، هزینه جمع آوری ، تکثیر و پست جزوات سری کامل مبلغ  ی (150000 تومان)  می باشد. در صورت تمایل با شماره های 09139380282 و09363422859 یا تماس حاصل نمائید

دوشنبه 6 آذر 1391

در حال حاضر جزوات این گرایش وجود ندارد اما در صورت نیاز شما امکان جمع آوری جزوات  از پذیرفته شدگان سال گذشته دانشگاه تهران  وجود دارد ، هزینه جمع آوری ، تکثیر و پست جزوات سری کامل مبلغ   (150000 تومان)  می باشد. در صورت تمایل با شماره های 09139380282 و09363422859 یا تماس حاصل نمائید.

 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها