مرجع جامع گیاهان زراعی http://seedresearch.mihanblog.com 2020-04-01T13:09:07+01:00 text/html 2016-06-05T01:52:34+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده مرجع جامع گیاهان زراعی http://seedresearch.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در سال 1391 بود که کتاب 3 جلدی مرجع جامع گیاهان زراعی توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی به چاپ رسید؛ اینجانب نه مدعی انم که کتاب را بر اساس تجربیات کاریم نگاشته ام و نه امثال اینها...... اما در زمان نگارش کتاب که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشغول به فعالیت بودم از &nbsp;</span><span style="font-size: medium;">منابع علمی دقیق و مستندی &nbsp;استفاده کرده ام و این نقطه تمایز کتاب مذکور با سایر کتبی است که طی چند سال اخیر در کشور به چاپ رسیده است. زمانی که در حال تحقیق در رابطه با نگارش کتاب بودم با تضادهای قابل توجهی بین مطالب کتب پیشین و آنچه دانش امروز میگفت مواجه شدم. اگر چه این کتاب در زمینه نوع ارجاع مطلب &nbsp;به رفرنس، از جایگاه رفیعی برخوردار است و تمامی مطالب چنان مستند است که جای شبه ای باقی نمی گزارد با این حال برای بعضی از دوستان در رابطه با این تناقضات یاد شده سوالاتی بوجود امده که تصمیم دارم در پست های آینده به آنها بپردازم.&nbsp;</span></div> text/html 2015-09-13T00:46:44+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری گرایش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی http://seedresearch.mihanblog.com/post/175 <div class="Menu"> <br> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 255);" href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت">&nbsp; منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/156" target="" title="">منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">&nbsp;<a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/122" target="_blank" title="منابع كنكور كارشناسی ارشد علوم و تكنولوژی بذر">منابع آزمون كارشناسی ارشد علوم و تكنولوژی بذر</a></font><font size="2"><span style=""> &nbsp;&nbsp; <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک">منابع&nbsp; آزمون کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی (کشاورزی اکولوژیک)</a></font><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 255);" dir="LTR"></span><a style="color: rgb(51, 51, 255);" href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد علف های هرز"><font color="#3333ff"> منابع آزمون کارشناسی ارشد علف های هرز</font><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;</span></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/172" target="" title="">منابع آزمون دکتری علف های هرز ( شناسایی و مبارزه با عف های هرز</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/1" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی">منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/232" target="" title="">منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی</a></font><font size="2"><span dir="LTR"> </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات">منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات</a></font><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="">&nbsp;</span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/62" target="" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی"> منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/188" target="_blank" title="" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"><font size="1">&nbsp;منابع دکتری علوم باغبانی و فضای سبز میوه كاری و فیزیولوژی و اصلاح میوه</font></a></b><br style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 17px;"></p><h1 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px; text-align: -webkit-center;" align="center"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/189" target="_blank" title="" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز گیاهان زینتی</a></font></h1><h1 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px; text-align: -webkit-center;" align="center"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/190" rel="bookmark" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">منابع دکتری علوم باغبانی و فضای سبز گیاهان دارویی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای</a></font></h1><h1 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px; text-align: -webkit-center;" align="center"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/192" rel="bookmark" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - سبزیكاری، فیزیولوژی و اصلاح سبزی</a></font></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/8" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی"> منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی<span style="">&nbsp;</span></a></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/24" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی">منابع آزمون کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی</a></font><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/211" target="" title="" style="font-family: tahoma;">منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی</a>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255); text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 255);" dir="LTR"></span><a style="color: rgb(51, 51, 255);" href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/26" target="" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی"> منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی</a></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/27" target="" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی">منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی </a></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/22" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- سازه های آبی"> منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- سازه های آبی </a></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/31" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری - منابع آب">منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- منابع آب</a></font><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes"> <br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/11" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- زهکشی">منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- زهکشی</a><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/11" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- زهکشی"><span style=""></span></a></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/45" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی">منابع آزمون کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی</a></font><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/39" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی">منابع کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی</a></font><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/34" target="_blank" title="منابع کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی">منابع<span style="">&nbsp; آزمون </span>ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی<span style="">&nbsp; </span></a></font><font size="2"><span dir="LTR"> </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/29" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد خاک شناسی (علوم خاک )">منابع آزمون کارشناسی ارشد خاک شناسی</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/229" target="" title="">منابع آزمون دکتری علوم خاک گرایش شیمی خاک</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/226" target="" title="">منابع آزمون دکتری علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی&nbsp;</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/181" target="" title="">منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی</a><br><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/166" target="" title="">منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="2">&nbsp;</font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span dir="LTR"></span></font><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/49" target="_blank" title="منابع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font>منابع آزمون&nbsp; کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی<span style="">&nbsp;&nbsp;</span></a><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a style="color: rgb(102, 51, 255);" href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/52" target="_blank" title="منابع کارشناسی ارشد محیطزیست">منابع آزمون کارشناسی ارشد<span style="">&nbsp; </span>منابع طبیعی -محیط زیست</a><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes"><span style="color: rgb(102, 51, 255);">&nbsp;</span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/209" target="" title="">منابع آزمون دکتری محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست</a><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/210" target="" title="">منابع آزمون دکتری محیط زیست گرایش ارزیابی و &nbsp;آمایش محیط زیست</a><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; color: rgb(51, 102, 255);"><a style="color: rgb(51, 102, 255);" href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/174" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد شیلات ">منابع آزمون كارشناسی ارشد شیلات گرایش تكثیر و پروش آبزیان</a><font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="2"><span dir="LTR"></span></font><span style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;&nbsp; </span><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/208" target="" title="">منابع آزمون دکتری شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان</a></p><font size="2"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span style=""></span></span></font> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span></font><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/55" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد بیابان زدایی">منابع آزمون کارشناسی ارشد بیابان زدایی<span style="">&nbsp;</span></a><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"> <span style="mso-spacerun:yes"></span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/170" target="" title="">منابع آزمون دکتری بیابان زدایی</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/57" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد مرتعداری">&nbsp;منابع ازمون کارشناسی ارشد مرتعداری</a></span><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/57" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد مرتعداری"> </a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/230" target="" title="">منابع آزمون دکتری مرتعداری ( علوم مرتع)&nbsp;</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(51, 102, 255);" dir="LTR"></span></font><a style="color: rgb(51, 102, 255);" href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/48" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد آبخیزداری">منابع آزمون کارشناسی ارشد آبخیز داری</a><font size="2"><span dir="LTR"> </span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/231" target="" title="">منابع آزمون دکتری آبخیزداری</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> </span></font><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/21" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی">منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/44" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد جنگلداری">منابع آزمون کارشناسی ارشد جنگلداری</a><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; <br></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/25" target="" title="منابع کارشناسی ارشد ترویج">&nbsp;منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی</a><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span></font><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/33" target="_blank" title="منابع ارشد توسعه روستایی"> منابع آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی</a></p> <font size="2"><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/75" target="_blank" title="ارشد چوب و کاغذ فراوری">منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و و فرآوری های چند سازه چوب</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب ، بیولوژی و حفاظت چوب">منابع آزمون کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب ، بیولوژی و حفاظت چوب</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font><a style="color: rgb(102, 51, 255);" href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/77" target="_blank" title="منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ">منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/184" target="_blank" title="">منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست</a></p> text/html 2015-09-08T03:46:00+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده تغییرات در منابع دکتری در سال ۱۳۹۴ http://seedresearch.mihanblog.com/post/243 دوستان گرامی به نظر میرسد سال جاری منابع درسی ازمون دکتری با تغییراتی همراه باشد بنابراین به شما توصیه می شود. تا اعلام رسمی منابع درسی توسط سازمان سنجش کمی در نحوه مطالعات خود با احتیاط عمل کنید' text/html 2015-09-07T23:42:08+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده معتبرترین منابع آزمون كارشناسی ارشد حشره شناسی كشاورزی http://seedresearch.mihanblog.com/post/26 <p>&nbsp;</p> <p><br></p> text/html 2015-09-03T03:00:40+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست http://seedresearch.mihanblog.com/post/52 <p align="center"><a id="apf4" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ibna.ir/images/docs/000014/n00014486-b.jpg&amp;imgrefurl=http://moosavi88.blogfa.com/88022.aspx&amp;usg=__7oatRWevUxBHDeW1XNnp5WzJEag=&amp;h=200&amp;w=200&amp;sz=18&amp;hl=fa&amp;start=5&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=CDpt_8WpIHSBGM:&amp;tbnh=104&amp;tbnw=104&amp;prev=/images?q=%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&amp;um=1&amp;hl=fa&amp;lr=&amp;sa=N&amp;ndsp=20&amp;tbs=isch:1"></a><a id="apf1" href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.msrt.ir/87News/Image%20Library/_t/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_jpg.jpg&amp;imgrefurl=http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/jsj/view10.aspx?Filter=1&amp;SortField=LinkTitle&amp;SortDir=Desc&amp;View=%7B209F2DB3-90BF-41DF-BDFD-323BA24301F5%7D&amp;usg=__61b1OGQeEUc6ublCPT6dyqyFvk8=&amp;h=118&amp;w=126&amp;sz=5&amp;hl=en&amp;start=2&amp;itbs=1&amp;tbnid=3tfu1Xrt01WYuM:&amp;tbnh=84&amp;tbnw=90&amp;prev=/images?q=%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&amp;hl=en&amp;sa=G&amp;gbv=2&amp;tbs=isch:1"></a><a id="ctl01_ctl09_NewsList_ctl00_lnkListNewsView2" href="http://www.uoz.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=0&amp;Site=DouranPortal&amp;Lang=fa-IR&amp;ItemID=2158&amp;mid=13987&amp;wVersion=Staging"></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://abu.ut.ac.ir/persian/ut.JPG&amp;imgrefurl=http://www.leader-khamenei.com/post-557.aspx&amp;usg=__KXCXJ0esdWbqxEfSeG-1G232Pjw=&amp;h=244&amp;w=330&amp;sz=15&amp;hl=fa&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=v3Gj90f4yE2SMM:&amp;tbnh=88&amp;tbnw=119&amp;prev=/images?q=%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&amp;um=1&amp;hl=fa&amp;lr=&amp;sa=G&amp;tbs=isch:1"></a></p> <p><br></p> text/html 2015-06-12T03:19:31+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده معتبرترین منابع ازمون كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی http://seedresearch.mihanblog.com/post/9 <br> text/html 2015-06-12T00:32:04+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی http://seedresearch.mihanblog.com/post/181 <p><br></p> text/html 2015-06-12T00:06:12+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون كارشناسی ارشد شیلات گرایش تكثیر و پرورش آبزیان http://seedresearch.mihanblog.com/post/174 <br> text/html 2015-06-11T23:54:16+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون کارشناسی ارشد آبخیزداری http://seedresearch.mihanblog.com/post/48 <p><br></p> text/html 2015-06-11T23:42:47+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون کارشناسی ارشد ارشد مرتعداری http://seedresearch.mihanblog.com/post/57 <p><br></p> text/html 2015-06-03T21:49:25+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون کارشناسی ارشد خاک شناسی ، منابع کارشناسی ارشد خاکشناسی، منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک، منابع کنکور ارشد خاکشناسی، منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم خاک http://seedresearch.mihanblog.com/post/29 <p align="center"><strong></strong><br></p> text/html 2015-01-24T09:49:26+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده کتاب مرجع جامع گیاهان زراعی http://seedresearch.mihanblog.com/post/242 <div style="text-align: justify;"><b style="font-size: medium;">سال 1391 کتاب 3 جلدی مرجع جامع گیاهان زراعی توسط این جانب مورد گردآوری و تدوین قرار گرفت. با توجه به این &nbsp;که در سال گذشته و بالاخص سال جاری دوستان زیادی از این کتاب به عنوان رفرنس برای شرکت در آزمون دکتری استفاده می نمایند و از سویی مطالبی در این کتاب 3 جلدی در چالش و گاهی متضاد با سایر کتب موجود در بازار نشر کشور وجود دارد، که شاید نیازمند &nbsp;توضیحات جامع تری باشند از این پس تصمیم دارم در پست هایی از این وبلاگ به توضیح این مطالب اختصاص دهم و امیدوارم که به شما خواننده محترم در درک بهنر مطالب کمک نماید.</b></div> text/html 2014-06-12T17:09:36+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده معتبرترین منابع آزمون كارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی سال 92 http://seedresearch.mihanblog.com/post/21 <p><br></p> text/html 2014-06-12T01:08:29+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده بهترین منابع ازمون کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی کشاورزی 93 http://seedresearch.mihanblog.com/post/1 <div id="postbody"><br></div> text/html 2014-06-12T00:57:14+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده معتبرترین منابع آزمون كارشناسی ارشد بیماری های گیاهی http://seedresearch.mihanblog.com/post/24 <p align="justify"><br></p><span style="text-decoration: underline;"></span> text/html 2014-06-12T00:38:01+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع كارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی 92 http://seedresearch.mihanblog.com/post/49 <div align="right"><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.aftab.ir/news/2006/feb/12/images/f457319f9d5937b33b8126c36113d1cd.jpg&amp;imgrefurl=http://www.kazeroun.ir/view/fullStory/newsid%3D3244&amp;usg=__vyiK2mVjjdABufZbzTSIDoNrRu8=&amp;h=312&amp;w=300&amp;sz=25&amp;hl=en&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=DHF34p65Bb_hlM:&amp;tbnh=117&amp;tbnw=113&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2585%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%2B%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%26um%3D1%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://abu.ut.ac.ir/persian/ut.JPG&amp;imgrefurl=http://www.leader-khamenei.com/post-557.aspx&amp;usg=__KXCXJ0esdWbqxEfSeG-1G232Pjw=&amp;h=244&amp;w=330&amp;sz=15&amp;hl=fa&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=v3Gj90f4yE2SMM:&amp;tbnh=88&amp;tbnw=119&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf2" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://dof.ir/Images/News/Larg_Pic/28-10-1388%255CIMAGE633994327958750000.jpg&amp;imgrefurl=http://dof.ir/Nsite/FullStory/%3FId%3D3267&amp;usg=__5Q4CaSMyb5PAua9etCy3P-AqNS8=&amp;h=336&amp;w=338&amp;sz=18&amp;hl=fa&amp;start=3&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=R-hgbhzkn5il-M:&amp;tbnh=118&amp;tbnw=119&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2585%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"></a>&nbsp;</div> <div align="right"><strong><font color="#3333ff">تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند</font></strong></div> <div align="center">&nbsp;<strong><font color="#cc0000"> </font><font color="#cc6600"><br></font></strong></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">مبانی زراعت&nbsp; و باغبانی&nbsp;:</div> <div align="right">&nbsp;كتاب اصول مبانی زراعت خواجه پور- </div> <div align="right">اصول و مبانی زراعت مظاهری فقط تا صفحه 200-</div> <div align="right">1- جزوه زراعت عمومی دكتر </div> <div align="right">2-جزوات خلاصه مباحث غلات-علوفه-صنعتی*</div> <div align="right">3- جزوه باغبانی عمومی دكتر نادری دانشگاه تهران *</div> <div align="right">كتاب تست اصول باغبانی&nbsp; انتشارات دیباگران</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">ترویج کشاورزی:</div> <div align="right">- کتاب&nbsp; اصول ترویج&nbsp; دکتر فمی دانشگاه پیام نور- </div> <div align="right">مباحث نوین در ترویج دکتر فمی و کلانتری- رهیافت ها و فنون مشارکت </div> <div align="right">4- جزوه ترویج کشاورزی دکتر ملک مدنی *</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">اقتصاد کشاورزی :اصول اقتصاد کشاورزی کوپاهی دانشگاه تهران-</div> <div align="right">5-&nbsp; جزوه اقتصاد عمومی دکتر یزدانی دانشگاه تهران*</div> <div align="right">6- جزوه اقتصاد خرد دکتر سلامی دانشگاه تهران*</div> <div align="right">7- جزوه اقتصاد خرد دکتر محسن نظری دانشگاه علامه طباطبایی تهران همراه با نکات کنکوری*</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">آمارو احتمالات : </div> <div align="right">کتاب آمار و احتمالات عبدالمجید رضایی- </div> <div align="right">8-جزوه آمار و احتمالات دکتر فرج الله پور*- </div> <div align="right">تست آمار و احتمالات دیباگران*</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">-مدیریت واحد های كشاورزی:</div> <div align="right">رونالد دی كی، </div> <div align="right">9- جزوه دانشگاه&nbsp; دكتر دهقانیان فردوسی مشهد*</div> <div align="right">10- جزوه مدیریت&nbsp;مزرعه &nbsp;دكتر اشراقی&nbsp; دانشگاه تهران*</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">11- دفترچه سوالات 5 سال اخیر* همراه با پاسخ نامه&nbsp; سال های 1385-1386-1387-1388-1389</div> <div align="right"> <p>قیمت جزوات +دفترچه سوالات 5 سال اخیر و &nbsp;هزینه پست 90000 تومان<br></p> <p>در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های&nbsp; 09139380282و 09363422859&nbsp; ویا نشانی <a href="mailto:%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8Cm_molla968@yahoo.com"><font color="#000000">الکترونیکیm_molla968@yahoo.com</font></a> </p> <p>ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران <a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir"><font color="#000000">mollazadeh@ut.ac.ir</font></a> تماس حاصل نمایید</p></div> <div align="right"> <p align="center">برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید<br><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a></p> <p style="text-align: center;">برای آشنایی با نام&nbsp; محل&nbsp; و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1390 بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p align="center"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/154">http://seedresearch.mihanblog.com/post/154</a><br></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای&nbsp; دانلود &nbsp;رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1390 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/115"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/115</font></a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته كشاورزی&nbsp; زراعت &nbsp;بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56</font></a></p></div> <div align="right"><span id="putphoto" onclick="this.innerHTML=null;"><span id="putphoto" onclick="this.innerHTML=null;"></span></span></div> <div align="right"><span id="putphoto" onclick="this.innerHTML=null;"><span id="putphoto" onclick="this.innerHTML=null;"><span id="putphoto" onclick="this.innerHTML=null;"></span></span></span>&nbsp;</div> text/html 2014-06-12T00:19:07+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد علف های هرز 93 http://seedresearch.mihanblog.com/post/7 <div><font color="#009900"></font>&nbsp;</div> <div><font color="#009900"><a id="apf1" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://dof.ir/Images/News/Larg_Pic/29-9-1388%255CIMAGE633969851845066250.jpg&amp;imgrefurl=http://www.dof.ir/Nsite/FullStory/%3FId%3D2691&amp;usg=__quHT8wP5d2hfJ9EaNtA9E9Su9r0=&amp;h=336&amp;w=376&amp;sz=22&amp;hl=en&amp;start=2&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=Y9wLgjjkov7zRM:&amp;tbnh=109&amp;tbnw=122&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2585%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25DA%2586%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://dof.ir/Images/News/Larg_Pic/1-8-1388%255CIMAGE633919823575000000.jpg&amp;imgrefurl=http://www.dof.ir/Nsite/FullStory/%3FId%3D352&amp;usg=__1vy4aaeQI3G4KQUEo0NidcKGO1s=&amp;h=318&amp;w=249&amp;sz=13&amp;hl=en&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=DFRv8Dblh1TTFM:&amp;tbnh=118&amp;tbnw=92&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2585%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%2B%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25AF%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"></a></font></div> <div><font color="#009900"></font>&nbsp;</div><br><div><font color="#009900">تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند</font></div> <div><font color="#009900"></font>&nbsp;</div> <div><font color="#000000"></font>&nbsp;</div> <div><strong><font color="#3333ff">-گیاه شناسی ضریب 2</font></strong></div> <div> <p>1- گیاهشناسی 1 جزوه دکتر&nbsp; ناظری دانشگاه تهران*</p> <p>2-&nbsp; گیاهشناسی 1&nbsp; جزوه دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران- ابوریحان *<br></p> <p>- کتاب تست &nbsp;آناتومی و مورفولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران&nbsp;</p> <p>3- 'گیاهشناسی2 جزوه دکتر ناظری دانشگاه تهران *</p> <p>4- گیاهشناسی 2&nbsp; جزوه دکتر صانعی شریعت پناهی دانشگاه تهران*<br></p> <p>- گتاب تست سیستماتیک دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران- <br></p></div> <p></p> <p><strong><font color="#3366ff">۲-علف های هرز ضریب 2</font></strong></p> <p>5-جزوه علف های هرز دکتر علیزاده دانشگاه تهران*</p> <p>6-جزوه علف های هرز دکتر باغستانی و اسکندر زند دانشگاه تهران -ابوریحان*</p> <p>7-جزوه علف های هرز دکتر&nbsp;محمد حسن راشد محصل&nbsp;دانشگاه فردوسی مشهد*<br></p> <p>8-جزوه علف های هرز رسولزاده دانشگاه تهران*</p> <p>- كتاب علف های هرز دكتر غدیریان</p> <p><strong><font color="#6600cc">۳-&nbsp;اصول مبارزه با آفات و بیماری ها ضریب 2</font></strong></p> <p>9 -جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر رسولی دانشگاه تهران*</p> <p>10- جزوه اصول مبارزه با آفات سراج دانشگاه چمران&nbsp;&nbsp; اهواز*</p> <p>11-&nbsp; جزوه مبارزه مقدماتی با آفات دکتر عبادی صنعتی اصفهان*<br></p> <p>12-جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر&nbsp;احمد زاده&nbsp;دانشگاه تهران* <br><br>13- جزوه اصول مبارزه با بیماری های دکتر شریفی دانشگاه تهران*</p> <p>14- اصول مبارزه با بیماری های علیزاده*-( خلاصه روستایی و آهو منش )<br></p> <p>تست اصول مبارزه با آفات و بیماری ها انتشارات پوران پژوهش<br></p> <p><strong><font color="#3366ff">۴-اصول باغبانی ضریب 3</font></strong></p> <p>کتاب اصول باغبانی خوشخوی</p> <p>15- جزوه گل کاری دکتر نادری دانشگاه تهران*</p> <p>16- جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد دانشگاه تهران*</p> <p>17- جزوه میوه کاری ارشادی دانشگاه بوعلی همدان*</p> <p>18- جزوه باغبانی عمومی دكتر نادری*</p> <p><font color="#3333ff"><strong>۵-اصول زراعت ضریب 3</strong></font></p> <p>کتاب اصول و مبانی زراعت مظاهری و مجنون حسینیکتاب مبانی زراعت خواجه پور۳</p> <p>19- جزوه زراعت ( غلات- صنعتی- علوفه) *-</p> <p>20&nbsp; جزوه اصول زراعت دكتر&nbsp; ناصر علوی دانشگاه باهنر كرمان ( خلاصه خواجه پور ) <br></p> <p>*تست زراعت دیباگران حسن حیدری</p> <p>21- دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه*</p> <p>در صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و۰۹۳۶۳۴۲۲۸۵۹ ویا باآدرس تماس <a href="mailto:%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AFm_molla968@yahoo.com">بگیرید</a>&nbsp;</p> <p><a href="mailto:m_molla968@yahoo.com">m_molla968@yahoo.com</a></p> <p><a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir">mollazadeh@ut.ac.ir</a></p> <p>قیمت جزوات برای دریافت حضوری 120000 تومان</p> <p>قیمت برای دریافت با پست سفارشی 130000 تومان ( تحویل 7 تا 10 روز )</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید<br><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a></p> <p style="text-align: center;">برای آشنایی با نام&nbsp; محل&nbsp; و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1390 بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <div style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/120">http://seedresearch.mihanblog.com/post/120</a></div> <p style="text-align: center;" align="right">برای&nbsp; دانلود &nbsp;رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1390 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/115"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/115</font></a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته كشاورزی&nbsp; علف های هرز&nbsp; بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56"><font color="#218dd1"><br>http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56</font></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;برای آشنایی با لیست دروس دوره کارشناسی ارشد علف های هرز بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <div style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/128">http://seedresearch.mihanblog.com/post/128</a><br><br><br><div><font color="#009900" size="2"><strong>برای دریافت منابع&nbsp; دکتری&nbsp; علف های هرز&nbsp; به لینک زیر مراجعه کنید<br><br></strong></font></div><div style="text-align: center;">http://seedresearch.mihanblog.com/post/172</div><br></div> text/html 2014-06-12T00:14:16+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی 93 http://seedresearch.mihanblog.com/post/27 <p><font color="#000000"><a id="apf4" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://jashnvareh.um.ac.ir/parameters/jashnvareh/filemanager/%D8%A2%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7/Ferdowsi%20Arm%20200.jpg&amp;imgrefurl=http://jashnvareh.um.ac.ir/&amp;usg=__0r0icav2uKgXjKhuOdzX_-Fpz7A=&amp;h=1278&amp;w=1000&amp;sz=106&amp;hl=en&amp;start=5&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=JE7RjuxteGBgzM:&amp;tbnh=150&amp;tbnw=117&amp;prev=/images?q=%D8%A2%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&amp;um=1&amp;hl=en&amp;tbs=isch:1"><br></a></font></p> <p><br></p> <p>&nbsp;<strong>تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 102);">بسته شماره 1</span><br></strong></p> <p>ریاضیات :</p> <p>&nbsp; ریاضیات برای صنایع غذایی فرهمند&nbsp; و یا&nbsp; کتاب خالد احمد الی قابل توصیه است&nbsp; </p> <p style="font-weight: bold;">شیمی موادغذایی:</p> <p>1- جزوه دکتر&nbsp;حامدی دانشگاه تهران*- کتاب پارسه-</p> <p>2- جزوه شیمی موادغذایی 1 دکتر فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد*</p> <p>3- جزوه شیمی موادغذایی 2 دکتر فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد *</p> <p>4- جزوه شیمی مواد غذایی دکتر احمدی دانشگاه تبریز*<br></p> <p style="font-weight: bold;">تکنولوژی:قند:</p> <p>کتاب&nbsp; شکر مصباحی - <br></p> <p>5- جزوه تکنولوژی&nbsp;قند دانشگاه فردوسی مشهد &nbsp; * <br></p> <p>6-&nbsp; جزوه قند دکتر لبافی دانشگاه تهران*</p> <p style="font-weight: bold;">لنیات:</p> <p>کتاب پارسه- <br></p> <p>7- جزوه خسروشاهی دانشگاه ارومیه*</p> <p>8- جزوه صنایع لبنیات دکتر مرتضوی دانشگاه فردوسی مشهد*</p> <p>9- جزوه لبنیات دکتر حصاری دانشگاه تبریز*<br></p> <p>&nbsp;ا<span style="font-weight: bold;">صول نگهداری موادغذایی :</span></p> <p>کتاب پارسه-</p> <p>10- جزوه&nbsp; دکتر کبیری دانشگاه صنعتی اصفهان*</p> <p>11- جزوه نگهداری&nbsp; مواد غذایی دکتر بهادری قدوسی دانشگاه فردوسی مشهد*</p> <p>12- اصول نگهداری دکتر سهراب معینی دانشگاه تهران*<br></p> <p>کنسرو:کتاب پارسه-&nbsp; <br></p> <p>13- جزوه کنسرو دکتر فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد*- <br></p> <p>14- جزوه كنسرو دكتر سهراب معینی دانشگاه تهران*</p> <p style="font-weight: bold;">روغن:</p> <p>کتاب پارسه- <br></p> <p>15- جزوه تکنولوژی روغن دکتر حداد خداپرست دانشگاه فردوسی مشهد ( بخش دوم )*</p> <p>16- جزوه جایگزین های روغن دکتر حداد خداپرست دانشگاه فروسی مشهد*</p> <p>18 و 17- جزوه روغن دانشگاه صنعتی اصفهان + جزوه روغن&nbsp; کتر حصاری دانشگاه تبریز*<br></p> <p><span style="font-weight: bold;">غلات</span>:</p> <p>کتاب پارسه-</p> <p>19- جزوه کدیور دانشگاه صنعتی اصفهان *</p> <p>طراحی کارخانه: <br></p> <p>20-جزوه شاهدی دانشگاه صنعتی اصفهان*-</p> <p>21- جزوه دکتر اسماعیلی&nbsp; دانشگاه گرگان*</p> <p>22- جزوه&nbsp;&nbsp; دانشگاه فردوسی مشهد*</p> <p>23- جزوه دکتر کلباسی دانشگاه تهران*<br></p> <p>&nbsp;ا<span style="font-weight: bold;">صول مهندسی </span>:</p> <p>کتاب پارسه-</p> <p>24-جزوه شاهدی دانشگاه صنعتی اصفهان*</p> <p>25- جزوه اصول مهندسی مواد غذایی دکتر رضوی دانشگاه فردوسی مشهد*</p> <p><span style="font-weight: bold;">میکروبیوبوژی مواد غذایی: </span><br></p> <p>کتاب پارسه- <br></p> <p>26- جزوه دکتر فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد*</p> <p>27- جزوه دکتر نیک پور دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات*<br></p> <p>&nbsp;28- سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه*</p> <p>29- زبان تخصصی رشته صنایع غذایی*</p> <p>در صورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859&nbsp; و09139380282یا نشانی <a href="mailto:%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8Cm_molla968@yahoo.com"><font color="#000000">الکترونیکیm_molla968@yahoo.com</font></a> </p> <p>ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران <a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir"><font color="#000000">mollazadeh@ut.ac.ir</font></a> تماس حاصل نمایید</p> <p><br></p> <p>قیمت جزوات برای دریافت حضوری 150000 تومان <br></p> <p>قیمت جزوات برای&nbsp; دریافت با پست سفارشی ( تحویل 7 تا 10 روز ) 160000 تومان<br></p> <p align="left"><br></p><p align="center"><br>برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید<br><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای آشنایی با نام&nbsp; محل&nbsp; و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1391 بر روی لینک زیر کلیک کنید</p><p style="text-align: center;" align="right">http://seedresearch.mihanblog.com/post/176</p> <p style="text-align: center;" align="right">برای&nbsp; دانلود &nbsp;رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1391 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/115">http://seedresearch.mihanblog.com/post/115</a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته صنایع غذایی بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56">http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56</a></p> <p style="text-align: center;" align="right">در صورت نیاز&nbsp; به اساتید مجرب برای تدریس خصوصی دروس&nbsp;برای آزمون ارشد صنایع غذایی بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/17">http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/17</a>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="right">&nbsp;</p> <p>&nbsp;<font color="#ffffff">جزوات ارشد صنایع غذایی - جزوات کارشناسی ارشد صنایع غذایی- جزوات کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی</font></p><font color="#cc0000"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 20pt;" lang="FA"><font size="2"><o:p></o:p></font></span></font> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="ltr" class="MsoNormal"><span><o:p><font face="Calibri" size="3"></font></o:p></span></p> <p></p> text/html 2014-06-11T22:02:37+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده معتبرترین منابع آزمون كارشناسی ارشد بیابان زدایی 93 http://seedresearch.mihanblog.com/post/55 <p>&nbsp;</p> <p><a id="apf4" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ibna.ir/images/docs/000014/n00014486-b.jpg&amp;imgrefurl=http://moosavi88.blogfa.com/88022.aspx&amp;usg=__7oatRWevUxBHDeW1XNnp5WzJEag=&amp;h=200&amp;w=200&amp;sz=18&amp;hl=fa&amp;start=5&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=CDpt_8WpIHSBGM:&amp;tbnh=104&amp;tbnw=104&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA%25DB%258C%2B%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://abu.ut.ac.ir/persian/ut.JPG&amp;imgrefurl=http://www.leader-khamenei.com/post-557.aspx&amp;usg=__KXCXJ0esdWbqxEfSeG-1G232Pjw=&amp;h=244&amp;w=330&amp;sz=15&amp;hl=fa&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=v3Gj90f4yE2SMM:&amp;tbnh=88&amp;tbnw=119&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://dof.ir/Images/News/Larg_Pic/9-10-1388%255CIMAGE633977746173307500.jpg&amp;imgrefurl=http://dof.ir/Nsite/FullStory/%3FId%3D2907&amp;usg=__TBv13JWshRR-EvtY23c4WZ1tFfc=&amp;h=876&amp;w=542&amp;sz=91&amp;hl=en&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=N5KlOyJmYy7S4M:&amp;tbnh=146&amp;tbnw=90&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2585%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"></a></p> <p>تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند</p> <p><br></p> <p><strong>-هیدرولوژی ضریب 2</strong></p> <p>کتاب هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد 1 و2و&nbsp; کتاب هیدرولوژی امین علیزاده</p> <p>1- جزوه هیدرولوژی دكتر خلیلی دانشگاه تهران* ( آپدیت جدید )</p> <p>2- جزوه مهندسی سازه های&nbsp; هیدرولوزیكی و&nbsp;حافظ آب و خاك &nbsp; دانشگاه تهران*<br></p> <p><strong>&nbsp; حفاظت خاك :</strong></p> <p>3- جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*</p> <p>4- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران* ( آپدیت جدید 1389 )</p> <p>5- جزوه حفاظت خاک&nbsp; دانشگاه رازی كرمانشاه*</p> <p>6-جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران* ( آپدیت جدید 1389 ) </p> <p>7-جزوه آبخیز&nbsp;داری&nbsp; دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*</p> <p>8- جزوه دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان&nbsp;*</p> <p><strong>3-&nbsp; ژئومورفولوژی</strong></p> <p>9-جزوه ژیومورفولوژی 1 دکتر اختصاصی دانشگاه یزد*</p> <p>10- جزوه ژئومورفولوژی 2 دکتر اختصاصی دانشگاه یزد*</p> <p>11- جزوه ژئومورفولوژی&nbsp; دكتر اونق1 دانشگاه گرگان*- </p> <p>12- جزوه&nbsp; ژئومورفولوژی بادی&nbsp; دكتر اختصاصی دانشگاه یزد* -</p> <p>&nbsp;13- جزوه ژئومورفولوژی&nbsp; دكتر نظری دانشگاه تهران </p> <p><strong>4- مرتعداری ضریب 2</strong></p> <p>کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم</p> <p>&nbsp;-کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی</p> <p>- کتاب پایش برای&nbsp; اکولوزی و حفاظت </p> <p>14- جزوه دکتر ارزانی&nbsp; قدیم دانشگاه تهران*- </p> <p>15- جزوه دكتر ارزانی جدید دانشگاه تهران *</p> <p>كتاب كیفیت علوفه دكتر ارزانی<br></p> <p><strong>5- خاک های مناطق خشک ضریب 2</strong></p> <p>16- جزوه دکتر محمد جعفری* ذانشگاه تهران-</p> <p>&nbsp;کتاب مبانی خاک شناسی دکتر جعفری و سرمدیان- </p> <p>17- جزوه خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان*</p> <p>18- دفترچه سوالت 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه**</p> <p><br></p> <p>در صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 و یا&nbsp; شماره تلفن&nbsp; 09139380282آدرس پست <a href="mailto:%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9m_molla968@yaho.com"><font color="#000000">الکترونیکm_molla968@yaho.com</font></a></p> <p>ویا به آدرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران <a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir"><font color="#000000">mollazadeh@ut.ac.ir</font></a> تماس حاصل نمایید </p> <p>قیمت جزوات برای دریافت حضوری&nbsp; 80000 تومان</p> <p>قیمت جزوات برای دریافت پستی ( 7 تا 10 روز ) 90000 تومان</p> <p align="center">برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید<br><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a></p> <p style="text-align: center;">برای آشنایی با نام&nbsp; محل&nbsp; و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1391 بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;"><u><font color="#0000ff"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/152">http://seedresearch.mihanblog.com/post/152</a></font></u><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/108"></a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای&nbsp; دانلود &nbsp;رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1391 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/115"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/115</font></a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته&nbsp; بیابان زدایی &nbsp;&nbsp;بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56</font></a></p> <p>&nbsp;</p> <p></p> text/html 2014-06-03T23:16:05+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی ، منابع کارشناسی ارشد باغبانی 93 برای آزمون سال 1394، منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی http://seedresearch.mihanblog.com/post/62 <div class="owner_photo clearfix"><strong></strong></div> <p><font color="#009900"><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://abu.ut.ac.ir/persian/ut.JPG&amp;imgrefurl=http://www.leader-khamenei.com/post-557.aspx&amp;usg=__KXCXJ0esdWbqxEfSeG-1G232Pjw=&amp;h=244&amp;w=330&amp;sz=15&amp;hl=fa&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=v3Gj90f4yE2SMM:&amp;tbnh=88&amp;tbnw=119&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"><strong></strong></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.drdastgheib.com/showimage.aspx%3Fpath%3DFiles_Upload%255C110.jpg%26Width%3D170&amp;imgrefurl=http://www.drdastgheib.com/detail.asp%3Flang_id%3D1%26id%3D186&amp;usg=__jBcuNb23gvxW0SQAezYjzmnJs9w=&amp;h=205&amp;w=170&amp;sz=8&amp;hl=fa&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=2LmMRstsCxiViM:&amp;tbnh=105&amp;tbnw=87&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2585%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf2" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://dof.ir/Images/News/Larg_Pic/28-10-1388%255CIMAGE633994327958750000.jpg&amp;imgrefurl=http://dof.ir/Nsite/FullStory/%3FId%3D3267&amp;usg=__5Q4CaSMyb5PAua9etCy3P-AqNS8=&amp;h=336&amp;w=338&amp;sz=18&amp;hl=fa&amp;start=3&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=R-hgbhzkn5il-M:&amp;tbnh=118&amp;tbnw=119&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2585%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1"></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.blogsky.com/users/blogs/logo/gilanuni.gif&amp;imgrefurl=http://gilanuni.blogsky.com/category/cat-4/&amp;usg=__lLEVKIW4S_Pk0mO8socPrqWrHoQ=&amp;h=159&amp;w=128&amp;sz=15&amp;hl=en&amp;start=13&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=0dvNiaBRGP-l_M:&amp;tbnh=97&amp;tbnw=78&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25DA%25AF%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://gustc.tripod.com/pictures/logo1.gif&amp;imgrefurl=http://gustc.tripod.com/&amp;usg=__BixhBvFoLzFHrP8A6zT4zpnGxHo=&amp;h=115&amp;w=118&amp;sz=3&amp;hl=en&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=iGuzZmAkqofwrM:&amp;tbnh=86&amp;tbnw=88&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25DA%25AF%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1"></a><a id="apf0" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://gustc.tripod.com/pictures/logo1.gif&amp;imgrefurl=http://gustc.tripod.com/&amp;usg=__BixhBvFoLzFHrP8A6zT4zpnGxHo=&amp;h=115&amp;w=118&amp;sz=3&amp;hl=en&amp;start=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=iGuzZmAkqofwrM:&amp;tbnh=86&amp;tbnw=88&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25DA%25AF%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1"></a></font></p> <p><font color="#009900"><strong>تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند</strong></font></p><br><p><b><font size="2">جزوات امسال نسبت به سال گذشته 7 تغییر ایجاد شده که هدف از این تغییرات بالا بردن سطح کیفیت علمی جزوات بوده است.</font></b><br><font color="#009900"><strong></strong></font></p> <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>منابع کارشناسی ارشد باغبانی 93</b></font><br></div> <p><strong>&nbsp;منابع نهایی&nbsp;معرفی شده&nbsp;رشته باغبانی&nbsp;بعد ازمشورت با تعداد زیادی از نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد این رشته در سال های 86،87،88،89،90و91 و92<br></strong></p> <p align="center"><strong></strong><strong><font color="#ff6666">&nbsp;</font></strong> </p><p><strong>- <font color="#000099">میوه کاری ضریب 3</font> </strong></p> <p><strong>میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری:&nbsp;</strong></p> <p><strong>1,2- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی دانشگاه تهران* ( تایپی)&nbsp; <br></strong></p> <p><strong>3- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان * ( تایپی)-&nbsp; <br></strong></p> <p><strong>4- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر فتوحی دانشگاه گیلان* ( تایپی)&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><strong>میوه معتدله:</strong></p> <p><strong>5- جزوه&nbsp;&nbsp;میوه های معتدله ارشادی دانشگاه بوعلی همدان* ( تایپی)&nbsp; <br></strong></p> <p><strong>6- جزوه میوه معتدله راحمی دانشگاه شیراز*&nbsp; خلاصه كتاب وست ود ( این كتاب توسط آقای رسولزادگان نیز ترجمه شده است )( دست نویس ) <br></strong></p> <p><strong>7- جزوه منتخب مطالب مهم میوه معتدله *از جزوات (میوه معتدله دکتر کورش وحدتی دانشگاه تهران واحد ابوریحان، جزوه میوه های معتدله دکتر ارزانی دانشگاه تربیت مدرس تهران- جزوه میوه های خشک دکتر فتاحی دانشگاه تهران ، جزوه میوه معتدله دکتر طلایی دانشگاه تهران) ( دست نویس )</strong></p> <p><strong>8-جزوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران*( تایپی)&nbsp; <br></strong></p> <p><strong>9-جزوه نکات کنکوری دانه ریز دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان * ( تایپی )-</strong></p> <p><strong>کتاب میوه&nbsp; های دانه ریزجلیلی مرندی-</strong></p><strong>کتاب میوه کاری (عمومی و خصوصی): تشریح کامل میوه های معتدله، نیمه گرمسیری، گرمسیری و ریز، به همراه توضیح سوالات میوه کاری کنکور کارشنانسی ارشد&nbsp;باغبانی دانشگاه های دولتی و آزاد سال های 1371-1389 نگارش اقای عبدالله خدیوی است </strong> <p></p> <p><font color="#3333ff"><strong>گل کاری وسبزی کاری ضریب 3</strong></font></p> <p><strong>گل کاری:</strong></p> <p><strong>10-جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز* ( تایپی ) <br></strong></p> <p><strong>11-جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران*( تایپی )&nbsp; <br></strong></p> <p><strong>12-جزوه مطالب مهم درس گل کاری از کتاب دکتر کافی دانشگاه تهران* ( دست نویس )<br></strong></p> <p><strong>سبزی کاری :</strong></p> <p><strong>13-(جدید) جزوه سبزی کاری&nbsp; دکتر صالحی دانشگاه تهران* ( دست نویس ) <br></strong></p> <p><strong>&nbsp;14- جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران* ( دست نویس ) <br></strong></p> <p><strong>15- جزوه سبزی کاری دکتر دشتی دانشگاه بوعلی همدان * ( دست نویس ) <br></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><font color="#3333ff"><strong>&nbsp;ازدیاد نباتات ضریب 2</strong></font></p> <p><strong>کتاب ازدیاد نباتات خوشخوی جلد ۱تا ۳ -</strong></p> <p><strong>16-جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران&nbsp;* ( دست نویس ) <br></strong></p> <p><strong>17- جزوه ازدیاد نباتات دکتر صالحی شیراز* ( دست نویس ) <br></strong></p> <p><strong>18- جزوه ازدیاد نباتات كورش وحدتی دانشگاه تهران -واحد ابوریحان* ( دست نویس) <br></strong></p> <p><strong>۴-<font color="#3333ff">خاک شناسی وگیاه شناسی ضریب 2</font></strong></p> <p><strong>19-(جدید) جزوه خلاصه گیاهشناسی اساتید مختلف&nbsp; دانشگاه تهران* ( دست نویس ) - خلاصه شده توسط رتبه های برتر&nbsp; <br></strong></p> <p><strong>کتاب تست&nbsp;&nbsp; تشریح و فیزیولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران&nbsp;</strong></p> <p><strong>20- گیاهشناسی 1 ناهید حریری دانشگاه تهران - ابوریحان* ( تایپی )</strong></p> <p><strong>21- 'گیاهشناسی2&nbsp; ( سیستماتیک ) جزوه دکتر ناظری&nbsp; ( دست نویس )* - </strong><strong></strong></p> <p><strong>22-&nbsp; گیاهشناسی 2 ( سیستماتیک ) جزوه صانعی شریعت پناهی انشگاه تهران ( تایپی)</strong></p> <p><strong>&nbsp;كتاب تست سیستماتیک دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران</strong></p> <p><strong>23-- خاک شناسی جزوه دکتر&nbsp;میرحسینی دانشگاه تهران ( تایپی )*&nbsp; <br></strong></p> <p><strong>24-(جدید)&nbsp; خاک شناسی دکتر ترابیان * ( دست نویس&nbsp; ) <br></strong></p> <p><strong><br></strong></p><p><strong>تست خاک شناسی عمومی دیباگران</strong></p> <p><font color="#3333ff"><strong>۵- فیزیولوژی وفیزیولوژی پس از برداشت ضریب 2</strong></font></p> <p><strong>فیزیولوژی پس از برداشت:</strong></p> <p><strong>کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی</strong></p> <p><strong>25- جزوه فیزیولوژی پس ازبرداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران* ( دست نویس ) <br></strong></p> <p><strong>26-(جدید)&nbsp; جزوه خلاصه فیزیولوژی&nbsp; پس از برداشت دکتر راحمی وسایر اساتید&nbsp; * ( دست نویس ) خلاصه نویسی شده توسط رتبه های برتر <br></strong></p> <p><strong>27- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان* ( تایپی ) <br></strong></p> <p><strong>فیزیولوژی گیاهی :</strong></p> <p><strong>28-جزوه فیزیولوژی گیاهی مستوفی دانشگاه تهران* ( تایپی ) <br></strong></p> <p><strong>29 - &nbsp;جزوه فیزیولوژی گیاهی&nbsp; دانشگاه لرستان * ( تایپی ) <br></strong></p> <p><strong>30- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه شیراز* ( تایپی ) <br></strong></p> <p><strong>31- (جدید) جزوه زبان تخصصی باغبانی *<br></strong></p><strong>32- دفترچه سوالات کارشناسی ارشد**&nbsp; به همراه پاسخ نامه سال های 1385-1386-1387-1388- 1389-1390-1391-1392<br>همین طور کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد باغبانی تالیف جلال خورشیدی که به همه شرکت کنندگان مطالعه ان را توصیه می کنم <br></strong> <p><strong>درصورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859 ویا ادرس پشت الکترونیک </strong><a href="mailto:m_molla968@yahoo.com"><font color="#668822"><strong>m_molla968@yahoo.com</strong></font></a><strong>&nbsp; </strong></p> <p><strong>ویا پست الکترونیک رسمی من در دانشگاه تهران به </strong><a href="mailto:%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3mollazadeh@ut.ac.ir"><font color="#668822"><strong>ادرسmollazadeh@ut.ac.ir</strong></font></a><strong>&nbsp; تماس حاصل نمایید </strong></p> <p><strong>قیمت کلیه جزوات+&nbsp; دفترچه سوالات 6&nbsp; سال اخیر <br></strong></p> <p><strong>خرید حضوری 160000 تومان</strong></p> <p><strong>خرید با پست سفارشی 170000 تومان ( تحویل 7 تا 10 روز )</strong></p><strong><font size="2">&nbsp; همین طور بسته شماره 2 نیز موجود است که تنها شامل جزوات بسیار ضروری می باشد</font><br></strong><font size="2">1- گل کاری نادری دانشگاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">2- جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز</font><font size="2"><br></font><font size="2">3- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی</font><font size="2"><br></font><font size="2">4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی</font><font size="2"><br></font><font size="2">5- جزوه ازدیاد نباتات دکتر صالحی دانشگاه شیراز</font><font size="2"><br></font><font size="2">6- جزوه ازدیاد نباتات دکتر زمانی دانشگاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">7- جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانش</font><font size="2">گاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">8- جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد دانشگاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">9و10- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و زم</font><font size="2">انی دانشگاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">11-جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان</font><font size="2"><br></font><font size="2">12- جزوه مرکبات دکتر فتوحی دانشگاه گیلان</font><font size="2"><br></font><font size="2">13- ج</font><font size="2">زوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">14- جزوه میوه معتدله دکتر راحمی دانشگاه شیراز </font><font size="2"><br></font><font size="2">15- جزوه خاکشناسی دکتر میرحسینی دانشگاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">16- جزوه گیاهشناسی 2 دکتر صانعی شریعت پناهی دانشگاه&nbsp; تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">17- جزوه گیاهشناسی 1 دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران</font><font size="2"><br></font><font size="2">قیمت جزوات بسته 2 برای دریافت حضوری 90000 تومان</font><font size="2"><br></font><font size="2">قیمت جزواتبسته2 + هزینه پست 100000 تومان</font><strong><br></strong><strong><p>برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید<br><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a></p> <p style="text-align: center;">برای آشنایی با نام&nbsp; محل&nbsp; و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1390 بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/108">http://seedresearch.mihanblog.com/post/108</a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای&nbsp; دانلود &nbsp;رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1390 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/115"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/115</font></a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته&nbsp; باغبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56</font></a></p> <p style="text-align: center;" align="right">در صورت نیاز&nbsp; به اساتید مجرب برای تدریس خصوصی دروس&nbsp;برای آزمون ارشد&nbsp; باغبانی&nbsp; بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/15">http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/15</a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای دانلود رایگان&nbsp; جزوات کارشناسی ارشد باغبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/114">http://seedresearch.mihanblog.com/post/114</a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای آشنایی با اعضای هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهرا ن بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/113">http://seedresearch.mihanblog.com/post/113</a></p> <p style="text-align: center;" align="right">برای آشنایی با سر فصل بعضی از دروس رشته باغبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/107">http://seedresearch.mihanblog.com/post/107</a></p></strong> <p><strong>سایر&nbsp; جزوات موجود دربانک جزوات باغبانی&nbsp; که&nbsp; صورت نیاز می توانید به لیست جزوات سفارشی اضافه کنید<br></strong></p> <p><strong>میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر تفضلی دانشگاه شیراز</strong></p> <p><strong>میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر وحدتی دانشگاه تهران- ابوریحان<br></strong></p> <p><strong>میوه های&nbsp; معتدله دکتر طلایی دانشگاه تهران</strong></p> <p><strong>میوه های معتدله دکتر کورش وحدتی دانشگاه تهران</strong></p> <p><strong>میوه های معتدله دکتر ارزانی دانشگاه تربیت مدرس <br></strong></p> <p><strong>میوه های خشک دکتر فتاحی دانشگاه تهران</strong></p> <p><strong>گل کاری دکتر خوشخوی دانشگاه شیراز</strong></p> <p><strong>سبزی کاری دکتر کاشی دانشگاه تهران 1 و2</strong></p> <p><strong>سبزی کاری دکتر مبلی دانشگاه اصفهان<br></strong></p> <p></p> <p><strong></strong></p><strong>گیاهشناسی&nbsp; دکتر وزوایی</strong> <p></p> <p><span style="font-weight: bold;">خلاصه گیاهشناسی کتاب گیاهشناسی گیاهان آوندی شریعت پناهی</span><br></p> <p><strong>خاک شناسی دکتر کسرایی دانشگاه تبریز <br></strong></p> <p><strong>خاک شناسی دکتر شهلا محمودی دانشگاه تهران</strong></p> <p><strong>خاک شناسی دکتر واروی پور دانشگاه تهران</strong></p> <p><strong>ازدیاد نباتات دکتر رسولزادگان دانشگاه صنعتی اصفهان</strong></p> <p><strong>جزوه خلاصه کتاب 3 جلدی ازدیاد نیاتات دکتر خوشخوی</strong></p> <p><strong>جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر دادپور دانشگاه تبریز</strong></p> <p><strong>جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر عامریان دانشگاه صنعتی شاهرود</strong></p> <p><strong>جز.ه فیزیولوژی گیاهی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران</strong></p> <p><strong>جزوه خلاصه کتاب زندگی گیاه سبز و فیزیو لو ژی گیاهی دکتر لسانی</strong></p> <p><strong>جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز</strong></p> <p>&nbsp;جزوه چمن كاری اصلی دكتر صالحی شیراز 98 صفحه</p> <p><font color="#ffffff">فروش جزوات ارشد باغبانی ، فروش جزوات كنكور كارشناسی ارشد باغبانی ، جزوات رتبه های برتر كنكور ارشد باغبانی ، جزوات نفراعت برتر كنكور كارشناسی ارشد باغبانی ، فروش جزوات آزمون ارشد باغبانی ، فروش جزوات كنكور كارشناسی ارشد باغبانی ،منابع ، آزمون ، کنکور ، دکتری، دکترا، باغبانی، علوم باغبانی</font></p><p align="center"><b><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/188" target="_blank" title="">منابع&nbsp; دکتری باغبانی گرایش&nbsp; میوه كاری و فیزیولوژی و اصلاح میوه سال 1392</a></b> <br></p><h1 align="center"><font size="1"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/189" target="_blank" title="">منابع دکتری&nbsp; باغبانی <font size="1">گرایش</font> گیاهان زینتی سال 1392<br></a></font></h1><p align="center"> </p> <h1 align="center"><font size="1"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/190" rel="bookmark"> منابع دکتری باغبانی <font size="1">گرایش&nbsp;</font> گیاهان دارویی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه یسال 1392<br></a></font></h1><p align="center"> </p> <h1 align="center"><font size="1"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/192" rel="bookmark">منابع دکتری&nbsp; باغبانی <font size="1">گرایش</font> سبزیكاری، فیزیولوژی و اصلاح سبزی سال 1392<br></a></font></h1><font color="#ffffff">و</font><p><strong>جزوات ارشد باغبانی - جزوات کارشناسی ارشد باغبانی - جزوات کنکور کارشناسی ارشد باغبانی- منابع ارشد باغبانی - منابع کنکور ارشد باغبانی - منابع آزمون ارشد باغبانی </strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(243, 243, 243);" dir="rtl" class="MsoNormal"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><font size="1"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font color="#ffffff">&nbsp;</font><font color="#ffffff">باغبانی</font></span></font><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font color="#ffffff"> </font></span></strong></font></p> text/html 2014-06-01T23:55:39+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون كارشناسی ارشد علوم و تكنولوژی بذر http://seedresearch.mihanblog.com/post/122 <p><br><font color="#6633ff" size="2"><font size="2">منابع معرفی شده نتیجه 6 ساله اینج<font size="2">ا</font>نب در زمینه مشاوره در زمینه آزمون <font size="2">کارشناسی ارشد رشته زراعت می باشد. شاید جای سوال باشد چرا جای کتاب های مرجع<font size="2">ی مانند&nbsp; فیزیولوژی گیاهان زراعی آقای عوض کوچکی و زراعت گیاهان صنعتی دکتر خواجه<font size="2"> پور و .... </font></font></font></font></font><font color="#6633ff"><font size="2">خالی است؟ دلیل این موضوع به کتاب های تست و خلاصه درس های قدرتمند و جامع<font size="2"> موجود در<font size="2"> <font size="2">بازار <font size="2">بر می گردد </font>، که <font size="2"><font size="2">با </font>حجم کمتر و در نتیجه زمان گیر بودن کمتر کارا<font size="2">یی مناسبی دارند .</font> </font></font></font></font></font></font></p><p><font color="#663366" size="2"><b><br></b></font></p><p><font color="#663366" size="2"><b>زراعت <br></b></font></p> <p>1- كتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان</p><p>2- جلد 1،2 و 3(غلات ، صنعتی، علوفه)&nbsp; مرجع جامع گیاهان زراعی ملازاده انتشارات آموزش و ترویج كشاورزی</p><p> 3- تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران<br></p><p><font color="#3333ff"><font size="2">۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی&nbsp;&nbsp;</font> <br></font></p>كتاب فیزیولوژی گیاهی افراسیاب رهنما انتشارات پوران پژوهش<br>كتاب فیریولوژی گیاهان زراعی محمدی و حسن حیدری انتشارات دیباگران<br><p><font color="#3333ff"><font size="2">۳- اکولوژی <br></font></font></p> <p>كتاب اكولوژی&nbsp; اردكانی انتشارات دیباگران</p><p>اگرو اکولوژی – نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی و رضوانی</p>تست اكولوژی انتشارات دیباگران-&nbsp; تست اکولوژی عمومی احمد نوشکام و سمیرا هدایت پور انتشارات دکتر خلیلی <p><strong><font color="#663366">بیوشیمی</font></strong></p> <p>تست و مطلب بیوشیمی انتشارات پوران پژوهش</p><p>تست بیوشیمی انتشارات دیباگران<br></p> <p><strong><font color="#6666cc">كنترل و گواهی بذر :</font></strong></p>جزوه كنترل و گواهی بذرشریف زاده دانشگاه تهران<br>كتاب تكنولوژی بذر افشین سلطانی و كامكار انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد<br>بخش هایی از كتاب فیزیولوژی بذر رضا توكل افشاری و علی عباسی سوركی انتشارات دانشگاه تهران<br> text/html 2014-05-23T01:10:20+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع ازمون کاشناسی ارشداصلاح نباتات http://seedresearch.mihanblog.com/post/2 <div class="owner_photo clearfix"></div> <div id="postbody"> <div>&nbsp;<font color="#003300"><strong>نها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند </strong></font></div></div> <p>۱-ژنتیک:</p><p>ژنتیک استانفیلد - اصول و مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک از دیدگاه مولکولی بهمن صمدی یزدی&nbsp; تا صفحه *202-جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی&nbsp;دانشگاه صنعتی اصفهان&nbsp;* -تست دیباگران و پوران پژوهش </p> <p></p> <p>۲- اصلاح نباتات:</p><p>اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی-&nbsp;جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر ولی الله محمذی دانشگاه تهران*&nbsp;-جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز*- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز *- جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان* - تست دیباگران و پوران پژوهش-</p> <p>۳-طرح وازمایشات اماری: <br></p><p>طرح های اماری ولیزاده ومقدم - جزوه طرح دكتر بهمن صمدی یزدی *-جزوه طرح دکتر سید علی پیغمبری دانشگاه تهران*- تست دیباگران و پوران پژوهش</p> <p>۴- امار و احتمالات:</p><p>امار واحتمالات عبدالمجیدرضایی چاپ جدید -جزوه آمارو احتمالات دکتر فرج الله پور* -تست دیباگران</p> <p>۵-زراعت :</p> <p>1- كتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان</p><p>2- جلد 1،2 و 3(غلات ، صنعتی، علوفه)&nbsp; مرجع جامع گیاهان زراعی ملازاده انتشارات آموزش و ترویج كشاورزی*</p> 3- تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران<br><br><p>قیمت جزوات برای دریافت حضوری 100000تومان</p> <p>ارسال با پست سفارشی 110000 تومان تحویل 7 تا 10 روزه</p> <p>در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های&nbsp; 09139380282و 09363422859&nbsp; ویا نشانی <a href="mailto:%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8Cm_molla968@yahoo.com"><font color="#000000">الکترونیکیm_molla968@yahoo.com</font></a> </p> <p>ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران <a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir"><font color="#000000">mollazadeh@ut.ac.ir</font></a> تماس حاصل نمایید</p> <p align="center">برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید<br><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a></p><br><u><font color="#800080"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/112"></a></font></u> text/html 2014-03-24T04:14:58+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 http://seedresearch.mihanblog.com/post/234 <table><tbody><tr><td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1301.pdf">دانلود</a></td> <td>1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1302.pdf">دانلود</a></td> <td>1302 - مجموعه مهندسی كشاورزی اب</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1303.pdf">دانلود</a></td> <td>1303 - مجموعه مهندسی كشاورزی زراعت واصلاح نباتات</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1304.pdf">دانلود</a></td> <td>1304 - مهندسی كشاورزی -اقتصادكشاورزی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1305.pdf">دانلود</a></td> <td>1305 - مهندسی كشاورزی -علوم باغبانی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1306.pdf">دانلود</a></td> <td>1306 - مهندسی كشاورزی -ترویج واموزش كشاورزی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1307.pdf">دانلود</a></td> <td>1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1308.pdf">دانلود</a></td> <td>1308 - مهندسی كشاورزی -علوم خاك</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1309.pdf">دانلود</a></td> <td>1309 - مجموعه مهندسی كشاورزی دام وطیور</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1310.pdf">دانلود</a></td> <td>1310 - مهندسی تولیدات گیاهی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1311.pdf">دانلود</a></td> <td>1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1312.pdf">دانلود</a></td> <td>1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1313.pdf">دانلود</a></td> <td>1313 - مهندسی كشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1314.pdf">دانلود</a></td> <td>1314 - مهندسی كشاورزی -حشره شناسی كشاورزی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1315.pdf">دانلود</a></td> <td>1315 - مهندسی كشاورزی -بیماری شناسی گیاهی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1317.pdf">دانلود</a></td> <td>1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1319.pdf">دانلود</a></td> <td>1319 - مجموعه مهندسی مكانیك بیوسیستم</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1321.pdf">دانلود</a></td> <td>1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1322.pdf">دانلود</a></td> <td>1322 - مجموعه مهندسی مكانیزاسیون كشاورزی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1323.pdf">دانلود</a></td> <td>1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1324.pdf">دانلود</a></td> <td>1324 - مهندسی كشاورزی -بیوتكنولوژی دركشاورزی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1325.pdf">دانلود</a></td> <td>1325 - مهندسی كشاورزی -توسعه روستایی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1326.pdf">دانلود</a></td> <td>1326 - مهندسی كشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1327.pdf">دانلود</a></td> <td>1327 - مدیریت كشاورزی</td> </tr> <tr> <td><a href="http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1328.pdf">دانلود</a></td> <td>1328 - مهندسی فضای سبز</td></tr></tbody></table> text/html 2014-01-11T11:28:01+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی http://seedresearch.mihanblog.com/post/232 <br><b><font color="#6633ff" size="2"><font size="2"><font color="#003300"><strong>تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند </strong></font></font></font><br><br>لیست جزوات:</b><br>1- جزوه ژنتیک مولکولی دکتر بوشهری دانشگاه تهران*<br>2- جزوه بیوتکنولوژی دکتر بوشهری دانشگاه تهران*<br>3- جزوه بیولوژی سلولی مولکولی دکتر معالی دانشگاه تهران*<br>4- جزوه مارکرهای مولکولی دکتر نقوی دانشگاه تهران*<br>5- جزوه ژنتیک تکمیلی دکتر بوشهری دانشگاه تهران*<br>6- خلاصه مطالب مهم کلون سازی براون*<br><b><br>لیست کتاب ها:</b><br>ژنتیک از دیدگاه مولکولی دکتر صمدی<br>ژنتیک کلاسیک استانسفیلد<br>مارکرهای مولکولی دکتر نقوی<br>بیوشیمی لنینجر<br>کلون سازی براون<br><br><br>&nbsp;<span style="font-family: 'B Lotus';" lang="FA"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یمت جزوات برای خرید حضوری 60000 تومان</font></font></font></span> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'B Lotus';" lang="FA"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">قیمت كلیه جزوات با هزینه پست سفارشی 70000 تومان دریافت 7- 8 روزه</font></font></font></span></p> <p>در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های&nbsp; 09139380282و 09363422859&nbsp; ویا نشانی <a href="mailto:%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8Cm_molla968@yahoo.com"><font color="#000000">الکترونیکیm_molla968@yahoo.com</font></a> </p> <p>ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران <a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir"><font color="#000000">mollazadeh@ut.ac.ir</font></a> تماس حاصل نمایید</p> <p align="center">برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید<br><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a></p> <p> </p> text/html 2013-12-23T13:52:57+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون دکتری آبخیز داری http://seedresearch.mihanblog.com/post/231 <pre style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial;"><strong style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;">تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند</strong></pre><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">ژئومرفولوژی: 1- جزوه دکتر نظری سامانی(دانشگاه تهران)* 2- جزوه دکتر اختصاصی(دانشگاه یزد)*</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">حفاظت خاک و آبخیزداری: 1- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه(دانشگاه تهران)*2- جزوه آبخیزداری دکتر ملکیان (دانشگاه تهران)*3- حفاظت خاک دکتر نخجوانی*</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">مهندسی رودخانه: 1- جزوه مهندسی رودخانه دکتر سلاجقه(دانشگاه تهران)*</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">مدیریت جامع حوزه آبخیز: جزوه دکتر صادقی(تربیت مدرس)*</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">سازندهای کواترنر: دکتر فیض نیا(دانشگاه تهران)*</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">مدیریت منابع آب: 1- جزوه هیدروژئولوژی دکتر مهدوی(دانشگاه تهران)* 2- جزوه منابع آب دکتر ملکیان(دانشگاه تهران)*3- منابع آب دکتر مهدوی( دانشگاه تهران)*</span><a name="_GoBack"></a><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA">ü<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">کنترل سیلاب: جزوه کنترل سیلاب مهدوی*</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><b style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right;">قیمت بسته دکتری آبخیزداری &nbsp;+ هزینه پست پیشتاز&nbsp;</b></p><pre style="line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="font-family: Tahoma, Arial;"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>150000 تومان&nbsp;</b><br><br>برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;<br></div><br style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a><br><br>ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859<br>&nbsp;ویا باآدرس تماس&nbsp;<a href="mailto:بگیریدm_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">بگیرید</a>&nbsp;<p><a href="mailto:m_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">m_molla968@yahoo.com</a></p><a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">mollazadeh@ut.ac.i</a>r</div><div><br></div></pre></pre> text/html 2013-11-28T03:01:00+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون دکتری مرتعداری http://seedresearch.mihanblog.com/post/230 <div dir="rtl"><pre style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial;"><strong style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;">تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند</strong></pre></div><div dir="rtl"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جزوات:</font></b></div><div dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1- مرتعداری دکتر ارزانی (دانشگاه تهران)- جزوه*<br></font></div><div dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2-انالیز وارزیابی مراتع دکتر اذرنیوند(دانشگاه تهران)- جزوه*<br></font></div><div dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">3-جامعه شناسی گیاهی دکتر زارع چاهوکی(دانشگاه تهران)- جزوه*<br></font></div><div dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4-بوم شناسی کمی دکتر زارع چاهوکی (دانشگاه تهران)- جزوه*<br></font></div><div dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">5- احیا مناطق خشک و کوهستانی دکتر جعفری(دانشگاه تهران)- جزوه*<br></font></div><div dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">6- نمونه سوالات دکتری*</font></div><div dir="rtl" style="text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;">7-</span><span style="line-height: 17px; text-align: right;">جزوه اصلاح مراتع دکتر آذرنیوند*</span></font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">8- جزوه اصلاح مراتع دكتر چاهوكی دانشگاه تهران</span>&nbsp;*</font></div><div dir="rtl"><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9- جزوه روش های تجزیه تحلیل و ارزیابی مرتع دكتر ارزانی دانشگاه تهران*</font></span></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">10-</span><span style="line-height: 17px; text-align: right;">جزوه رابطه دام و مرتع دكتر ارزانی دانشگاه تهران*</span></font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><br></span></font></div><div dir="rtl"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منابع کتاب:</font></b></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- پایش برای اکولوژی وحفاظت /دکتر ارزانی و شهریاری/ دانشگاه تهران</font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- چرای دام در مرتع و چراگاه/دکتر ارزانی</font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- سلامت مرتع / دکتر ارزانی</font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4-احیائ مناطق خشک وبیابانی/ دکتر جعفری</font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5- بوم شناسی مرتع / دکتر زارع و اذرنیوند</font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6- بوم شناسی گیاهی دکتر مصداقی/ انتشارات جهاد دانشگاهی</font></div><div dir="rtl"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7- اصلاح مرتع / دکتر اذرنیوند و زارع چاهوکی</font></div><div dir="rtl"><pre style="line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="font-family: Tahoma, Arial;"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>قیمت بسته دکتری مرتعداری ( فقط جزوات) &nbsp; + هزینه پست پیشتاز&nbsp;</b><br><b>100000 تومان&nbsp;</b><br><br>برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;<br></div><br style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a><br><br>ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859<br>&nbsp;ویا باآدرس تماس&nbsp;<a href="mailto:%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AFm_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">بگیرید</a>&nbsp;<p><a href="mailto:m_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">m_molla968@yahoo.com</a></p><a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">mollazadeh@ut.ac.i</a>r</div><div><br></div></pre></pre></div> text/html 2013-11-27T03:34:20+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون دکترای خاک شناسی گرایش شیمی خاک ، علوم خاک http://seedresearch.mihanblog.com/post/229 <pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial;"><strong style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند</strong></pre></pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><b>1-شیمی خاکی</b> جزوه ارشد توفیقی تهران* جزوه لیسانس توفیقی* جزوه لیسانس اوستان تبریز* جزوه ارشد اوستان* جزوه لسانس کلباسی اصفهان* <b> 2-حاصلخیزی</b> جزوه اردلان ثواقبی*</pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="font-family: Tahoma, Arial;"> کتاب اردلان ثواقبی</pre>جزوه میرحسینی*</pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="font-family: Tahoma, Arial;">کتاب میرحسینی</pre> <b>&nbsp;3-رده بندی خاک:</b></pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);">درسنامه رمضانپور گیلان* ارزیابی جزوه دکتر عاکف* <b>4-فیزیک خاک</b> کتاب علیزاده مشهد جزوه شرفا تهران* جزوه رفسنجان* فرسایش خاک جزوه اسدی گیلان* <b>5-رابطه آب و خاک</b> جزوه نیشابوری تبریز* جزوه ارشد محمدی زنجان* جزوه اصفهان*</pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial;"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>قیمت بسته دکتری خاکشناسی گرایش شیمی خاک ( فقط جزوات) &nbsp; + هزینه پست پیشتاز&nbsp;</b><br><b>150000 تومان&nbsp;</b><br><br>برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;<br></div><br style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a><br><br>ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859<br>&nbsp;ویا باآدرس تماس&nbsp;<a href="mailto:%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AFm_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">بگیرید</a>&nbsp;<p><a href="mailto:m_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">m_molla968@yahoo.com</a></p><a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">mollazadeh@ut.ac.i</a>r</div></pre></pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><br></pre> text/html 2013-11-27T03:22:15+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون دکتری علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی http://seedresearch.mihanblog.com/post/226 <pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial;"><strong style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند</strong></pre></pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);">1 پیدایش و رده بندی جزوه پیدایش دکتر حیدری تهران* جزوه پیدایش دکتر خادمی اصفهان* جزوه تشکیل و طبقه بندی خاک حیدری تهران* جزوه مینرالوژی حیدری تهران* کتاب مینرالوژی دکتر خرمالی 2ارزیابی خاکها و اراضی ارزیابی کارشناسی سرمدیان تهران* ارزیابی کارشناسی دلاور زنجان* ارزیابی دکتر عاکف* 3 رابطه آب و خاک وگیاه جزوه نیشابوری تبریز* جزوه اصفهان* 4 فیزیک خاک جزوه شرفا تهران* جزوه رفسنجان* 5 فرسایش خاک جزوه گرجی تهران* جزوه جلالیان اصفهان* 6 شیمی خاک جزوه توفیقی تهران* جزوه اوستان تبریز* حاصلخیزی7 &nbsp;کتاب ثواقبی</pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);">جزوه اردلان ثواقبی* جزوه میرحسینی* جزوه ریحانی تبار*</pre><pre style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(247, 248, 251);"><pre style="line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Arial;"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>قیمت بسته دکتری خاکشناسی گرایش پیدایش و رده بندی ( فقط جزوات) &nbsp; + هزینه پست پیشتاز&nbsp;</b><br><b>150000 تومان&nbsp;</b><br><br>برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;<br></div><br style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center" style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a><br><br>ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859<br>&nbsp;ویا باآدرس تماس&nbsp;<a href="mailto:بگیریدm_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">بگیرید</a>&nbsp;<p><a href="mailto:m_molla968@yahoo.com" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">m_molla968@yahoo.com</a></p><a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">mollazadeh@ut.ac.i</a>r</div><div><br></div></pre></pre> text/html 2013-11-10T09:00:37+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون دکترای اقتصاد کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی سیاست و توسعه كشاورزی http://seedresearch.mihanblog.com/post/166 &nbsp;<span style="font-weight: bold;">جزوات موجود در سطح کارشناسی :</span><br> <span style="font-weight: bold;">اقتصاد خرد:</span><br>1-جزوه اقتصاد خرد دکتر سلامی دانشگاه تهران<br> 2- جزوه اقتصاد خرد همراه با نکات کنکوری دکتر&nbsp;تیمور محمدی دانشگاه علامه طباطبایی تهران<br><span style="font-weight: bold;">اقتصاد سنجی :</span><br>3- جزوه اقتصاد سنجی دکتر یزدانی دانشگاه تهران<br>4- جزوه اقتصاد سنجی دکتر زیبایی دانشگاه شیراز<br>5- جزوه اقتصاد سنجی دکتر&nbsp; دانشگاه فردوسی مشهد <br><br>&nbsp;<span style="font-weight: bold;">اقتصاد توسعه کشاورزی :</span><br><p>6- جزوه خلاصه تودارو+ جزوه دانشگاه شیراز</p> <p>7-&nbsp; اقتصاد توسعه و سیاست دكتر كرباسی دانشگاه زابل</p> 8- جزوه اقتصاد و توسعه سیاست كشاورزی دكتر دانشور&nbsp; دانشگاه فردوسی مشهد<br><br><br>9-&nbsp; اقتصاد خرد تکمیلی دکتر یزدانی دانشگاه تهران<br>10- اقتصاد&nbsp; سنجی تکمیلی دکتر سلامی دانشگاه تهران<br>11- جزوه اقتصاد منابع طبیعی دكتر كهنسال دانشگاه فردوسی مشهد<br>12-جزوه اقتصاد منابع طبیعی دکتر اسماعیلی دانشگاه شیراز<br>13-جزوه اقتصاد منابع طبیعی دكتر كهنسال دانشگاه فردوسی مشهد <br>14- جزوه اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه تهران<br>15-جزوه اقتصاد کلان تکمیلی دانشگاه تهران<br><br>قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 150000 تومان <br><br><br><div align="center">در صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 و09139380282&nbsp; <br>یا آدرس پست <a href="mailto:%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9m_molla968@yaho.com"><font color="#218dd1">الکترونیکm_molla968@yaho.com</font></a></div> <p align="center">ویا به آدرس ایمیل&nbsp; <a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir"><font color="#218dd1">mollazadeh@ut.ac.ir</font></a> تماس حاصل نمایید </p><p align="center">برای در آشنایی با نحوه تهیه جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید</p><p style="text-align: center;"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a></p> <br> text/html 2013-11-02T04:17:33+01:00 seedresearch.mihanblog.com مرتضی ملازاده منابع آزمون دکترای بیابان زدایی http://seedresearch.mihanblog.com/post/170 <b>جزوات موجود در سطح کارشناسی:</b><br>1- جزوه خاک های مناطق خشک و نیمه خشک دکتر جعفری دانشگاه تهران<div>2-جزوه &nbsp;خاک های مناطق خشک و نیمه خشک دانشگاه صنعتی اصفهان</div><div>3- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دکتر زهتابیان دانشگاه تهران<br>4- جزوه ژئو مورفولوژی دکتر نظری دانشگاه تهران<br>5- جزوه ژئو مورفولوژی دکتر&nbsp; اونق دانشگاه گرگان<br>6- جزوه ژئو مورفولوژی 1و2 دکتر اختصاصی دانشگاه یزد<br>7- جزوه ژئومورفولوژی بادی دکتر اختصاصی دانشگاه یزد<br><b>جزوات موجود در سطح کارشناسی ارشد:</b><br>8- جزوه اکوسیستم بیابان دانشگاه گرگان<br>9- جزوه مسائل آب و خاک مناطق خشک دکتر زهتابیان دانشگاه تهران<br>10- جزوه بیابان زدائی دکتر زهتابیان دانشگاه تهران<br>11-جزوه اکوسیستم مناطق بیابانی1 دکتر زهتابیان دانشگاه تهران<br>12-جزوه اکوسیستم مناطق بیابانی2 دکتر زهتابیان دانشگاه تهران<br>13-جزوه فرسایش و کنترل آن دکتر احمدی دانشگاه تهران<br>14- جزوه مدیریت آب&nbsp; مناطق خشک و نیمه خشک&nbsp; دانشگاه گرگان <br><br><div align="center"><b>قیمت بسته دکتری بیابان زدایی&nbsp; + هزینه پست پیشتاز </b><br><b>130000 تومان </b><br><br>برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید <br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://seedresearch.mihanblog.com/post/87"><font color="#218dd1">http://seedresearch.mihanblog.com/post/87</font></a><br><br>ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859<br>&nbsp;ویا باآدرس تماس <a href="mailto:%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AFm_molla968@yahoo.com">بگیرید</a>&nbsp; </div><p align="center"><a href="mailto:m_molla968@yahoo.com">m_molla968@yahoo.com</a></p> <div align="center"><a href="mailto:mollazadeh@ut.ac.ir">mollazadeh@ut.ac.i</a>r</div><br><br> </div>